Pagina-afbeeldingen
PDF

De liefde van den Kapitein voor Alienakan daarom wel even zoo opregt geweeft zyn als de haare, of schoon dezelve op vry Vafter grond steunde als haar te onbedagte drift wel gewenst had. - Wat my aangaat, ik zie geen rede waarom hy eene genegenheit zoude nagebootst hebben die hy niet wezentlyk gevoelde: - die Juffer had geen :: hy. vergt niets onbetamelyks, dus dagt y ongetwyfield, gelyk hy fprak; - hy zou ze getrouwt hebben, zoo deeze ongelukkige nootzakelykheid van te moeten vertrekken niet opgekomen ware. Tegen dit alles kan Claribella waarschy. melyk zeggen, dat, welken nadenken ook by hem hadde mogen opkomen tegens haare ftandvastigheit eer hy van haar ging, het voornemen, : zy vervolgens getoont heeft, van hem in alle zyne gevaren te willen verzellen, en, de moeitens die zy nam om haar oogmerk te bereiken, ten bewys waren, dat haar gehee1e leven aan het zyne verknogt was; en, dat 'er geene de minste waarscheinelykheid plaats had, da zy ooit, iemand tegens hem in vergelyking zou hebben kunnen stellen. 't Is zeker dat niemant de grootheit haare genegenheid op dien tyd ontkennen kan, noch verzekeren dat ze net even zoo duurzaam als hevig zoude geweest zyn ; nochtans heb ik gevallen bygewoond daar dat alles al

zoo overdaadig verregaande was, en waar

van de verliefden [meede tot haar bederf;] om haare b. geertens voldaan te zien, alles opgeoffert hadden, welke niet zoo dra er 1 tOG toe gekomen waren, of ze berouwde haar : over 'tgeen ze gedaan hadden; het voorwerp | van zoo hevigen liefde wierd onverschillig, : zoo niet erger, voor de persoon die het te vooren aangebeden had. - BUITEN en behalven, dat, gelyk ik in een * voorige Beschouwing gezegd heb, en, by iel der die maar eenige oplettenheid heeft kan t waargenomen worden, het zeldfaam gebeurt, l dat een perfoon van de Jaaren als Aliena, : van haar eigen hart kan oordeelen; - derM halven is de Kapitein wel te billyken, in zynen schroom, en, in zoo vasten vertrouwen niet te stellen op haare tegenswoordige tederW heit, als men wel zoude willen staande houa den dat hy hadde behooren te doen. DE ZAAK over het geheel beschouwd, is

11 het eenstemmig gevoelen van ons Genootl, fchap, dat , of fchoon zyne liefde te meer t? zoude uitgeblonken hebben, indien hy haar t. in die omstandigheeden getrouwt hadde, niet: temin, die stap, noch als verftandig, noch A- als voorzichtig, zoude hebben kunnen aange: zien worden; - zelf niet, al had zy, ge

duurende zyn langduurig afweezen, zich zoo volkomen onschuldig gedragen en hem volmaakt getrouw gebleven:'tgeen van de hartstog

n ten van een Vrouw, daar ze zoo hevig in wer; ken, en tot zulke uiterstens inkomen kunnen, | met geen genoegzaame zekerheid te verwagten, en al was het alleen om het algemeene

vooroordeel, niet wyflyk te wagen is.

DUs moeten wy, om al de bygebragte redenen, den Kapitein f: vry fpreeken van - 3 '- Oil

- -- ------------------- *TT * --- e

- -- - -t-------- - - - - - - - - -----------

[ocr errors][merged small][merged small]

-- -------- - -

z- ---- -- -- ----

ondankbaare behandeling zoo verre die het
hooftzakelyke betreft, maar hy is niet te ont-
fchuldige wegens dat hy haar niet ::
ven heeft: - hy had zekerlyk al de gele-
gentheden moeten waarneemen, om de bit-
tere omstandigheeden daar zy in agterbleef
te verzagten; en, dat hy zulks niet gedaan
heeft, is; na 't ons voorkomt, een bewys,
dat de historie te Gravezande hem van gedag-
ten heeft doen veranderen.
DIT zoo zynde, :: het waarschynelyk
zoo is, kan men Aliena tans geen grooter
: bewyzen als haare denkbeel-
den, zoo veel mogelyk, van hem, en van
haare voorige liefde te verwyderen; en, mo-
gelyk, is dit het oogmerk van de harde be-
handelingen haarer ouderen; in het denkbeeld,
dat niets meer dienen kan om ons iets daar

men te veel op verzot is tegen te maken, als

de geduurigen fchimp, en 't verwyt deswegens, van de geenen daar wy meede leven moeten: - dit is 't beste dat ik voor de behandeling van haare Zuster en van haar Broeder zeggen kan, want alle andere beweegreedenen voor zulk een behandeling zouden onnatuurlyk, en wreed zyn, dewyl het zeker is, dat haare innerlyke droefheid, en bittere fmerte, tot meer als genoegzame ftraffe, kan verstrekken, zonder dat ieder er verder het zyne by doed, en met een trotze vermetelheid, 'er den Rechter en Scherprechter

teffens over behoeft te wezen.

Zulk een gedragt ken óók een uiterste worden, daar tegens te voorzien is. Zelf i: * * - n un

hunne berispingen en verwyten ter Geneezing van haare hartstogt aangelegd worden, moeten dezelven bedagtzaam werden behandeld, om haar tot geene uiterstens te brengen van welke men zich naderhand zoude kunnen bekla: , en die, op hunne beurt, als voortkomene uit wreedheid, en niet uit tederheid, meede zeer fcherpe verwytingen en berispingen zouden kunnen verdienen, en by de geheele Wereld zouden moeten ondergaan. VEELE ongelukkige Dogteren van andere verwagting, zo'n tans onder de verloorne fletten,welken, indien haare eerste misstappen verborgen gebleven, of vergeven en bedekt waren, mogelyk, door een verder onergerlyk gedrag, geduurende haar verdere leeftyd , 'er boete van gedaan hadden, en de hunnen tot alzoo veel troost en nut zouden geweest zyn, al zy er zedert droefheid van gehad, en fchande aan gezien hebben. DE GEVALLEN van jonge lieden,welken, na in hunne eerste fout tentoon gesteld te wezen, en die, hunnen roem gekweft zynde , gedagt hebben, dien geheel en onherstelbaar verlooren te zyn, daar op alle teugels en banden verbreekende , Eer en fchaamte met voeten hebben getreeden , en als doe den kwaden weg zyn opgeslagen, met al de gevolgden die zulk een leven verzellen, zyn zoo menigvuldig bekent, dat men zich ten hoogften moet verwonderen , hoe Ouderen en Bloedverwanten, niet voorzichtiger zyn in 't verbergen van fouten, welken, indien ze on

bekend gebleeven waren, mogelyk de laatH 4 ften

- - -- - -sa- -
---- ------ ------- -------- - s-

ften zouden geweest zyn : - en die, met ze bekend te maken, den grond zyn geworden van ontelbaare ondeugden en schandens. IK DUGT zeer of de maagfchap van Aliena niet te weinig aan de heilzaame staatsregel, 't geen men niet kan heelen moet men freelen, gedagt hebben: - de verraffing en verontwaardiging die by hen opgekomen is, toen zy 't eerst haar wechloopen ontdekten, hebben hen , denkelyk doen zoeken, op een wyze, welke men niet berispen kan, maar die echter met meer mogelyke omzichtigheid had behooren verzeld te wezen. INDIEN we in dat gezegde mis hebben, vraag ik verschooning , maar Claribella geeft my aanleiding om het te denken: zy verzoekt dat ik het Geval zal plaats geven, tot bewys van de onschuld haarervrindinne: - dit zegt my, dat het geval al te opentlyk verbreid is, want zoo dra iets van zulk een zaak het gemeene praatie word, is het altoos zeker dat het van kwaad tot erger word verbreid. Ik zou daarom van gedagten zyn, dat Aliena, voor 't toekomende, met meer vrindelykheid moet behandeld worden, want zoo men van haare neiginge mag oordeelen, volgens de fpreekwyzen daar zy zich in uitgelaten heeft tegens den Luitenant, na 't ontdekken van haaie Sexe, is zy met zeer veel schaamte aangedaan over haar begaane miflag, en heeft geene verwyten noodig om overtuigd te worden: - De harte wond daar ze nu aan kwynt, vereifcht verzagtende en geen uitbytende middelen; want fchoon de harde

« VorigeDoorgaan »