Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][graphic]

D E
SECRETARY
aroLLoo Minerva

Waar in de uitgeleezendste Zaaken en Stoffen
die in veelerhande Taalen, tot vermaak en
oeffening van het verstand, dagelyks door
schrandere Geesten en Geleerde Man-
nen aan de Waereld worden meede-
gedeelt, zyn opgeslooten.

[ocr errors]

Te A M s T ER D AM;
ARENDT van HUYssTEEN;

[ocr errors]
[graphic]
[merged small][subsumed][subsumed][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]

Waarde Lezers. ME het begin van dit Vierde Deel

van deeze Secretary van A Po L Lo en M IN ER v A en het Zesde Deel van myn Maand werk, meen ik u met geen lange voorafspraak op te houden. Dat ik ieder een niet voldaan heb, is my genoeg bekend; dog ik zou dwaas zyn indien ik daarover klaagde, want waarom zou ik te onvreeden zyn, dat u alles niet gevalt, wat my behaagd, daar ik geen nut nog bevalligheid in veele zaaken vind, daar gy veel vermaak in schept. Myn oogwit was om u lust tot de goede letteren en de deugd in te boezemen,daar alle myne Vertoogen als zo veele byzondere wegen toe strekken: Indien gy nu een vast besluit hebt genomen, om verzoopen in een poel van dwaasheid, uwe dagen in het slyk der ondeugd wentelende, door te laaten rollen, zo zoudt gy quaalyk doen, indien gy myne voetpaden bewandelden , want daar gy u nu verbeeld verstandigen als een redelyk mensch teleeven, zo zoudt gy hier voor geen ander loon verkrygen, dan een inwendige overtuiging, dat gy de naam A 2 van

« VorigeDoorgaan »