Pagina-afbeeldingen
PDF

:

die alleen aan haar eigen hart, en fchoon zy
dien dag, en verscheiden volgenden, niets hoor-
deals van 't huwelyk van Ziphranes, en ieder
naar v:ing betuigde over de fchie-
yke voltrekking er van, zoo wel, als we-
gens dat het met eene andere geschied was,
wift zy, niettemin, al haare ontroeringen zod
wel te verbergen, dat niemant 'er iets van
merken konde. - -
, ZYNE onedelmoedige behandeling had ze-
kerlyk haar hart geheelyk tegens hem ge-
keert: - zy haatté hem wel haast :
viger als ze hem ooit te voorenbemind had;
- telkens kwam het denkbeeld in haar op,
hoe zeer ze met hem bedroogen uitgekoomen
was, en dat hy met goed regt zich konde be-
roemen meester van haar hart geweest te zyn;
en de fpyt, die ze over die twee punten ge-
voelde, gaf haar de bitterfte pyn. , ,
IN'T KöRT, de eenige hartstogt tans in haar
werkzaam was wraakzugt; en al haar over-
wegen, hoe, en op wat wyze, zyhem straf-
fen zoude, eenigermaaten :: met
zyne beleediging; eindelyk iets daar toë uit-
::, werd het ook fpoedig uit-
Zy wIST dat hy gewoon was daaglyks in

het Park te wandelen, en berigt zynde dat

hy t nog deed federt, zyn trouwen, maakte
zy de gelegenheid te hebben van hem te ont-
moeten; dit gebeurde gelyk,zy 't verlangde
hy was verzeld van een oud Heer, daar z
zich niet veel om behoefde te ontzien; dus
fprak ze Ziphranes :chroom aan, en
2. Zels

el

zei, ze wensten hem in 't byzonder te fpreeken , waar op de anderen Heer aanstonds heen ging. ZIPHRANEs was zoo neergeslagen toen hy haar zag, dat hy naauwlyks bekwaam was om de eerbewyzing die ze hem deed te beantwoorden, met die pligtschuldigheid als 't een wel opgebragt Heer betaamt; zy dit ziende, en er haar voordeel meedc doen willende, vroeg wat hem dus belemmerde, en voegde er heel lugthartig by, dat hy in 't geheel niet verleegen moest zyn: want dat, of het fchoon zeer wreed ware, haar voor eene andere te verlaaten, hy 't als nog in zyne magt had, om dat alles goed te maken, en dat ze hem gewenst had te ontmoeten, om er de gelegenheid toe te geven. * . DIT ALLEs, 't geen hy niet anders als boertery konde opneemen, verwonderde hem ten hoogsten, als geschiedende van een Juffer van zeer ernstigen aart, en ingetoogen gedrag: dit by zyne eerste verwarde gedagten komende, en haare tegenswoordigheid, maakte hem buiten staat om zoo te antwoorden als hy zoude gedaan hebben, indien hy zyns zelfs beter meester geweest ware; en het was met een ftamerende stem dat hy eindelyk uitbragt, het hem lief te zullen wezen, zoo hy haar eenigen dienst konde doen. WELK een vermoogen heeft een bezwaard geweeten - hoe laag, hoe lafhartig maaken laage daaden iemant niet! - hy die onbefchroomt de misdaad verrigten durfde, beefde op 't aandenken van 't verwyt dat ze ver- - - dien- -- »s-

HEEMNMmwmmen

Ap- diende, - Barfina, in tegendeel, gevoelde een stil genoegen in haare ziel over de verlegenheid daar de zyne zich in bevond, maar : at was 't minste doel van haare wraakzugt, dus was 't noodig zyn tegenswoordige one geneugte wech te meemen, zou ze anders gelegenheid krygen om er hem anderen van el. drukkender natuur op te leggen. e il- , DAAR toe nam ze zoo veel zagtheid aan in haare ftem en oogen, als imant, die geen vein

zen gewoon is, met mogelykheid aanneemen l: kan: -- en zei, met een verkropte zugt. Wel, : Ziphranes, ik befchuldig u niet; de Liefde,

- weet ik, is geen eigendunkelyke hartstogt; My daarenboven heb ik wel gehoord, dat in het trouwen een nootlottigheid plaats heeft, daar

Cl, men niet tegens aangaan kan : - My dunkt er- flegts, dat de ommegang die we met elkandeell - ren gehad hebben, niet op zulk eene wyze, : had behooren afgebrooken te worden: - Ik : dagt ten min/len my te mogen vleiën dat we d cen voeglyk affcheid van elkanderen hadden te é, gaze, 72af?. » , ... - - r

: HY BEGON daarop een armhartige verschoo: ning te maken voor zyn gedrag, maar zy stuit

te hem in zyn ftameren, zeg me niets, viel ze in zyne redenen, 't geen gefchied is, is niet : te herhaalen, maar zoo gy my wild overtui:: : dat gy ooit :: e genegenheid voor my ::\ had, en, dat niet al de betuigingen die gy ::MV ooit gedaan hebt, alleen gefchikt waren om

[ocr errors]
[ocr errors]

- - - ------------- -

men. -Gy kund gerust zyn dat u geen de minste verwyling zal gefchieden: - ik begeer niets meer als een laatft Vaarwel van u te neemen, en zoo gy my daar in voldoed, ('t geen ik denk dat gy wel zult willen doen,) en my belyd, dat gy er al toe verrukt zyt, zoo geef ik u myne plegtige belofte u nooit meer laftig te vallen. eQVER zULK een uitnodiging, en dat op zulk een wyze, en dat uit een mond, welke hy wist de volslagenste en de grootste redenen des Waerelds te hebben, om met uit: van een geheel anderen aart op- : e : :: : : Verwoldering die ze hem gaf niet gehee ::t : - hy vond, gelyk het ook waarlyk was, haar gedrag een weinigje onnatuurlyk, en geheel het tegendeel van die ingetoogenheid en volmaakte zedigheid, waar meede zy hem gewoon geweest was te ontmoeten, maar aan welk een oorzaak hy die verandering ook toeteschryven hadde, kon hy zoo onbeleefd niet wezen om haar te weigeren 't geen ze verzogt, en zy kwamen over een, den volgenden morgen te famen te ontbyten. Volgens dien afspraak kwam hy; - zy. ontfing hem met de grootste beleefdheid, dog wat iger, en meer in overeenkomst met hare gewoone houding, als wel 's daags te vooren; - de Chocolaat wierd bediend, en de meid deed de aanreikingen terwyl ze ontbeeten, en Barftina onderhield hem met een gewoon gefprek; - Het ontbyd gebruikt zynde, gelastte zy een Fles Gipersie wyn op - tol

[ocr errors]

: ze vertrekken kon. , , v., ... . . . . . . . . g ToEN met hem alleen zynde, fchonk ze in , twee glaazen, en bood het eene Ziphraues A aan, maar die verzogt verschoond te wezen, : om dat, hy nooit voor den maaltyd gewoon was wyn te drinken. - die gewoonte, zei ze, : op cen vrindelyke wyze, kund gy wel voor

ééns overftappen, en om er u toe te verleiden, # n & te tgonen dat ik geen de minfte gevoelig: :: he: tegens de Dam: die uw hart bez

-- --- it zal ik drinken, op de Gezontheid en 't G : luk van uwe. Beminde: - op die Condi": : gl :::::::::::: * DIT zeggende gat zy hem het glas ten tweedemaal in de hand, Wel; Mevrouw, aftwoordde hy, het zou me niet paffen, dat te # weigeren, te meer de wyl gy er opgezet zo: i: - ik zal de eer hebben u te/cheid te doen. e" - Z& BeoNK daar op, en stelde de gezegde : toewenning in, en hy zyn glas, 'er meede op : geledigd hebbende, borst:ze, als zeer ver : genoegd uit, Nu, nu hen ik voldaan; - of : Jcboun de tijdige farren my 't vermaak üis& gund hebben van met u te leven, zop zullen we ten min/len te jagmen: fierven: - Ik heb de gezondheid van myne gelukki *: 'r opregtelyk gewenfi, dat ze lang leve, : -kig en vergenoegd 23, : e het wezen :: Talles, : niet lang: neen, maar kort, zal ze by hem triumferen, over - de verlaaténe Baxfina . . . . . . . . WAT meen je, Mevrouw zei hyverbaasdelyk2 - Dát je f", uw fraf gedrag: - 4. hebt,

[ocr errors]

i

:

- -- ---------- -- -

« VorigeDoorgaan »