Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

DER

VERTO OGEN,

VAN HET

TWEEDE DEE L.

N.53. Brief aan den Gryzaard.

54. Verhandeling van Mylady Montague, over den ftelregel van M: de Rocbefoucault, daar zyn goede huuwlyken; maar daar zyn 'er weinig aange

[blocks in formation]

56. Befchryving van 't Koningryk der Poezyë.

57. Brief van eene Vrouw aan den Gryzaard.

[blocks in formation]

61. Het voordeel van den Huuwlyken, boven den ongehuuwden Staat.

62. Over de deugd. Eenige loffe gedagten.

63. De Middelweg tuffen het Stoifche en Epicuri

fche.

N.64. Over de Werkzaamheid den Menfch paffende. 65. Boerenpraat tuffen Klaas en Krelis in Vaerzen.

66. Brief van een Marker aan den Gryzaard.

67. Brief van een Tuinman aan denzelven, en 't antwoord.

[blocks in formation]

70. Tegen zulken, die anderen altoos met hunne - klagten en ongelukkige omstandigheden onderhouden,

71. Het nut der wederwaardigheden.

72. De Zelfslof verdeedigd.

73. De onbillykheid van de veragting voor de Vrouwen aangetoond.

74. Eene gefchiedenis van Calliftus en Sophronius.

75.

76.

77.

Vervolg.

Misvattingen ontrent den Rykdom tegen

gegaan.

Dat ieder Menfch zig van den grooten hoop onderfcheiden, en tot aanzien verheffen kan,

- 78. Over de Christelyke blydfchap.

79. Brief van eene Mocder over het fterven van haare Kinderen door de graffcerende Pokken. En antwoord op denzelven.

80. Bedenkingen by gelegenheid van hetNieuwe Jaar.

N.81. De Deïften beftreeden.

82. Brief aan den Gryzaard, over het nut der afzon. deringe.

83. Het leeven van een Petit Maitre.

84. Brief over 't 73. vertoog. En antwoord op denzelven.

85. Proeve uit le nouveau Theatre Italienne.

86. Over zekere malligheden van getrouwde lieden.

87. Eene gefchiedenis uit Ariofto, die in onze kui- / sche dagen weinig geloofs zal vinden.

88. Proeve om de lieden van diftinctie te voorzien van Boeken, die hun van nut zyn, en behaagen kunnen.

S9. Bedenkingen over de hoop van tockomende gelukzaligheid.

95. Aanmerkingen van een Kruijer over het huuwlyk.

91. De Provincie van Lochabar in Schotland ontdekt En eenige aanmerkingen van een Priefter uit dat land over de zeden en leevenswyze der Schotten.

92. Verklaaring van 't oude Hollandsch Spreekwoord. Om de liefde van het fmeer, likt den Kat de kandeleer.

93. De klaarheid der Zedenlcere, en de gemaklykheid der ontdekkinge van onze pligten.

94. Over den eerbied voor den Ouderdom.

N.95

N95. Over den twift der Geleerden en Kooplieden wegens den voorrang.

96. Over de Mode.

+97. Onveranderlyke grondregels, waarop de pligten, voorregten, en 't geluk der menfchen ruften.

98. Middelmaat is het beste.

99. Over de nuttigheid van leevensbefchryvingen.

>100. De weldaadige en de Philofooph. Eene Chineefche gefchiedenis.

[blocks in formation]

102. Brief van eene Vrouw aan den Gryzaard.

103. Antwoord op denzelven.

104. Over den dood. Befluit van dit werk.

« VorigeDoorgaan »