Pagina-afbeeldingen
PDF

raamde met die de middelen om te weten hoe hy zich gedragen mogte : - zy hoorden alles wat er gebeurde, en de bittere kuur daar hy toe overgegaan was om zich te zuiveren van 't vergif, 't geen haar alles een zon3derling vermaak gaf; - vindende egter dat hy nog verder kon gestraft worden, liet zy verspreiden dat zy zelf overleeden was; en, om dat gerugt te versterken, deed zy een doodkist uit haar huis vervoeren, gevolgd door haare Kamenier. - De leezer weet reets wat gevolgen die lift gehad heeft, dus zou het onvoeglyk wezen die te herhaalen. QM al de mogelykheid dat de zaak aan hem kon bekend worden wech te neemen, vertrok zy na een plaats op, 't Land, daar ze geheel onbekend was, en dit was juist digt by het Dorp daar Ziphranes heen trok om zyne ge: te herstellen, 'T GEVAL diende haar in deeze omstandigheid volslagen tot haar oogmerk, want zy verlangde zelf reets hartelyk om de ontbinding van 't stuk te zien. Geen gezelschap ontfanende als dat van haaren neef, die dit verf: voor haar bezorgt had, en van tyd tot tyd kwam zien hoe ze voer, wandelde ze dikamaals alleen door de Velden tot deeze Landwooning behorende, en alles meedewerkende tot deeze onvoordagte uitkomst, geviel het, dat ze een witte pak aan had, op den dag dat ze in een van die wandelingen door haar' ongetrouwen Minnaar gezien wierd; - dewyl zy geen kennis had van zyn verblyf in dien oort, was zy verschrikt, door hem zoo "-------- -- - -- *, - Oil"

[ocr errors][ocr errors]

te Vooren gedaan : En of zy fchoon,

onverwagt te zien, en riep verbaasdelyk uit,
Zipbranes! zonder het minste : om
zyne angsten te vernieuwen; - ook wift zy
ogenblikkelyk niet dat haar verbaazing die
vernieuwd had, want zy vloog na huis met
allen mogelyken fpoed, niet willende afwag-
ten hoe Zy van hem zoude kunnen ontmoet
en behandeld worden op zoo eenzaamen
plaats, in weerwraak van de angst die ze hem
gegeven had. , '
E volgenden dag gaf haar, onverwagt,
ruim fchoots gelegenheid om haar wrevel
te voldoen, indien zy er nog iets van be-
houden mogt hebben, tegens een man die

tans te zeer haar meedelyden voor zich had,

om langer 't voorwerp van haare vervolgen-
de haat te wezen: - ieder had de mond
vol van 't nieuws, dat een heer een geeft
had gezien, die over 't Hek aan de Laan
geleegen had, en dat het hem in 't verstand
was geslagen.
OVER 'T EERSTE kon ze niet anders als
eenigzins voldaan wezen: - maar wegens 't
laatste was ze zeer verleegen; of fchoonzyne
lafhartigheid en laage wyze van denken er

. ten vollen door kwamen te blyken. - Zy

besloot, niet te min, zich niet meer met hem op te houden, en, haar regtmatig misnoegen afleggende, zelf verder als zy gedagt had te zullen doen, keerde ze na de stad, en verfcheen in haar voorige gezelschappen met dezelve onbeschroomtheid en vrolykheid als zy

ge

f

was na 't lighaam , blee

[ocr errors]

om overal waar ze was bezoeken te krygen. - - - Y

HET geheele geval wierd daar op welhaast

rugtbaar, om dat ieder een het als iets zon

derlings verhaalde, die Barfina kenden, pree'zen hoogelyk de manier opwelken zy zyne onstandvastigheid gestrafd had; en zelf de vrinden van Ziphrane, konden hem niet vryfpreeken van een ondankbaar gedrag, nog haar, wegens de wyze daar ze zich opgewrooken had, veroordeelen. DAAR verliep eenigen tyd eer hy kon gebragt worden om te gelooven 't geen hem van allen zyden verhaald wierd, en zelf toen de koorts hem weder verliet, en : volkomen gezond zyn geeft nog in eene geduurzaame staat van beroering; met den tyd eindelyk volkomen overtuigd zynde van de waarheid van de zaak, wierd

de spotterny, en al de aanmerkingen die hy

hooren moest, over 't zien van geeften, ver

giftigd wezen, enz, zoo fcherpen vergif voor

zynen vrolyken aart, en beleefden omme

gang, dat hy tans voor een gemenelyken Gryn, en lastigen Kwaad-aard gehouden word.

ONGEACT by zyn Vrouw, bespot by al die hem kennen, en zich zelf tot een laft, kan

- hy dienen, tot een voorbeeld van de straf,

waar meede de meineedigen ondankbaaren (deezen Zoo, anderen anders) loon na werken - VCT

P

[ocr errors]

léén, fchoon het werktuig dat in deezen er toe gediend had, was zeer aangedaan over zyne omstandigheden, en beleed hooglyk, niet gedagt, veel men voorzien of gewenst te hebben, dat haaren aanleg zulke zwaare ge

volgen zoude na zich fleepen.

AT ONS aangaat, wy verklaaren hartelyk te wenfchen, dat alle Vrouwen die verlaaten of bedroogen worden door Mannen , 't zy uit volstrekte laagheid, of natuurlyke wispeltuurigheid, zoo veel fchrandere fier-, heid mogen hebben, als zy gehad heeft; en dat ze eerder eenige middelen mogen uitvinden, om den ondankbaaren minnaar het voorwerp van veragting te doen strekken, dan dat zy onschuldig tot fpot verstrekken zou-den, door eene te laffe droefheid te toonen, daar ieder dog een averegts deel in neemt, en welke alleen diend, om zulke veragtingwaardige verleiders, de schimp en verfmading by de mishandeling te doen voegen, en de triumf van haar die zich met zulk een minnaar veréert vind te vergrooten; - Wat veel zulk zoort van Vergeldingen, zouden de ontrouw by de Mannen zelf tot een fchande maken; - en de onbedagtzaame schoonheeden, die tans zoo zeer toeleggen om triumferende medevryster te worden, een zekere voorzichtigheid in heur gedrag doen aanneemen, en den omstandvastigen doen aanzien, als een straffchuldigen, die 't avond of morgen onheilen te wagten stonden, en daar geen verzekerd geluk by te vinden is: K 3 ZO zoo om zyn eigen lafhartige veranderlykheid, als om dat hy zich verschult gemaakt had, aan EENE JUFFERLYKE WRAAK.

Wy zeggen ELISMONDA hertelyk dank voor 't meededeelen van dit geval; - al de leeden van ons genootschap hebben een dubbel vermaak gevonden in het te leezen, zoo, om de aangenaame trant daar het ingeschreeven is, als, dewyl we, door eenige omstandigheden die ons er van verhaald waren, na het volle berigt verlangd hebben.

[ocr errors]

De VERBEELDINGs KRAGT is een onderwerp geweest daar veel geleerde pennen op

pist zyn; - en waarlyk is ze der filosofifche overwegingen dubbel waardig, dewyl ieder 'er zyn aandeel van heeft, en ze grootelyks diend om ons gelukkig of ongelukkig te doen wezen: - Zy vergroot niet alleen onze fmerten, en geneugtens, maar is van dat vermogen, dat uit één enkel invallend denkbeeld , duizende gevolgelyke verbeeldingen in ons voortgebragt worden : - Zy heeft zelf vermoogen over onze zintuigen , of om : te fpreeken, maakt dezelven tot behulpzaame medewerkers van haar eigen aangeboore hoedanigheid , en wel in diervoegen, dat wy ze te hulp roepen, ials getuigen van dingen die nooit geweest zyn, en welken wy gelooven wezentlyk gezien, gehoort, en getast te hebben , ***:

- ZdC

« VorigeDoorgaan »