Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

DER

VERTO OGEN,

[ocr errors]

VAN HET

TWEEDE DEE L.

N.53. Brief aan den Gryzaard.

54. Verhandeling van Mylady Montague, over den ftelregel van M: de Rochefoucault, daar zyn goede huuwlyken; maar daar zyn 'er weinig aange

naame.

55.

Vervolg.

56. Befchryving van 't Koningryk der Poezyë.

57. Brief van eene Vrouw aan den Gryzaard.

58.

Vervolg.

59. Over de Kwaadfpreekendheid.

~,60.

Vervolg.

61. Het voordeel van den Huuwlyken, boven den ongehuuwden Staat.

62. Over de deugd. Eenige loffe gedagten.

63. De Middelweg tuffen het Stoifche en Epicuri

sche.

N.65

3

N.64. Over de Werkzaamheid den Menfch paffende. 65. Boerenpraat tuffen Klaas en Krelis in Vaerzen. 66. Brief van een Marker aan den Gryzaard.

67. Brief van een Tuinman aan denzelven, en't antwoord.

68. Leeven en Sterven van Socrates.

69.

Vervolg,

70. Tegen zulken, die anderen altoos met hunne klagten en ongelukkige omstandigheden onderhouden,

[ocr errors]

71. Het nut der wederwaardigheden.

72. De Zelfslof verdeedigd.

73. De onbillykheid van de veragting voor de Vrouwen aangetoond.

74. Eene gefchiedenis van Calliftus en Sophronius.

75.

Vervolg.

75.

Misvattingen ontrent den Rykdom tegen

[ocr errors]
[ocr errors]

gegaan.

77. Dat ieder Menfch zig van den grooten hoop onderfcheiden, en tot aanzien verheffen kan,

78. Over de Chriftelyke blydfchap.

79. Brief van eene Moeder over het sterven van haare Kinderen door de graffcerende Pokken. En antwoord op denzelven.

80. Bedenkingen by gelegenheid van het Nieuwe Jaar.

N.81

[ocr errors]

N.81. De Deïften beftreeden.

82. Brief aan den Gryzaard, over het nut der afzonderinge.

83. Het leeven van een Petit Maitre.

84. Brief over 't 73. vertoog. En antwoord op denzelven.

85. Proeve uit le nouveau Theatre Italienne.

86. Over zekere malligheden van getrouwde lieden.

87. Eene gefchiedenis uit Ariofto, die in onze kui- / sche dagen weinig geloofs zal vinden.

88. Proeve om de lieden van diftinctie te voorzien van Boeken, die hun van nut zyn, en behaagen kunnen.

S9. Bedenkingen over de hoop van toekomende gelukzaligheid.

95. Aanmerkingen van een Kruijer over het huuwlyk.

91. De Provincie van Lochabar in Schotland ontdekt En eenige aanmerkingen van een Priefter uit dat land over de zeden en leevenswyze der Schotten.

92. Verklaaring van 't oude Hollandsch Spreekwoord. Om de liefde van het fineer, likt den Kat de kandeleer.

93. De klaarheid der Zedenleere, en de gemaklykheid der ontdekkinge van onze pligten.

94. Over den eerbied voor den Ouderdom.

N.95

[merged small][ocr errors][ocr errors]

N.95. Over den twift der Geleerden en Kooplieden wegens den voorrang.

96. Over de Mode.

+97. Onveranderlyke grondregels, waarop de pligten, voorregten, en 't geluk der menfchen ruften.

98. Middelmaat is het befte.

× 99. Over de nuttigheid van leevensbeschryvingen.

>100. De weldaadige en de Philofooph. Eene Chineefche gefchiedenis.

101.

Vervolg van N. 99.

102. Brief van eene Vrouw aan den Gryzaard.

103. Antwoord op denzelven.

104. Over den dood. Befluit van dit werk.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »