Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

#eses:#olgens de verzekering gedaan in

>(( ) ons Twaalfde Boek, zullen wy V ) tans dit ons Werkje vervolgen

::S:S:2: met den Brief van Clarabella.

Aan de Schryffters van de SPECTATRICE.
ME JUF FE REN.

,,UEds, kunnen niet onkundig wezen van , het weinige medelyden, 't geen de rampen , door de liefde veroorzaakt,by de verftaalde , harten onzes tyds ontmoeten; nogh hoe , gereed ieder een is, om den minsten tred , die buiten het pasloot fchynt te gaan, te , berifpen, en te veroordeelen, zonder het , vermogen van die harstoght, tegens welken , zelf de geene die er zich het meest te, gens wapenen, niet altoos het vermogen , hebben om ze te wederstaan, in aanmer, king te neemen, of te overwegen, welke , byzondere omstandigheden al tezamen heb, ben geloopen, om een jong menfch te , misleiden, en te doen vergeten wat het

III. Deel. II. Stuk. F » daD

, aan zich zelf schuldig is: - haar fout, , alleen haar fout is dan het onderwerp daar , de geheele Stad den mond vol van heeft, en , weinige gaan er zoo verre, van te on

, derzoeken, of er ook verschooningen voor

, by te brengen zyn; al de ongelukken wel, kè haare onbedaghtzaamheit over haar , brengt, worden zonder beklagh aangezien, , en gehouden voor verdiende straffen ; al , haare voorige geagte verdiensten worden , niet herdagt; men weigert zelf te erken, nen dat zy ooit eenige deugd bezeten heeft, , zoo dra ze tegens eene komt aan te gaan. , IK ben verzekert dat Gy te regtmatigh , zyt, om zulk een gedragh goed te keuren, , ik zeg, om het niet als ten hoogsten wreed % te veroordeelen; en teffens, te edelmoedigh, , om niet de party ter verschooning op te , vatten van eene onbedagtzaame Dochter, , die haars ondanks door een te hevige harts, toght wechgefleept word, tot dingen, die , een bezadigder verstand moet afkeuren. ,, IN dat vertrouwen neem ik de vryheit , om uw het verhaal te zenden van een geval, , 't welke, hoe zeer het ook waaragtig zy ,,in al deszelfs omstandigheden, nochtans , eene even zoo groote verbazende verwon, dering veroorzaakt, als eenigen van de , beste Romans ons ooit meede ingenoomen , hebben. , DE Heldin er van, zullen wy Aliena en noemen, zy was de Doghter van een Heer » uit een zeer aanzienlyk huis, 't welk van - » Vader » Vader : tot Zoon, geduurende een lange » reeks van Jaaren, een Goed bezeten had, » dat voor veeleanderen van Adelyken Huizé » niet behoefde te wyken; maar 't geen, » door een ongelukkige aankleeving van zy» nen naasten voorzaat aan het Huis van Stu» :vart, het grootste gedeelte zyner inkom»ften verlooren had; - 't nodige voor ver»fcheide kinderen, buiten onze Aliena, » maakte dat geenen van hen allen, uitgezon» dert de oudste Zoon, eenig ander fortuin » »als hunne opvoeding hebben konden, voor » welke hy ook op 't edelmoedigste zorge » droegh. - in. DoGH, hoewel zyne Vaderlyke teerheit » over allen even eens kwam te gaan, en , Aliena niets boven haare Zusteren kwam , voor te hebben, maakte zy niettemin veel , meer vordering in de zaken die haar on, derwezen wierden, als eene van haar allen; , en even gelykzy door de Natuur met veel , meer fchoonheit begaaft was, zoo blonk , haar verstand op gelyke wyze uit, verre , boven dat van eene die ouder, en van eene , andere die jonger was als zy. . . . IN 't kort, waarde Jufferen, zy was op , haar veertiende Jaar eene van de bevallig,,fte fchoonheden in de Wereld. - Haar , Vader te London woonagtig zynde, kwam , ze dikmaals in alle openbaare plaatzen, , want, onaangezien deeze vermaken te , kostbaar fcheenen voor de bekrompenheit , van zyn inkomen, waszy echter daarom er , niet van verstoken; - Zy had altoos loo- F 2 » tjes , tjes voor Maskerades , Bals, Operaas, , Concerten, en Comedien: - ieder van , haare Vrindinnen, achte zich vereert, wan, neer ze die vermaken met haar neemen , wilde. ,,Ik was in naauwe Vrindfchap met haar, , en hebze meenigmaal voor een van de ge, lukkigften onzer Sexe gehouden; om dat , zy, 't zy dan om haar goed gedragh, of , door haar goed geluk, zeer vry leefde zon, der zich vyanden te maken: - haaren lie, ven ommegang bekoorde al die er deel ,,aan hadden, en hoewel er zekerlyk veele , Jufferen even zoo onschuldig zyn als zy, , hebben egter de meeste eenige stuursheit of , trotsheit in haare houding, die de luiden , aanmoedigd om iets uit te vinden, om ::: te misfpreken, en te veroordeelen; , want die zich geergert vinden, en bele, dight agten door zulke inbeeldigheden van , die kleuters, zyn meeft den tyd zeer be, kwaam, om by hen zelven, en voor al by , anderen, de fchuldeloofte ftappen voor , zeer misdadige te doen doorgaan. MAAR Aliena was de lieveling van alle die haar kenden, - al waar ze kwam blonk , eene algemeene en ongeveinsde vreugd op , alle aangezichten. En men zou niet wel , kunnen zeggen, of zy meer de verwonde, ring der Mannen of de vrindfchap der , Vrouwen tot haar trok: - Een wonder, baare zaak zullen veelen zeggen, terwylan, deren denken zullen dat het onmogelyk - - : : : I: . » WaS, , was, - niettemin het was zoo. - Ach! , Aliena ! beminnelyke, en aangenaame A, liena! hoe beklaagh ik de droeve omwen, teling uwer omftandigheeden! , MAAR, Mejufferen, ik hou Uw te lang op , van het beloofde verhaal; wech gefleept , door de rustelooze bewegingen myns me, delydens voor die ongelukkige Doghter, , heb ik, mogelyk, Uw geduld en dat van , uwe Leezers reets te veel gevergt, ver, fchoon my daar over, en zie uit de zaak , zelve of myne uitweidingen oneigen zyn. , ONDER de meenigte van Aliena's ver, wonderaars, was de Bevelhebber van een , van zyn Majesteits Scheepen, een Heer , van zeer goeden Huize, aangenaam van , Perfoon, en van genoegzaam Vermogen, , buiten 'tgeen hem zyne Bediening opbragt: ,- of hy beter de gaaf van overreden had , als al zyne Medevryers weet ik niet, maar , 't is zeker, dat, of zyne verdiensten, ofzyn , goed geluk, al wat hy zeide by haar aan, genamer maakte, als de allerbeleeffte op, wagtingen van alle anderen. » OM kort te gaan, zy beminde hem : ,,Zyne manieren, of wat het ware, hadden , haar jonge hart ingenoomen, en de omme, gang met haren waarden Kapitein, ging , verre alle vermaak dat de Wereld geven , kon te boven. , IK BEN zeer wel verzekert dat hy geene , andere als eerbare oogmerken had, o

- JC - - --
- t

r
-- --

- ---- --4- ---- - ---------- l

, dat, op de eerste blyk van het tegendeel, F3 , hunne

[graphic]
« VorigeDoorgaan »