Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Te AMSTERDAM,
By JACOBUS KOK, Boekverkooper in
de Warmoes-straat, 't tweede Huys

van de Enge Kerk-Steeg.

MDCCLXIII.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

De Menschen zyn wel 't meest geneegen,
Om's Naastens doen op 't scherpst te weegen,

En, is 'er dan een feil begaan,

200 word 'er altoos by gedaan ;
Maar 200 'er eens iets werd geprezen ,
Den vraagd men , zou bet wel 200 weezen?

Ermaak te scheppen in alle nietie
ge kleinigheeden , welken ten las-
ten van onzen evenmensch ver-
haald worden, uit te pluizen, en

te helpen verbreiden, is een klaa. re blyk van een laage en ontaarde Ziel, of, van laffe snapzucht; een gebrek, 't geen ik, met leerwezen, moet bekennen, de Vrouwen meer als de Mannen eigen te zyn. Men wil dat de ongelukkige neiging tot kwaadsprekenheit in ons veroorzaakt

word, door eene meer. dere hebbelykheit tot nyd en kwaadaardigheid in onze natuur; anderen, min gestreng,

schry ven de oorzaak'er van, alleen toe, aan gebrek van bekwaamheit om ons Veritand met nuta

tige

tige zaken te kunnen bezigh houden. Het laatste, is zekerlyk, de meest waare reede, om dat men dikmaals Vrouwen vind welken in geen andere opzichten met kwaadaardigheit te beschuldigen zyn, en echter, met groot vermaak, alle fouten daar zy van hooren, schoon van persoonen daar zy nooit eenig geschil mecde hadden, of welken men niet kan denken , dat zy eenigsins zouden kunnen benyden, greetigh als in zuigen, en zich met de vertellingen 'er van vermaken.

Schoon nu de beweegende oorzaak om zich zelven te vermaken, zoo strafwaardigh niet is, als de booze kwaadaardigheit, be. hoorde echter ieder onzer zich te schaainen, als men zich geneigt vind oin de kleine Historieties van Persoonen die ons niet be. leedigen, te verbreiden, en eerst in te den. ken, of wy bekwaam zyn, om alles wat ons, en die ons van naby aangaan, betreffende is, ,zóó geregeld te houden, dat niet anderen, op gelyke wyze, 'er zich meede vermaken kunnen.

Ik heb eens een jonge Juffer gezien, die, door een overval geheel magteloos, en door dampen opgespannen, tot de dood toe benaauwt was; zoo, dat ze als buiten adein scheen, geen oogen openen noch een vinger roeren konde: welke in dien staat, zoo dra ze maar hoorde fluisteren ten nadeele van iemants gedragh, zonder te weten of 't waar of vals was, en zonder dat de Perfoon haar aanging, of anders, als by naam,

met

ouden. Het waare reede, vind welken Kwaadaardig.

echter, met daar zy van Daar zy nooit welken men zouden kun

gen, en zich

digheit,

maken. porzaak om rafwaardigh

be. e schaainen, - kleine Hi 7s niet be. 7 in te den es wat ons, reffende is, niet ande meede ver

met haar bekent was, aanstonds bekwam, een nieuw leven in haar gezight kreeg, een lachend wezen zette , in drie haasten zich kleedde , in tuffchen de Koets gelaftte, en aanstonds een paar Paarden bek af reed, met de gantsche Stad door te runnen, om ieder dat nieuws meede te deelen.

Zoo groot is de verwaaptheit van sommige luiden die den naam begeeren, van al. toos alle nieuws het eerste te weten dat ze 'er alle soort van bedenkelykheden, en in agtneemingen aan opofferen, of liever , worden alle oplettenheden verzwolgen in hunde belachelyke Ambitie. - - Ik noem het Ambitie, of een begeerte om in iets uitmuntend te wezen.

Maar waar in wil men dus uitmunten? Wat wil men wea zen ? - oorblazers! achterklappers! kwaad. sprekers ! labbekakken! Menschen in schyo , in de daad Zwynen, die inisthoopen omwroeten, om in den drek voedzel“ na huonen vuilen aart te vinden. - Foei!-wel- . ke verachtelyke hoedanigheit voor luiden van een gemeene opvoeding? hoe dan voor een Dame van geboorte en rang! een Karacter, dat beide, ieder voor zich, hoe zeer zy 'er mede besmet waren, zich schamen zouden als het hunne te erkennen.

Ik ben niet liefdeloos genoeg, om te onderstellen, dat 'er geen werkelyke kwaadsprekende gevonden worden, die niet wezent. lyk onkundig zyn, zulks te wezen: 't is by de zulke een aangeboore gebrek in hunne ge

A 3

aart

ezien, die, os, en door od toe beiten adein i een vinstaat, zoo nadeele cten of 't - de Perpy naam,

met

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »