Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

dien ze anders te werk gegaan ware; liefde tot haar, en leedwezen van haar te zullen miffen, om oorzaken die hy zelfgegeven had, en haar nootzaakten, de rust van haar hart te zoeken, met zich van hem te verwyderen, hadden tans geen plaats.

De Zaak wierd wel haast rugtbaar, gelyk hy gedagt had; de geheele Stad had er de mond vol van: - zïne verzuimde niet hevigh uit te varen tegens zyne ongetrouwheit ; - hy, om zich te verfchoonen, fchreeuwde niet minder tegens de onverdraaglykheit van haaren wrevelen aart, welke hy zeide, hem genootzaakt te hebben, om vernoegende ogenblikken buiten zyn Huis te zoeken, - en dus groeide hunnen onderlingen haat tot zulk een hooghte, dat zy grooter wierd als de liefde dien ze ooit voor elkanderen gehad hadden: - te vergeefsch tragtten de bloedverwanten van wederzyden, om hen te verzoenen: - Zy waren beiden even onbuigzaam, en wierden het te meer, om dat geen van hen beiden iets wilden toegeven: - Zimene zich wetende de beledigde Perfoon te zyn, dagt, dat de minste stap die hy hadde kunnen doen, zou geweest zyn, de misslag te bekennen, heiliglyk te belooven dat het niet meer gebeuren zoude, en, op dien voet, haar om vergifnis te vragen. - Philamour aan de andere zyde, hield het trotze gedragh, waar meede zy hem, en haar zelven, ten toon stelde, voor eene belediging : - nogh nogh minder vergeven kon worden als zyne bedekte misslag: en de bittere uitdrukkingen die haar wraakzugt tegens hem uitte, min verfchoonelyk, als de reede die hy 'er haar toe gegeven had: - - hy had haar altoos met de meeste tederheit, met de meeste oplettenheit, en de wezentlykfte agting behandeld: - alles gedaan wat hy konde, om geheel aan haar geheght te wezen; zyn zoo zorgvuldig dekken van dien minnehandel, toonde, hoegaarne hy dien afgebrooken had: maar hoe was 'taan haar zyde, had ze niet aanftonds, met opzettelyk kwaadaardigheit, na alles getraght, wat de zaak voor altoos bederven konde, en met wraakzughtige woede alle middelen tot verzoening afgebrooken? - dat was alles de uitwerking van haren boozen aart, niet van de ongelukkige verkering, die hy nog eenigen tyd had moeten aanhouden, omze niet bekent te doen wor

leef agré Wedig: r hy Zyn in27

-- -- ----

- ---- -------------

den, en ze gevoeglyk af te breeken. In 't kort, geen van beiden ontbrak het aan ftof, om zyn hart tegensden anderen te doen verharden, en te beletten, dat iets anders als eene volflage fcheiding tuffchen hen bewerkt kon worden; die dan ook haar beslag kreeg ; waar na Zimene op 't land ftil ging leven; Philamour nam een bediening in 't Legeraan, enkelyk om de gesprekken, die er over zyn geval in de Stad gehouden wierden, te ont

wVken.

en aanzien van Sophr0nia, zy ging na Duinkerken, en begaf zich als kostgangster 1In in een Klooster, zich niet in staat vindende, om ooit haar zelve te vertoonen, in een plaats, daar zy betrapt was op een misstap, die ze eertyds, in anderen, op 't luidruftigst had beftraft en verfoeit. - . Of nu Ariana deel genoeg genoomen heeft, in al die rampen, welke haar nagaande fnapzucht veroorzaakt had, om 'er een afkeer door te krygen voor haar zoo nadeelige neiing, zou ik niet kunnen zeggen; maar ik oop dat anderen, die hier in zien zullen wat evolgen ze heeft, er door zullen afgechrikt worden, om zich te bemoeyen met zaken die hen niet aangaan, of om zich te vermaken met zaken te verbreiden welke zy toevallig komen te hooren. HET gedrag van Zimene, kan onze Sexe nogh doen zien, hoe weinig met hevigheit, en al te grooten gevoeligheit te winnen is: - geduld, en een ftille verdraagzaamheit ontrent de beledigingen van dien aart, is een les, welke, ik erken't, zwaar te beoeffenen valt: - maar die, als ze wel geoefend word , zelden faalt eene volkome belooning te verschaffen, - Ik heb meer dan eens, in den loop deezer Beschouwingen, de zagtheit, als 't vermogendfte, zoo wel als 't welvoegenste Wapen, voor ons aangepreezen, 't geen, zelf in de aller nooddrukkendfte omstandigheden, nooit moet afgelegd worden. - Een Brief, die ik in ons laatste Stukje belooft heb, geeft eenige bewyzen op, van 't geen 'er meede verright III, Deel. I. Stukje. C word, word, en dus is 't hier voeglyk denzelven, plaats te geven.

