Pagina-afbeeldingen
PDF

hebt, antwoordde zy; de wyn die ik u gaf, en die we beiden dronken, is gemengd met een aller dodelykft vergif; - geen kanft, of kruiden kunnen ons redden. - Na Eh! - DAT zal zoo niet wezen ! - ze hy. - Niet ? zei ze, wat kon ik doen als ferven, fins uwe onftandvaftigheid my 't leven tot een laft gemaakt : en te fterven zonder u, zou laag, en laf geeveeeft zyn, en niet overeenkomende met de wraak die my van uw mishandeling toekomt: - Wy zyn nu beide voldaan, " . . . . . . . . . . Wy kunnen niet zeggen of hy deeze laatfte woorden gehoord heeft, want eer ze gedaan had met spreeken, vloog hy als een zinneleos menfch, al stampvoetende, uit de Kamer, vloekte, en vervloekte haar en zich zelven, en geraakte zo9 ten deure uit. , WELK een uitwerking de wyn had op Barftina en welk een zoort van aanmerkingen in haar opkwamen, toen ze, alleen zynde, ernstig overdenken kon wat ze gedaan had, zal de lezer, in 't vervolg volkomen zien; - tans moeten wy Ziphranes volgen; hem, die geheel niet geneegen was tot fterven, en zien hoe hy zich gedroeg, in een omstandigheid, die zulk een ten uitersten verschrikkelyk moest vinden. . , - :: was hy - niet tot zynent gekoomen, of hy zond om een Docter, zei dien, dat hy vergif in gedronken had, en dat hy reede had te gelooven dat het van het aller doodelykst was; - maar van wien, en waar, en by wat toeval, bleef een geheim, e - ... » - OII. op dat zyn Vrouw 'er geen kennis van kryr gen mogte. - Men vond goed aanstonds Oly te gebruiken, en hy, nam ze in groote menigte; - maar niets kwam er te voorfchyn, als 't geen een maag, die men geweld aan doed, gewoonlyk opgeeft; - men gebruikte daarop veel heviger middelen ten zelven einde, dog die hadden geen meerder vermoogen, alleen deeden ze hem in flaauwtens vallen: - uit welken hy niet, zoo dra bekwam, of hy vroeg, heb ik het vergif overegeven ? , en met neen beantwoord zynde, Ëe hy, in gewiffe uitdrukkingen, dat de Docter en de Apotheker beide domme weetnietten waren; en wilde dat men om een' anderen Doctor zenden ZOu. - “ „J HELAAS! die anderen wist er niet meer van als de eersten , en verzekerde hem, in de geheele Materia Medica geen kragtdadiger middelen bekend te zyn, als die hem reetstoegediend waren. Dit, en dat de Apotheker verzekerde in zyne winkel zulke goede drooges te hebben als te bekomen waren, had ten gevolge, dat ze beide meede vertrekken moeften. -- Twee anderen vervulden daarophet tooneel - . DEEZE Docter, alles gehoort hebbende, zei, het zou kunnen wezen, dat het vergif in de Geheimen doortogten verborgen zat, en dat dan de voorige recepten, die niet verder als langs de Eerfte -li/agen werken kunnen, het vergif niet hadden kunnen uit

dryven. - Dat het dáárom noodig was al de Ingewanden te zuiveren: - dat ieder Kl: - ' I 5 - lf,

in 't byzonder zich ontlasten moeft; - en dat tot al de overige vaten van het Mefenterium moest doorgedrongen worden; - geen eenen Muskel, ja zelf geen eenen van de Fibren er van, of ze moesten Gntlasting kry. gen; - als de vogten van het geheele zenuwgeitel dus verbetert waren, zou men een loop van Alterative (*) medicynen laten volgen, welken, met de Chyl, in de aderen en flagaderen onder de Sleutel Beenderen (f) gebragt wordende, dienen zouden , om het bloed te zuiveren en de fcherpe punten te verstompen van een zoort van beledigende deeltjes welke het vergif 'er in mogte gebragt hebben , en die er op geene andere wyze uit te haalen waren, - ; ; ; r: DEEzE en een menigte andere geleerde o helderingen, die onmogelyk door iemand die in de geneeskunde niet ervaren was, onthouden, of begreepen konden worden, waren -tans een zoort van hulpmiddel voor onzen -kranken; - hy luisterde met allen aandagt toe; en meinde deeze man moest de Efcular deezes tyds wezen; daarom verzekerde hy dien, zich volkomen aan zyne wyze zor

(*) ALTERATIvEs zyn zulke medicynen, welIke in het eersten aanzien geen zigtbaarlyke werking doen, maar die het Lichaams gestel verbeteren, door de Humeuren, uit een fia4t van krankheid tot een staat van gezondheid te doen over gaan. . . * * * c: - ::

, (f) SUBCLAyIAN Vesfels zyn de aderen en flagaderen welke onder de Clavicules of fleutelbeenderen heen loopen. '

-

[ocr errors][ocr errors]

gen over te geven, en zich op zyn kundig
oordeel te verlaaten. -
KLISTEEREN, allerleipurgatien, en zweetmid.
delen wierden daarop van den Doctor in over-
vloed voorgeschreeven, en door Ziphranes
zeer bereidwillig ingenoomen, die om den
dood te ontgaan, zich gaarne tot op
de oevers er van liet geleiden. - Toen hy
zoo verre gebragt, en niet meer bekwaam
was, om een vinger te roeren, of een woord
uit te fpreeken, dagt men goed , (ten einde
zulk een goeden Patient, niet te verliezen, )
dat men hem voortaan maar met eenige tus-
fchen poozingen pynigen zoude; en dus, om
in plaats van de gestrenge middelen, balzem-
- , hertsterkende , en in allen deelen
opbeurende medicynen te gebruiken. -
ZYNE jeugt en goede gesteldheid, alles by
gezet hebbende om de hevigheid van de kuur
door te staan, konden nu deeze toegeeflyk-
heid klagt byzetten, ook was hy binnen kor-
te dagen bekwaam om in zyn bed op te zit-
ten, en voedende fpyzen, by kleine portien,
*: : te gebruiken,
DE vrees voor zyn eigen dood wat verzet
zynde, begon hy nieuwsgierig te worden ,
na 't geenee Barftina mogt gebeurt wezen:
- daar toe zond hy, om heimelyk, in de
buurt daar ze gewoont had, te verneemen of
ze er nog was. . .

-ra- " - - ** DE Perzoon die dit verrigten moest, bragt

hem ten antwoord, dat ze dood was, en, over ontrent drie weeken geleeden, in stilte was begraven; nog, dat eenigen van die welken " - - liy hy 'er na had gevraagd, zoo veel te kennen gaven, of ze haar zeven had te kort gedaan, en, of schoon dit niet volkomen zeker kon gezegt worden, het echter volkomen onzeker was aan wat krankheid ze was overleeden ; - men had 's morgens ten Vyf uuren een kist met een pragtig dood kleed, in een 14 k-koets- met zes paarden zien zetten, die door eene andere rouwkoets, daar haar kamer juffer alleen in had gezeeten, gevolgd , en zoo de ftad uitgereeden was. DIT berigt deed hem zich zelf bedanken, wegens de wyze voorzorgen die hy gebruikt had, tot behouding van zyn eigen leven; maar hy fidderde niet te min onder het nadenken van 't groot gevaar dat hy had geloopen. » - , r? 7. Maar dat alles bagt hem in geen volkomen geruften staat; - Een van zyne bekenden hem komende zien, fprak, ongeluk-kig, van de verhandeling van Docter Mead, - over de fenynen, waar in staande word gehouden, dat er een mogelykheid is voor de fenynen, om in de een of andere plaats Van - 't lichaam zich te verbergen, en 'er jaaren agter een verborgen te blyven, indien zy - niet volkomen uitgedreeven worden, - en, dat ze, als dan, nog weder kunnen uitbreeken, met eene woede, die door geene medicynen te stuiten is. - De arme Ziphrunes dagt wel haaft in dat Geval te kunnen wezen, en had en duur tot hy zyn Docter op nieuws er over geraadpleegd had. . . . . . . . . . . ALLE menschen zyn juist niet geneegen - tC

« VorigeDoorgaan »