Pagina-afbeeldingen
PDF

13:

tegens hun eigen belangen te Advifceren, vooral , daar het nooit ontbreeken zoude aan anderen, die zich na de verbeelding van den raadvrager gaarne fchikken willen, - daar om vroeg hy dan, van ter zyden, met veele dubbelzinnige vragen, of hy niet zomtyds fcheuten in zyn hoofd, pynen in zyne lendenen, of drukkingen voor 't hard gevoelde? - daar de zieken zeer verlegen op antwoordde, van ja; (en 't zou een wonder geweest zyn indien niets iets diergelyks, na zulk een hevige kuur, plaats gehouden had; -) de arts daarop zyn hoofd schuddende, zei, met een bekommerd wezen, Mynheer! Mynheer! dat zyn flegte tekenen: - gy zult nog wat dienen te medicineeren : - ik vrees dat al 't vergifd nog niet geheel uitgedreven is. En daar op een lange redenvoering aanvangende over de doordringbaarheid, en vlugheid zommiger fenynen, bragt hy zyn lyder weder vol vrees, en als op nieuw geheel buiten zich zelven.

OF hem nu even dezelve medicynen als te vooren toegediend wierden, of dat ze van een ander zoort waren, zou ik niet zeggen kunnen, - maar welken ze geweest zyn , hy verviel binnen korten tyd in zoodanigen ftaat dat men volstrekt aan zyn opkomst twyffelde: - en de Doctor verpligt was, om al wat de konst vermag in 't werk te stellen, om hem weder te redden. MAAR om niet te langdradig in dit onaangenaame deel van myn Verhaal te wezen, zal ik alleen zeggen, dat zyn fterf uur : - - c - - - - - - - - - Ill

[ocr errors]

niet, daar was: - hy herstelde nogmaals, en scheen alleen verandering van lugt noodig te hebben tot wederbeköming van zynë kragten. -

DEwYL men hem te zwak oordeelde, om na zyn eige Buiten-Plaats te gaan, die meer als : uuren van Londen geleegen was, wierden er kamers gehuurt te Cafehoughton, een dorp dat men zeide, in een zeer gezonde lugtstreek geleegen te zyn, die, na de gedagten van zyn Doctor, zeer wel met zyne gesteldheid overeenkomen zou: dewyl ze niet te Dik, nog ook niet te Dun was, maar zoo als ze vereifcht word, voor iemand die zoo verzwakt was als hy.

HY ondervond wel haast de goede uitwerking ervan, of, mogelyk, van geheel en al de geregten van de Apotheekers Winkel na te laaten: - hoe't zy, zyn kragten namen toe, en in korten dagen kon hy in de tuinen wandelen, brengende ieder morgen hem nieuwe kragten, beter eetlust, en frisser levens geestell aan,

OM kort te gaan, hy wierd in korten tyd

volkomen wel ;- en maakte reets schikkingen
om weder na Londen te keeren, wanneer
een onverwagt en wonderlyk toeval hem ver-
rafte , en, beide ziel en lichaam van on-
Zen :: weder in even dezelve, zoo gee-
nen flimmeren staat scheen te zullen storten ,
als hy te vooren geweest was,
OP ZEKEREN avond vermaakte hy zich
met de vrolyke overwegingen van zyne her-
ftelling, in eenefraaijelaan, ep eenigen afstand
* * * * Van

l

van het Dorp, wanneer hy al wandelende, een Juffer zag, geheel in 't wit gekleed, leumende over het Hek van een landhoeve, behoorende aan een van de Heeren van dien oord. - Hy, op deezen avontuur niet bedagt, ging voort, en tot op ontrent twintig treeden het hek genaderd zynde, verbeeldde zich het was Barfina's gedaante, gestalte, weezen, in 't kortzy geheel en al :-hy trad terug en ftond stil, vol fchrik en verwondering; maar niet gaarne door een fchyn willende ver fchrikt wezen, riep hy al zyn moedby een, en nogmaals naauwkeurig toeziende, keerde het voorwerp zich ten vollen na hem toe, 't geen in 't eerst niet geweest was, en hy hoorde t duidelyk uitroepen Ziphranes / waarop het aanstonds uit zyn gezigt geraakte, of liever, zyne oogen geraakte buiten staat van zien, want hy viel in een flaauwte, op 't oogenblik dat zyn naam genoemt wierd, door eene stem, die hem toefcheen dezelve van Barftna te wezen: - alles liep toen te famen om hem te ::en" dat hy van haaren geeft vervolgd Wierd, Ongelukkig was hy deezen avond geheel alleen uitgegaan, 't geen hy anders , zedero zyne ziekte, nog nooit gedaan had; en ware het niet de zorgvuldigheid van een zyner be , dienden geweest, die, dugtende, de avondhugt mogt zynen meester nadeelig wezen, hem tegemoet gegaan was, zoo warehy waarschymelyk, in dien staat in de laan blyven leggen, en hadden hem flimmer toevallen kunnen Q: . Verkomen, DE

DE KNEGT hem daar vindende, en zonder. beweging ziende, dagt in 't eerst dat hy dood was; maar de flapen van zyn hoofd wryvende, en hem wat opregtende, bevond hy 't anders, en bragt hem met veel nioeite by zich zelven; - de eerste woorden die hy zei, hadden zin nog flot, en beduiden niets als dooden, geeften, fpooken: - en, dat hy 'er een fchuld aan had, ze had zich zelven te : gedaan. - enz. - niettemin al zyn verstand by een roepende, bekwam hy, meer en meer, en bedaarde ook in zyne uitingen, dog vroeg aan zyn knegt, of die niets gezien had? die 'er neen opzeggende: - riep Ziphranes op nieuw verbaasdelyk uit: hemel/ ben ik het dan alleen, die in leven en dood van haar moet vervolgt worden / Hy wierd eindelyk overreed om na zyn kamers te gaan, alwaar hy zich aanstonds te bed begaf, en de knegt by zich hield om te waaken: - die was zeer verwonderd dat zyn Meester, in de plaats van te flapen, de geheele nagt door ylde; - de verbaastheid en vrees hadden hem zóó getroffen, dat hy een zeer hevige Koorts doorstaan, en 's anderen daags wederom den Dokter zenden moest. IN zyne ylingen verhaalde :: aan ieder die hem bezogt, al wat er tufchen hem en Barfina was voorgevallen; - en hoe zy, niet voldaan met het vergif te gebruiken, nog als een geeft rondfom hem bleef waaren: - en zoo fterk werkte het geheugen van 't geen hy gezien en gehoort had op zyne ontroerde zin- -- men 3

[ocr errors]

:nen, dat hy dikmaals nog meende haar te zien, en te hooren roepen, Ziphranes!

IN deeze ongelukkige omstandigheeden

zullen wy, voor eenigen tyd, van hem fchei

den, en te rug keeren tot de fiere oorzaak er van, de zeer beledigde, dog wel gewrookene Barfina,

ToEN die zich om eene andere verlaten zag, in een tyd dat ze haar 't meest verzekert hield van de liefde van Ziphranes, verspildeze geen tyd met traanen, al haare gedagten fpanden zich in, om een middel uit te denken, om hem haare gevoeligheid over zulk een mishandeling te doen ondervinden: - daar toe geliet ze zich tamelyk onverschillig en zeer geduldig in 't geval te zyn, voer niet uit tegens zyne onstandvastigheid, nog betoonde er geene verwondering over, ter tyd dat ze hem, ten haaren huize, zelf voor had, en een vrees aanjoeg, gelyk wy reets verhaald hebben; de Wyn die ze hem schonk, was zoo als zy dien van den Wynkoper bekomen had, zonder eenig mengzel van vergif, d: haar oogmerk wierd 'er meede bereikt: - hy, bewust al de wraak verdiend te hebben die zy op hem nee

men konde, geloofde gereedelyk dat ze zoo

gedaan als gezegt had, en de angsten daar hy in was, en die hy te vergeéfch onder een uiterlyk vloeken en razen had zoeken te verbergen toen hy vertrok, gaf haar het grootste genoegen: - * Zy gaf haaren neef en kamenier aanstonds kennis van al de omstandigheeden, en be: III Deel II Stuk. H raand-we

« VorigeDoorgaan »