[graphic]
[ocr errors]

ME v R. o U w,

. ,, Het Geval van Dorimon en Alithea op 't , einde van uw eerste Deel gaf my veel ge% noegen: - Ik merkte het Karakter van , Alithea aan als zeer hooghwaardig ; ,,Zulk een voorbeeldelyken geduld, onder een % verdrukking die onze Sexe 't allerhardste , vald, verdiend ten uiterste door ons ge, roemt te worden; - maar het is niet , wel na te volgen, en even zoo weinig als , de zagtheit, en de verbazende bescheiden, heit, met welke zy, de kennis van haare , ongelukken, niet alleen voor de geheele , Wereld, maar zelf voor hem die ze haar , kwam aan te doen, heeft verborgen ge, houden.

f. ,,Geen grooter ongeluk kan een Vrouw , die haar Mantederlykbemind, over komen, , als te weten, dat zyne tederheit voor haar , ten einde is , en dat eene andere in zyn , hart triumfeert, en 't genot heeft, van die , vrindelyke bewyzen zyner liefde, daar zy , alleen toe geregtigt is ; maar wanneer die , beledigingen nogh verzeld gaan van mis, handelingen, en de beledigde Vrouw ge, dwongen word, om die, van 't Voorwerp , dat haar heeft doen vergeten, te moeten » afwaghten: - dan, in zulk een omstandig

[ocr errors]

t - - vr ---

, heit, met bescheidenheit en toegeeflykheit » te werk te gaan, zeg ik, vereifcht niet al, leen eene zeer verheeve Deugd, maar Cen » Stilzwygenheit, die grooter is als by onze , Sexe gemeenlyk gevonden word ; - niet om » dat wy 'er niet natuurlyk toe bekwaam Zyn; » maar om dat de vereifchte zorg: Onze , harten er toe te Vormen, in onze Opvoe» ding, niet altoos aangewend word. ::Het :oot aantal Scheidingen en Huwelyksbreuken, welken Wy in 't kort gezien » hebben, is een getuigenis, dat weinig Da» mes op die wyze zyn opgevoed , dat zy de » genoegfaame goede hoedanigheeden heb», ben, om bekwaam te Wezen, van zoo wei» Plg oplettenheit voor hunne Persoone: »kunnen verdragen. ,,Het Juffertje : : : » waar, is in de beste Schoolen geweeft daar » men van heeft hooren spreeken, om er: » gevoed te worden , maar toen het fie: » Kind er heenging, zei Mama, h; 20ete, , als het er je niet aanflaat, of, zoo je beke,,ven word, zoofchryf het Trlaar, dan zal ik »je te buis halen. Onder zulk een voorwaar: »de heeft men een uitnemende opvoeding » te waghten: fraaije beloften, om oplet» tende Kinderen te maken! - Hoe : » nen zulke Moeders denken, dat zulke Dogh»ters goede Vrouwen zullen worden , als » ze van de Wiegh af geleert hebben, hun , eigen Meefter te ":zen, en niets behoe, ven te leeren, als 't geen ze willen, uit » Vrees dat ze kryten zouden. - Deeze ver-, C 2 »keer

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »