Pagina-afbeeldingen
PDF

, den, in haar jongens pakje, ongeduldig o, ver de Kamer wandelen, in afwagting ’, van te verneemen hoe haren Brief by den , Kapitein zoude ontfangen wezen, dog, , weinig denkende op het ongewagte Gep) ze:p dat met hem ter Kamer inkwam. ,, Och ! waarde Spectatrices, denken oor, deel wat die arme ziel gevoelen moeft, , op 't gezigt van haar Minnaar, haar' , Vader, en de naasten van haare Maagfchap , die zoo onverwagt zich daar vertoonden!, 't geen haar zou hebben kunnen verschoo,nen by den eenen, maakte haar misdadig , by den anderen, ook kon de drift van haar , verliefde hart, niet opwegen, tegens het , betragten van haren pligt, 't in agt nee, men van de betamelykheit, en 't verwaar, lozen van haren goeden naam, ,,Die alle dus te famen ziende, viel zy , in flaauwte, van welken zy niet herkwam , als om er weder in te vallen; eindelyk , wat hersteld wezende, zei ze, - Ik ben , voor eeuwigh verlooren ! - Gy, Mynheer, , fprekende tegens haar Vader, kunt nooit, , dat weet ik, de fchandvlek die ik over 't , Ge/lacht gehragt beb vergeven: - en gy, , zich na den Kapitein keerende, wat moet , gy niet denken van de ongelukkige Aliena! ,, Dit bewys hebhe ik Uw gegeven van myne , liefde, die uiterfte, die tederfte liefde, die , ooit eenig hart gevoeld heeft, en gy kund bet , nu niet anders als onheftaanbaar met de voor, zichtigheit, en 't welvoeglyke aan myne Sexe , aanmerken. - Ach! ongelukkige als ik ben !

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

,,De omstandigheit daar zy haar in za

,,gen, bedaarde grootelyks de verontwaar-
, diging waar meede haare Maagfchap tegens
, haar was ingenoomen, en hoorende dat de
, Kapitein, in zeer tedere bewoordingen,
, zyn leetwezen betuigde, over dat zy, om
, zynentwille, zich aan zoo veel gevaren had-
, de bloot gesteld, gingen ze aan 't venster,
, en, na eene korte beraading, verzogten
,,zy den Kaptein met hen in eene andere Ka-
, mer te komen , 't geen hy gereedelyk
, deed, wanneer de Vader van Aliena hem

, zeide, dat, dewyl hy door zyne Verkee

, ring de genegenheit van dit Jonge Mensch
, zoo verre had ingenoomen, dat zy zelf om
, hem te volgen, zulk een stap tegens haar
, pligt en goeden naam gedaan had, hydagt,

, het zyne Zaak zoude wezen de kwaad

, fprekenheid den mond te stoppen, met haar

, te trouwen eer hy in Zee ging.

, DE Kapitein daar niet gereedelyk op -, antwoordende, kreeg de Oom van Aliena , gelegenheit om het zeggen van haar Va, der te ondersteunen; - Zy bragten daar , op alles by wat zy dagten te zullen kon, nen dienen om hem te overreeden, dat hy

’, eer en plichtshalven niet behoorde te ver

, trekken, en haar blood te stellen van al-
, om misfprooken te worden, om eene
, daad die onmiddelyk om zynent wil ge-

, fchied was. -
, OF

[ocr errors]

,,OP al het welke de Kapitein ten ant, woord gaf, dat hy geen grooter geluk op % aard zoude of konde begeeren als gehuwt , te zyn met Aliena ,, indien de betragting % van het vereifchte in den Post die hem , aanbetrouwt was, hem niet zoo onverwagt , naar elders riep; - maar, daar hy op 't % ogenblik van zyne Verbintenis zich uit , haare armen moefte fcheureh , en voor , lang afwezig moest blyven , dagt, het , hem onbestaanlyk met het goed verstand, , en met de liefde, om haar, in die omstan, heit, als zyne Vrouw agter te laten ; =, Dat, indien zy hem zo9 beminde gelyk ,zy verzekerde, zy zekerlyk wel geduldig , zyne te rugkomst zou de willen afwag,,ten: - en, indien zy zich kwame te ge, dragen gelyk t behoord, en niets op haar % gedrag vervolgens te zeggen viel, hy als ,dan, op zyn terugkomst, zelf denaanzoek , doen zoude om haar te mogen huwen. z: ,,Men antwoordde daarop dat hy geen re, de had om aan de oprechtheit van haare , liefde te twyffelen , zy had er een te ,,grooten bewys van gegeven, in de zotte -, onderneming die ze bestaan had. " » Verdenk my niet van, ondankbaarheit, -, viel hy daar haastelyk op in, indien ik zeg,,ge, dat het een bewys is van de hevigheit ,,harer liefde, 't geen ik met meer leet wezen als , genoegen zie: om dat ftappen van dat zoort, , aan de geemen die ze met andere oogen be,,fèbouwen, zeer romanfch voorkomen, en de , Wereld veel belachlyke overwegingen doed

[ocr errors]

- T"-"-er-------

[ocr errors]

,,uiten: - maar vervolgde hy, dewyl de

,,ftandvastigheit meer als de bevigheit nodig
, is om een Huwelyk gelukkig te maken, kan

, de tyd alleen my overtuigen of ik bet met

,, Aliena zyn zoude, en daarom moet ik in 't
, geheel niet denken om te huwen voor myne
, te nugkomft. - -

, Of dit volslagen bepalend Antwoord,

, lieten haar. Vader en Oom echter niet los;
, maar al wat zy zeiden was in den wind,
, en hoe meer zy over zyne weigering
,, aangedaan fcheenen, hoe hardnekkiger hy
, bleef weigeren. Dus waren zy eindelyk

,,genootzaakt, van 's Gravenzande te ver

, trekken, en de onvertroostbare Aliena met

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

, jonge Juffer niet verandert! - Zy die de
, Afgodin was van alle haare bekende, is
,,tans het beklaagde Schepzelbyfommigen,
, en de veragtelyke loopster by anderen. -
,, Het zoeken dat men in de Stad na haar
, deed, aanstonds na haar vertrek, maakte de

[ocr errors]

,,nigeâ die er de beste plooy aan gaven : , gevoelig over dit alles, gaat ze nergens, ,,en word te huis geheel anders behandeld' , als zy te vooren geweest is. - Haar , Vader en Broeder zien haar aan als de ,,fmet van de Familie, en haare Zusters ver, wyten haar in alle gelegenheden die onbe, dagtzaamheit. - De Kapitein heeft : » DOOl

i

,,nooit geschreeven, niettemin hebben vee,,le anderen brieven van hem ontfangen. , In 't kort, het is onmogelyk haare om, ftandigheit zoo wezentlyk, ongelukkig af , te beelden als zy is. - Al wat ik zeggen , kan geeft er maar een flaauwe schets van; , maar zoo als die is, vlei, ik my, zal ze , kragtigh genoeg zyn om Uw Eds. over te , halen, tot het verdedigen van haare on, nozelheit, zoo opentlyk als mogelyk is, , door dit getrouw Verhaal van de geheele , Zaak plaats te geven. ,, Ik hou my zoo verzekert, dat de goede , wille welke in alle uwe geschrifte uitblinkt, , als meede de belangen van onze Sexe, Uw , wat zullen doen zeggen, tegens de one,,delmoedige behandeling van den Kapitein, ,- hoe meer hy in anderen opzichten mag , geroemt worden, hoe minder hy ten aan, zien van Aliena te verschoonen is, dewyl , dat alleen haar verleid heeft tot een nood, lottig vertrouwen op zyne deugd, eer, , liefde, en oplettenheid. , AL HAD hy minder liefde voor haar, als , hy alom betuigt heeft, al was ze hem zelf , geheel onverschillig geweest, had hy ze, , dunkt my, uit erkentenis moeten trouwen, , dewyl 'er geen ander middel was, om de , wond te heelen die ze haaren goeden naam , om zynent wil had toegebragt. , DoG laat ik niet voor Uw uitspraak doen, , maar eerder verschooning verzoeken we, gens deezen langen Brief; en bidden dat - '- - - - - - - - - - - - - - »» $$

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »