Pagina-afbeeldingen
PDF

, braght had, 't hem onmogelyk was haar mis,,noegt te laten vertrekken: - en dat hy , zeer begerig was om iets meer van haare ,,omstandigheden te weten, als enkel dat , zy een jonge Dochter en geen Jongman , was: - en, vervolgde hy, dat weet ik , zelf nog niet zeker, - twee of drie jongens , hebben het gezeght, maar dat is geen klaar , bewys,- my dunkt dat ik zelf 'er eerft ken

,,nis van hebben moet. •, DIT zeggende haalde hy ze na hem toe, , en de Vuile Waardin niets anders als haar , eigen belang beoogende, en mogelyk meer , denkende, als hy voornemens was, vond , goed, om haar kalant te believen, de ka, mer uit te gaan, en hen by elkander op te

, fluiten.

, IN DIT uiterste verloor Aliena al haare , vooruitzichten; zy dagt iets in het ge, zight van den Luitenant te zien, dat, meer ,,als zyne woorden, haar bedreigde, met al, les wat een eerbaar en wel opgevoed Meis, je dugtenkan; - in die verlegenheit te ver, geefsch al haar maght infpannende, om , los te komen, viel ze voor hem op haar , knien, en bezwoer hem, met een tranen, vloed, en in afgebrooken en bevende , woorden, dat hy medelyden met haar , hebben wilde, en toelaten dat zy vertrek,,ken mogte. - indien gy ooit vervolgde ze , de deugd in anderen geroemt bebt, of de , betragting er van zelf hebt beoeffend; in, dien gy iemant onder de uwen hebt, welker , kuisheit

, kuisheit uw dierbaar is, om harent willes % om uwent wil, bebt medelyden met eene on; gelukkige maagt, die door haar noodlot en % onbezonnenbeit, in uwe magt vervallen is. , DEEzE woorden, de toon daar ze mee, de uitgesprooken wierden, en de houding % daar dezelven meede gepaart gingen, % maakten, dat de Luitenant, die tot haar , geluk een Man van eer was, stond te be% ven toen hy ze hoorde: - hy deed haar , opstaan, met meerder eerbied als zy, al% les in den stand daar de zaken in waren % beschouwd, van hem hadde kunnen ver% wagten; hy verzogt, zy wilde niet denken % dat hy iets tegens haar voornemens was, %'t geenzy zelf niet zoude toestemmen; dog,

% in vergelding van die verzekering, badhy,

% de vertrouweling te mogen wezen, van de : oorzaken die haar bewoogen hadden, om % haar zelf aan zulke gevaaren bloot te stel%len als zy gedaan had. - . . . . . " , ACH, mynheer, antwoordde zy, alfchrei,,jende, wat het Gevaar daar gy van fpreekt % betreft, en ik te droevig ondervonden heb, % ik ben en nooit eenig vooruitzicht op gehad; % en was de gevaren van Wind en Weder aan% gaat, die heb ik niet geagt: - welke ons :gemakken ik ook zoude hebben moeten uitftaan, :in 't vervolgen van myn' onderneming, : % zouden my meer vermaak dan leed verfchaft , hebben, indien het noodlot toegelaten hadde, % dat ik ze onbekend mogte lyden; - de dood ; zelf zou my niet verfcbrikt bebben indien ze: % my, voorgekomen ware aan boord v%. 't ":1 Deel IIStuk. ' G » Scbip

[ocr errors]

, Schip daar myn hart in wenfchte te leven : -, te fterven: - maar een oneindig leed, alle , ellende zyn myn deel geworden, nu dat het , begeerde, het eenige dat de Wereld te my, ner genoegen kon uitleveren, my ontzegt is. , EcHTER, vergeef my, vervolgde ze, , dat ik U niet kan zeggen, wie ik ben, of , welke de redenen zyn van zo0 vreemde onder, neeming: - laat het genoeg zyn dat ik niet , van 't gemeenfte foort van menfchen ben ; , dat myn goede of kwade naam, niet enkel de , myne is, myn geflagbt zou er door myne , fout in te lyden hebben; en dat, hoe zeer ook , alles my als tegenfcbreeuwt, myne ziel een , afgryze heeft van oneerbaarheit; en, dat dee, ze ftap, welke de eenige is die my' kan ver, weten worden, meer diende om myne grond, beginzelen van eer en deugd te agtervol,,gen, als dit kleed dienen moeft om myne.

» Sexe tegens onhefcheidenheit te verbergen.

, DE Luitenant luisterde toe, met alle , mooglyke oplettenheit, ieder woord dat , zy fprak maakte een indruk op zyn harte: ,- zyne liefde, zyne verwondering, zyne , verbaaftheit, namen oogenblikkelyk, toe; ,- hy gevoelde nu een veel opregter gloed , voor haar, als toen hy eerst ontdekte van , wat Sexe zy was, maar dezelve was reets , zoo hevigh dat hy niet befluiten, kon haar , te laten gaan, zonder dat zy hem hoope , gaf van haar elders weder te mogen zien: » - hy gebruikte daar op de lift, om zyn *, gevoelen te verbergen, en met een mee

[ocr errors][ocr errors]
[graphic]

,,fterlyke toon te zeggen, dat zy niet ver, trekken zoude, voor zy hem alles gezegd , had wat ze hem als nogh verborgen hield, , en hy haar nader vragen zoude. , DE arme Aliena antwoordde daar niet , anders op, als met traanen, en terwyl hy , haar aandrong, en zy hem tragtte te ont, wyken, kwam er een Matroos hem ken,,nis geven dat de Kapitein gekomen was; , hier op ging hy fchielyk heenen, dogh gaf , de Waardin bevel, den opgeflooten jon, gen om geen redenen te laten heen gaan. " , VAN dit alles wift Aliena niets, en, tans , denkende vryte zyn, kwam ze de trap af, , om een plaats te verlaten daar zy niets als , haar bederf te verwagten had, maar de , Waardin kwam haar te gemoed, dwong , haar te rug te keeren, floot de deur op , het nagtflot, en zei, dat ze daar blyven , moeft tot de Luitenant weder kwam. , DIT ongelukkige Schepzel had nu de , volle vryheid om haaren misstap te over, wegen, en te zien, waar ze haar zelven ,,toe gebragt had: - het wierd donker, , en ieder ogenblik bragt meer en meer ver, fchrikkingen met zich: - De Luitenant , kwam niet; zy, in geduurige vrees voor , een kwaden, toeleg, bleef gekleed, en , durfde het niet wagen eenige rust te nee, men, om niet buiten staat te zyn, haar eer , ten uitersten te verdedigen. . * ,,Zoo wandelde zy den gantfchen Nagt , over de kamer, met een zielen angst die , 't niet nodig is te omschryven, en daar ik : - - G 2 , geeft

[ocr errors]

, geen woorden, toe zou vinden kunnen: ::- indien het Glas op ftraat uitgezien had, :was zy er zekerlyk uitgesprongen, maar % nu 't een agterkamer was, zou haar uit; komst niet verder geweest zyn, als in den :Tuin van het zelve Huis, uit welke zy, % meede niet hadde kunnen uitkomen, zon, der ontdekt te worden. - . . . . . . . . , DUIZENDE denkbeelden kwamen in haar ,,harffenen op: - Zy vreesden voor den , Luitenant, en zagh geen kans om hem te , ontkomen als door de bescherming van , den Kapitein, - maar hoe dien kennis, , gegeven van 't geen haar aanging?--- einde. % lyk bedagt zy dit te doen door den Luiter. , nant zelf, en, toen hy vroeg in den moe". % gen kwam, zei ze tegens dien, met al de , moedigheit die ze konde aanneemen. ' 1, MYNHEER, gy dringt aan, om te weten, , wie ik ben, 't geen ik niet voornoemens ben. , te zeggen, om 't leven niet : - een toegh , is er echter langs welke : beproeven kund. , of uwe nieuwsgierigheit kan voldaan wor,,den, - breng een Brief van my aan uwen. , Kapitein: - hy kend me, en 200 by 't goed, , vind, zult gy van alles onderrigt wezen. , DE - Luitenant maakte, aanstonds zync. 35 : , en niet durvende weigeren, om , hem een Brief te brengen, eifchte hypen, , en inkt, en zy fchreef het volgende : Aan den KAPITEIN. . . . , ONBEKWAAM om uw afzym te kunnen , overleven, ben ik U, aanftonds, verkleed ge, volgd; niets begeerende als 't geluk te hebben, - -- - » U423

« VorigeDoorgaan »