Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

per peculiares tantum characteres fyllabis & vocibus Textus adfcriptos; poftea vero per quatuor vel quinque lineas, propofita fuit. Quantum equidem fcimus, nemo has Notas, praeter NICOLAUM STAPHORSTUM in Hift, Ecclef. Hamb. diplom. Tomo III. Tab. II, p. 337. feq. fibi excutiendas fumfit. Caue vero exiftimes, Virum Clariff. hoc, quidquid eft argumenti, exegifle, vt potius primas duntaxat lineas duxiffe, & intra primordia substitisse,videatur, ditiffima mesle WALTHERO nostro relicta, qui omnes artis fuauiffimae modos numerosque feliciter tradidit, quatenus scilicet eadem punctis & lineolis constat, quae vel totam & dimidiatam menfuram, quae noftratibus Tactus vocatur, denotant, vel characteres, qui duas, tres, pluresue Notas fimul comprehendunt, significant, prout illi genio faeculi accommodati fuere, addita atque ex hodiernis Notis facta explicatione. Neque defiderari paffus est Ampl. Auctor interualla, amabiles vous quibus canticum temperatur, longiores & breuiores curfus vnica fyllaba comprehenfos, iique fecundum Notarum numerum in ordinem redacti funt; vt adeoque antiquitatis amantes non poffint non veterem M eiusque compofitionem facile intelligere ac cognofcere; fiquidem haec collectio decem duodecimue Tabulas implebit, adductis in Scripturae Speciminibus integris Choralibus, verfibus & cantilenis.

Operae autem pretium fuerit, nonnihil de huius Lexici vfu in medium adferre, isque fequenti ratione instituendus eft. Si tibi diplomata codicesue cascos verfanti verbum quoddam haud in procliui effe videatur, non est, cur statim vadimonium deferendum effe putes, fed potius folerter rimari oportet, quaenam litterae obfcuro eiusmodi vocabulo infint. Deinde id genus litterae in fecunda arctiori columna, veteribus figuris fubiuncta, ordine alphabetico euoluendae funt. Litteris proinde eadem ferie, vt in contorto vocabulo occur◄ runt, repertis, non poteft non in eadem linea & in tertia minori columna obuia vox ipfa luce clarior fieri. Ne fuftra haec dixiffe videamur, fuccenturiabimus unum alterumue exemplum. Finge, veteris chartae initium ita fe habere: 7 noie fce & idie tnit di prs & fii & fps fci, fiue in vetufto codice fequentem in modum legi: Qm fuu bom i reb e itia colere & fua cuiqia fuae & i fbditis n fine qd ptatis eft fi, fqd equ e todi: nihil aliud requiritur, nifi vt modo fupra propofito Lexicon perluftres, quod nodum Gordium ita foluit: In nomine fanctae & indiuiduac trinitatis, Dei patris, & filii & Spiritus Sancti. Alterius exempli fenfus eft hic: Quoniam fummum bonum in rebus eft iuftitiam colere &fua cuique iura feruare, & in fubditis non finere quod poteftatis eft fieri, fed quod aequum eft cuftodiri. Duo tamen adhuc notanda funt I. tuarum partium eft, ne oculos ad

litteras tantum conuertas, fed fimul apices & extremitates figni, quo vocabulum quoddam innuitur, impenfe circumfpicias. Quemadmoduin enim e. g. octodecim voces,quae unica littera i comprehenduntur & fex per qm denotatae in hocce Lexico occurrunt, compendium tamen fupra adductum ad vocem cohaerentiamque continuo affequendam vehementer accomodatum fuerit, nec eft, cur diu torquearis, vtrum rói fignificet ibi, id eft, igitur, in, & quae funt alia; vel illud qm fibi velit quantumcunque, quidem, quoniam, reliqua. Quandoquidem vero II. hocce in Lexico omnes cafus, genera, tempora &c. contractarum vocum haud adferuata funt (nimiam enim libri molem fumtusque damnofos omni studio vitauimus) aequi bonique confules Lector beneuole & erudite, nonnihil tuismet cogitationibus & meditationibus relictum effe. Etenim fi fortean verbum illud, in quo mens tua verfabitur, cum omnibus litteris & fyllabis non illico obuiam concurrat, aderit tamen, velut e machina, alius Cafus vel Genus &c. quae verum obfcurae vocis fenfum luculenter declarabunt. Sic in Lexico praefenti non expreffa eft fii, filii, cum tamen haud exulent fi filius, fie, filiae, fim filium, & fio filio. Ex quibus facile intelligitur (ne quid iam de contextu ma◄ gnarum difficultatum remedio praeftantiffimo dicamus) fi hoc loco fignificare filii, non autem fieri, licet & ipfum in μ redactum antiquitus per fii innutum effe, exploratum fit. Denique huic operi immortale decus conciliant Alphabeta abfolutiffima & integra fpecimina fcripturae ex diplomatibus, chartis & Codicibus omnis aeui defumta, non folum accommodatiffima ad veram aetatem cuiusuis Codicis cognofcendam, fed & ad rectum iudicium de cuiuscunque Diplomatis & veterum Documentorum fide ferendum. Plura de infigni huius Lexici praeftantia & vtilitate dixit celeberrimus KOELER VS, Historicorum noftra aetate facile princeps, in praefatione huic operi praemittenda. Totum opus, a capite ad calcem, tabulis aeneis conftat, quod tanta veterum & infolitarum figurarum multitudo non aliter exfignari potuit. Licet vero hocce inftitutum quam maximos fumtus efflagitet, omnia tamen ita prouifa funt, vt operi iam inchoato faftigium, fauente Deo, imponi poffit. Ne vero Priuati a coëmendo hocce thesauro arceantur, bibliopolae impenfas fuppeditantes curabunt, vt & aequiffimo pretio proftet, & opus in duas partes diftribuatur. Quaeuis praeter propter centum viginti tabulas in aes incifas continebit, & prior quidem abbreuiaturas a littera A. vsque M. pofterior a littera N. vsque Z. cum omnibus fupra laudatis figuris, numeris, alphabetis & integris fcripturarum fpeciminibus. De fumma Chalcographorum diligentia neutiquam dubitandum eft, quandoquidem folertiffimus Auctor non modo ipfe omnia delineauit; fed & prima illorum fpecimina omni cura atque ftudio, perluftrauit, vt adeoque vix vllum parua irrepere poffit.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Mirx A

Amen

dott tc A Amen

[ocr errors]

a

a

a

a

a

а

a

a

-- a

a

[ocr errors]

a

a

a

a

а

a

a

a

a

a

A

a

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

S.XIII.m 3z

ant

S.VIII.

apparent

SXV. i.

apparet

S.XV. f. aa

arguitur S.XV. f&

at

at

aut

aut

aut

aut

aut

aut.

aut

aut

1403.

[ocr errors]

J408.

S.XV.m.

983

Pa

S.VIII. aar

S.VIII. Aze

S.IX.

S.XIII.m

զզ

da

[ocr errors]

Dast

6.

[ocr errors]
[ocr errors]

aati

A

[ocr errors]

a

а

a

a

a

a

a

a

a

a

[ocr errors]

za

a a

a a

a a

a

a

aar

ar

a

aar

as a

ABB

abb

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

abb abbas

1453.

conuenien

tiam S.XV muc Septima Xvi S.XV.i TALENTVM S.VIII

S.XV. m

alias aati animati S. XIII f a@xag "z aaxac" Anaxaço

ram SXV. f.

ab

Ambrofius S.XIV. i.

abbas

140°2.

1463.

1464.

S.VIII. 5

S.XII.

1+0.5.

S.XV.m. 15

S.XV.m.

anima

S.XIV.m

Aaron S.XII.

aliarum

aliarum S.XV.m. 20

J370.

J44J.

1441

S.IX. 25

1144.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

accat accufat 1339

accat

accat accufatur S.X!ma

crap Accep Acceptatio 1469 8 acles

acci

acci accipitur S.XIV/m.

acci accipitur S.XV.
J

acci accidenta

асад

acr

affleB

acem

ACA ACC

aca accidentia S.XV.m.

a ca

aliqua &.xmi.

S.XIV.i.

accidentia S.XIIIf a

X
S.

acma

libus S.XVm.

accid accidenta-
accide accipiendo S.XV. i.

SXIVm

аса

actim

ace accidenta

acles

accidenta

[ocr errors]

S.XIV.i.

S.XV.m.

accufati

шит S.XIII. accma acerrima S.XII.

accm

S.XV.i.

ace it

aoir acci" acqulenta-
acci accidenta -
liter S.XV.J.
accidens S.XIV.
E. XIV. J.
accit accidit 1369. acta

accis

мне

accn

༥ཆ

༥འདིà accna accidentia S.XV.m

acona

[blocks in formation]

accidens S.XV.i.

accns

accnte accidente S.XV. i

Acco Actio

accoi accufation acf acc Accurfius Accurfius alicui sxnf S.XWf.

attub9

accur c

accidenta

accnTM accidenta

lium

[ocr errors]
[ocr errors]

accor

S.XIII.f.

S.XIV.m.

S.XV.m

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

dr

accn

accidentia S.XIV.
acen accidentia S.XV.,
V.f aær

accuto

ac

accna accidentia S.XV. f ac

arna

[ocr errors][ocr errors]

ACC AD

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

1279.as

J396

SXIII f

acte

actiuae S.X]]].i.

actit activitatis S.XV. f. acter actualiter S.XWVm 20

actm

actm actiuum S.XIV.i.

adorby actoib actionibus 1++1. actr actualiter S.XIV.m actut actualiter S.XIVƒ

F.

S.XIV. i. 25

S.XV. f.

act

J28J.

S. XIV.m.

J44J.

S.XV. m

actum S.XIV.i

[blocks in formation]

J44J.

&c་9

ad' ad aliquid S.XV.i.

5

1445

10

« VorigeDoorgaan »