Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][merged small]

Z E ST I EN DE B O E K.

X:S&AN ons Reisje na het Land te rug
V gekomen, was ons oogmerk, on-
ze Leezeren te onderhouden met

#

de aanmerkingen die dit herfst-
getyde aan de hand kan geven;
- maar eenige Brieven , in 't Pakket
daar wy in ons laatste Stukje van zeiden,
komen ons van te algemeene nuttigheid voor
om ze intehouden, en andere aanmerkingen
te plaatzen, die niet zoo regtstreeks die-
nen kunnen tot verbetering van feilen, die
denzulken, welken met het noodige geze-
gend op 't beste leven konden, ongeluk-
kig voor hun zelven, en zeer nadeelig voor
anderen maaken.
EN dewyl stukken van dat soort op 't
meeft kunnen dienen om het groote oog-
merk waar toe deeze Proeven in 't ligt ge-
geven worden te bereiken. Kunnen onze
Brief Schryvers altoos verzekert zyn , dat,
op het ontfangen van dezelven, het geene
wy voorneemens mogten wezen van onze
III. DEEL. Q elge

»

w \ - -------- *--* :-*-le ------------ - - - - - - - -

eigen gedagten te gebruiken, opgeschort zal worden, om de hunne plaats te geven. DE eerste die wy denken te moeten meededeelen handeld over een onderwerp, daar algemeen veel van gezegt word, en 't geen dikmaals een grondoorzaak is van groote twiften in de byzondere Huishoudingen.

Aan de fchrandere Schryffters van de
SPECTAT :ic:”

MEJUFFEREN.

» Het is my altoos lief geweest te zien dat ,,Uw Gefchrift, van dat het eerst is uitge, komen, geheel gefchikt was om alle kwaa, de gewoontens te verbeteren, 't zy die uit , de natuur, of wel uit gewoonte by ons ei, gen geworden zyn, byzonderlyk , indien , ze de Samenleving hinderen. - Ook heb , ik van het eene tot het andere Stukje met , ongeduld te gemoet gezien dat de SPEc» TATRICE iets zeggen zoude van den laagen » onedelmoedigen en wreeden handel daar , eenige van onze Sexe zich aan schuldig , maaken, na datze Stiefmoeders worden.

» NIETs is, na myne gedagten, meer on, bestaanbaar, dan dat een Vrouw voor» gevende liefde voor haar Man te hebben, , zyne Voor-Kinderen niet te min met eene , haatende weerzin behandeld; - de zaak is 2, echter zoo algemeen, dat wy fchier geen , één kind vinden, welkers Vader een twee» de Huwelyk aanging, dat geen reede

, heeft

[ocr errors]
[ocr errors]

, heeft om te klaagen over de droeve ver, andering in zyn nootlot; zelf dan, wan, neer de Perfoon , die de plaats vervuld , van die geene daar het van gebooren was, » zulke goede hoedanigheden had, dat de 22 : wereld de keus van den Vader moest »billyken. - - ,, HET moet zekerlyk uit eene laage nyd » tegens de doode, of uit eene belaglyke , wangunft tegens de levenden wezen, als , een Vrouw , de blyken van tederheid, , welke haar man bewyft aan zyne Kinde, ren uit een voorgaande huwelyk, met , een misnoegd oog aanziet , maar ik zie , niet hoe een Man, die zulk een neiging in , zyn Vrouw ontdekt, zich ooit geruft kan , ftellen dat zy, eene opregte genegenheid , voor hem zelf heeft, of dat hy vertrou, wen kan, dat zy zal beantwoorden aan ee- . , nig deel van de pligten, die haar ': Opge, legt, en door haar te betragten fins zyne ::" onder haare zorg zyn geko3) , IK verwonder my derhalven, dat eenig , Vrouwspersoon zoo weinig ftaatkundig , zyn kan, van haaren kwaaden aart in dien , opzigte te laten blyken, want, indien de % man de minste tederheid heeft, voor die , welken hy in de Wereld deed komen, % moet hy 'er zich op 't hoogfte in bele, digd vinden; - Zoo ooit, veinzery te ver:fchoonen is, is het zeker dat het in , zulk een geval zyn zou: dewyl eene goe-, , de behandeling, al was ze niet van hart* * * Q 2 » ten 4

[ocr errors]

,,ten, de persoonen, die ze ondervonden, hunnen staat gemakkelyk zou maken. ,,Maar hoe hart moet het zyn voor eene ,,Jonge Dogter, die tedere behandelingen ,gewoon, en tot genoegzaame Jaaren om : de waarde van die tederheid te kennen ge, komen is, als zy, eenflags genootzaakt , werd om zich te onderwerpen aan de onbil, lyke, en straffe behandelingen, van een ,,Perfoon die eene volslage vreemde voor , haar was, tot den tyd , dat de : ,heid van een Huwelyk ze tot een gebied%fter over haar gesteld heeft ! - Een ,,Zoon, waarlyk, heeft minder daar in te , dugten, om dat de wyze van zyne op, voeding hem meer buiten 't huis doed we% zen, en hy gevolgelyk zoo veel niet is. , blootgesteld aan de barbaarsche mishande, lingen van een Stiefmoeder; - hy moet , egter dikmaals lyden door het ontbreeken. , van veele dingen, die hem onthouden , worden, en door de bedekte ingevingen, en , averegtsche aanduidingen die zy van zyne , onfchuldigfte bedryven doed, aan een mo, gelyk te ligt geloovigen Vader; - maar , een arm meisje, dat altoos onder het oog, , moet wezen van een perfoon die een vol, komen gezag over haar gegeven is, en , vooraf geneigd is om niets van al wat het , doen zal goed te keuren, en altoos ver, maak fchept alsze misslagen mag vinden, ,zulk een arm meisje is waarlyk een onge, lukkig kind. - Gebrek aan aanmoediging » belet haar voortgang te maken, in die din• - - - - - - - -- gelo

[ocr errors]

,,gen in welken men haar wel wil laatenon:âerwyzen, en dat verwyt men haar als ee, en het word zeer dikmaals, het voorwend:zel, om alle toekomende middelen te haa :rer verbetering op te schorten. ,,En ten aanzien van haar kleederen; het , is zeker dat ze geene andere te wagten heeft, :als die 't minst dienen kunnen, om haar : luister by te zetten, en vooral, die eerst ver:vallen moeten, om aan de arglistige Sief: moeder, de gunstige geleegenheid te ge:ven van het meisje voor een slordige ver:waarlooster, eene daar nooit geen huis, houdster van worden zal, te doen doorgaan,,Het is onmoogelyk al de onnoemelyke , liften op te geven, die gebruikt worden :om zulk eene jonge onnozelheid te beder:ven: - vast word ze uitgebeeld als ee% ne die aan geene oplettenheid beantwoord: ,-- en tien tegens een, of ze word in 't , vervolg wezentlyk zoo, om dat haar goe:den aart, door verkeerde oefeningen fleg- 22 : :woonte , in eene kwaade natuur veranCl'Cle 29 , MAAR dit is eene omstandigheid die ik , durf zeggen, MEJUFFEREN, dat door uw , zelf dikmaals moet waargenomen wezen, :en zelf veel meer als ik my vlyen kan het :te zullen doen, of schoon gy tot hier toe , niet goedgevonden hebt"er iets van te mel:den. - Het was egter, dunkt my, uwer ; opmerking wel waardig, daar het zulken : harden leet veroorzaakt in de byzondere - Q 3 : ,,huis

ne domme onbekwaamheid om te leeren,

« VorigeDoorgaan »