De Maandelykse Nederlandische Mercurius, Volumes 32-35

Voorkant
B. Mourik., 1772
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 221 - Maatfchappye geflaagen , me» den naam van den Schryver , en het jaartal op den rand. Doch zal het den geenen...
Pagina 96 - Deze braken de Spaansche ketens en stelden de handen //in vrijheid en in kracht, tot bedijken van dit meer. //Deze voerden, ten spijt van PORTUGAL en SPANJE, de //schatten van Azië en AMERIKA in HOLLAND en WEST//VRIESLAND, vullende de geldkisten met de mooglijkheid, //om de droogmaking van dit water aan te vangen, en voor //negentien tonnen gouds ten einde te brengen. //Daar, niet ver van hier, daar ziet UWE HOOGHEID den //grond en plaats van het heerenhuis , vereerd geweest met //de tegenwoordigheid...
Pagina 220 - er zoo veel (doch niet meerder) van de levenswyze by te voegen , als zy noodig denken , om de Ziekten vit bet verband der natuurlyke gefteldbeid Jet Landi metdelevem
Pagina 221 - ABCDEFH ) voor den , géenen, die, haars oordeels , dezelve best beantwoord, , is eene Goude Medaille , op den gewoonen Stempel , der Maatfchappye geflaagen , met den naam van den , Schryver , en het jaartal op den rand. Doch zal het , den...
Pagina 76 - Inivoonder van de laage Landen enz. den Prys van de gouden Medaille toe te zeggen , mits dat hy zyn Antwoord , volgens de bovengemaakte aanmerkingen ten genoegen, van het Genootfchap verbeterd, op de gewoone wyze aan het zelve toezende voor den...
Pagina 101 - t welk dezelfde zinfpreuk tot Opfchrift heeft , en waar in der Schryveren naam...
Pagina 208 - Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.
Pagina 219 - Schryveren , zy nogtans oordeelc, dat aan géén van die allen de Prys door haar kon toegeweezen worden, om dat ку allen in zeker opzicht de Vraag niet vbldeeden. Eenigeo waren overtotlig in het befchryven van Ziekten, die in ons Land voorvallen, zonder zieh te bepaalen aan die, dcwelken« uit de Natuurlyke gefteldheid van ons Land voor het grootfte ge> deelte voortvloeijende veel maalen voorkomen.
Pagina 218 - Vraage niet nooüig licbbe, in aanmerking te neemen, die buitengewoone hoeveelheid van Water, welke men fints eenige laaren door het openliggen der By wegen , op den Neder-Rhyn en Yffcl , ondervonden heeft.
Pagina 76 - Dat in het Antwoord , met de Zinfpreuk : Door Re Jen en Ondervinding, ook eenige nieuwe en nuttige Voorflagen, Ondervindingen en Proeven voorkomen ; dog dat de Schryver zyne byzondere Stellingen en Beöordeelingen in het eerfte Lid van zyn Antwoord niet breedvoerig genoeg ontvouwd , nog naar...

Bibliografische gegevens