Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small]

In de Roode Leeuw- Uwe opregte toegeneJtraat , den 29 genfte en onderdanigMaart 1745- fte Dienares,

CLARIBELLA

Van al de Brieven daar wy tot de SPECTATRICE mede begunstigt zyn heeft 'er geeme ons een grooter mengeling van fmert en vermaak gegeven als deezen: - wy kunnen niet wel zeggen of de ongelukkige Historie die er in verhaald is, of de aangenaame wyze op welke ze verhaald word, onzen aandagt 't meeft gaande houd; - dog, na wy de Schryfster er van reght gedaan hebben, en ons medelyden over de ongelukkige Juffer hebben betuigt, moeten wy voorzichtiglyk zien, of, en hoe haare misstap te verfchoonen is, met het vooruitzicht, om den ftruikelsteen wech te neemen, en voor te komen, dat anderen niet op dezelve wyze vallen. -' - - - EUPHRosINE, van welker gezette betrachten der kinderlyke gehoorzaamheit, wy in eene van onze voorige Beschouwingen gefprooken hebben, kan niet vinden, hoe mea Aliena, wegens zulken taftelyken inbreuk in dezelve, zoo wel als wegens zulken ftap tegens de zeeden en roem der Sexe, begaan in 't wech loopen uit haar Vaders huis, op een wyze, van welke men zich verbeelden - ' 1 OnOCt » moet, dat de enkele gedagten er van, zulk eeneyflyken afschrik in een deugtzaam hart moeft verwekken, dat het onmogelyk ware ze ter uitvoer te brengen, kan verfchoonen. HET is zeker dat niets meer verwondering geven kan, dan te zien dat zoo jongen kind, zoo opgebragt volgens de strikste regelen van de deugd en goede zeden, en voorzien met zulke volmaaktheden als Clarabella haar beschryft, op eenmaal, alle aanmerking omtrent het geene zy verpligt is aan haar zelf, aan haar geflagt, en aan haare Sexe, kan vergeten, om zich zelven te wagen, aan zulke wilde hachlykheden, waar

van de minste van allen haar flimmer als de f

dood hadden moeten toescheinen. Het komt ons klaar voor, dat hoe veel fchranderheitzy ook gehad hebbe in den ommegang, zy echter geheel onbekwaam moet zyn, om op eenige gegronde wyze te kunnen overwegen. - Zy moet een romanfche wyze van denken hebben, welke door het leezen van zulke : vindingen v9fder aangezet is. - Clarabella fchynt zelf hier iets van te denken, door 't geen ze zegt van 't behagen dat haar lieve ongelukkige vrindin fchepte in 't karakter van Bellario : - Zy vond die eene behaaglyke Minnares, geen wonder dan dat zy zich op gelyke wyze gedragen heeft. INDIEN de Poëeten in agt namen hoe groot een vermogen hunne fchriften hebben op de zielen van jonge lieden, zouden zy zich wachten van ooit in al te fchitterende 4 -- - koleu

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

koleuren de misstappen tegens een behoorlyk gedrag af te beelden, en niet tragten om op 't tooneel het medelyden van den aanfchouwer gaande te maken, voor Perfoonen van zulk een verkeert :: , dat ze eerder ten voorbeelde moesten gestraft, en, als voorwerpen van veragting, tot afschrikmoesten vertoont worden; - maar veele hunner, zoo ouden als heedendaagfchen, fchynen al hunne konft aan te leggen om alleen de hartstogten aan te doen, zonder eenig opzicht te hebben op de Zeeden van den toehoorder,

gelyk een zeer verstandig Italiaan van hen

ZC9U.
:: de Bergen is men niet gewoon de re-
gelen van zedigheid en voorzichtigheid in
agt te neemen.
EENE ZAGTE, edelmoedige, en tedere Ziel,
willen wy haar gaarne toestaan; dog moeten
we teffens zeggen, dat de natuurlyke neigin-
gen van zulk eene Ziel, wanneer ze verzeld
gaan van een gering oordeel, zeer gevaarlyk
zyn, om dat dezulken dikmaals er door ver-
voert worden tot een hoogte van zulk een
uitersten, dat de beste deugden, in fchadely-
ke ondeugden veranderen.
Dit is klaarblyklyk het geval van ALIENA:
- haare liefde voor den Kapitein was natuur-
lyk, dewyl zyne aanzoeken vereerende wa-
ren, en dezelven met niets verzeld gingen dat
hare voorzichtigheid, of zedigheid konde te
na komen: - de fmerte die zy gevoelde,
toen ze genootzaakt wierd om voor zoo lang
van hem gescheiden te zyn, en zelf haare
MII Deel IIStuk. H t@e

w

N114 DE EN GE L SC H E

tedere begeertens, om met hem vereenigt te wezen voor zy van elkander fcheidden, houden iets in dat beminnens waard is: - was het daar by gebleeven, en had zy haar hart voor hem bewaart tot zyn terugkomst, en hy ware dan ondankbaar of onstandvastig bevonden tegens zulken goedheit en liefde , zoo ware zyne misdaad met geene verwytingen genoeg te straffen geweest, en zy een voorbeeld van roem en navolging geworden, maar 't is ons leed, te moeten zeggen, dat zy deeze haare liefde en begeerte te veel bèt gevende, al deneifch, welke zy anders, door die beter in bedwang te houden, op de agting van den Man die zy beminde hebben mogte, natuurlyk moest verliezen, zoo wel als die van allen anderen die eenige betrekking tot haar

hadden. DUs moet de Spectatrice, nogh door haar eigen medegaanden imborst, nog in aanmerking van de verwagting van de Vrindelyke Claribella, zich niet zoo ver laten wechvoeren, dat zy onderneemen zoude eene verfchooning op te stellen voor zodanige Feilen, en zulk een Wangedrag, als wy voorgenoomen hadden, zoo veel mogelyk ware, door onze beschouwingen tegen te gaan, en voor te komen. WY KUNNEN even zoo weinig aan het verzoek van deeze onze Waarde Brieffchryffter ten aanzien van den Kapitein beantwoorden, met hem te gestreng te veroordeelen over zyn gehouden gedrag: - Hy kan, vóór dit ongelukkig geval, een zeer opregte gene- -* gen

genheit voor Aliena gehad hebben; ook kan t zyn dat de voorzichtigheit hem veele zwarigheeden heeft doen vinden, in eene zoo jonge Vrouw, aanstonds na ze gehuwt was, op haar zelven te laten: - hy dagt, mogelyk, dat ze geduurende zyne uitlandigheid zoude kunnen blootgesteld wezen aan proeven, die zy, omhaate weinige Jaaren, en geringe ondervinding van Wereldfche zaaken, misschien niet zoude kunnen doorstaan, met die moedigheid, en dat besluit, welken haare Eer, ten minsten haar roem, zouden vereischen; en dus heeft hy met zich zelven kunnen redeneren, in deezer voegen, 2, indien de te, derheid welke zy voor my fchynt te gevoe, len diepe indrukzelen in haar hart gemaakt, , en zy my waarlyk harer aankleving waar, dig gevonden heeft, zal zy, zekerlyk zich , voor my bewaren tot ik wederkome; , maar, is dezelve los en veranderlyk, zoo , zal het trouwen haar niet ftandva/tiger ma

, ken; en 't zal my altoos minder hard vallen

, de losheit van een Vryster als die van een , Vrouw te moeten vergeten.” ZULKE overwegingen konden by een weldenkend Man plaats krygen: - het trouwen is al te ernstigen zaak om er onbedagtfaam, toe over te gaan, en ze te voltrekken als eene enkele plechtigheit, welke, zoo als ze in onze Kerk voorgeschreven is, ons ertegen waarfchuwt; - veelen die met verhaafting in die heilige banden beslooten zyn, hebben naderhand bevonden, dat zy 'er zeer benaaut in

- ld waren, bekne H 2 De

« VorigeDoorgaan »