Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

va w-- -

[graphic]

,,Die redenering, hoe zeer regtmatig ze ook , ware, had byhem geen het minste gewight, , niet meer als al de volgende, daar ik ge,,bruik van maakte, met het oogmerk, om , hem te overreden; zy dienden alleen, om , my te overtuigen, dat 'er geen mogelyk, heit is, om iets te schryven, daar niet wat , op te zeggen zoude vallen, door dezulken , die hun werk maken om op alles te vitten. , Dus, MEvRoUw, heb ik de hinderpalen , aangewezen, welkenden Tooneeldichteren , in den wegh staan, en gy zult lightelyk be, merken, hoe weinig waarschynelykheit er , is, dat een Persoon van eenig vermogen, , zich verlagen zal, tot zulken dienstbaren , afhankelykheit, als tot de bekoming van , de Vrydom om een Stuk te vertoonen , , tans vereischt wort; en een Poëet, die van , zyn handwerk leven moet, loopt gevaar, , van het niet te kunnen oefenen: want hy , moet er zulken dierbaren tyd mede ver, liezen, dat hy 'er den bek wel by zoude , inschieten, enkel door gebrek; 't is dan , immers natuurlyker dat hy ze gebruikt ten , dienste van sommige Persoonen, die het , niet voegen zoude, hier te noemen. , Derhalven, zoo 'er geen beter schikkin, gen ten aanzien van de Schouwburgen , , en wat intooming, van de tegenswoordige , gestrengheit en handel der Heeren Licentie, gevers, plaats krygt, moet de Stad wan, hoopen, van eenige nieuwe vertooningen , te zullen zien; de Tooneelspellen veron»agtzaamt zynde, gelyk ze zyn, en het n G 3 ,,Too,,Tooneel de hand niet aangehouden, is er , opbeuring en aanmoediging nodig, om dat , alles staande te houden. , Niets kan derhalven beter voegen aan , eene SPECTATRICE, als deeze zaak in haar , bekwaam daghlight te stellen; - 't geen de ## natuur uw zoo mildelyk verleent , heeft, vorderd ze, dat gy weder gebruiken , zult, ten behoeve van verleegene Dich, ters; - de regtmatigheit vorderd meede, , dat gy opkomen zult tot verdediging van , eene Algemeene Zaak : de Schouwburgen , zyn vooral de inwoonderen tot een geregel» de # ingeright ; - dit zal, , ik twyffel er niet aan, uw aanzetten, om , loflyk, alle mogelyke vlyt tot derzelver , handhaving aan te wenden.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[graphic]

Wy begrypen niet, hoe beide de Geoctro

eerde Ondernemers, Heeren van deftigen uizen, en welken ongetwyffeld eene opvoeding gehad hebben, overeenkomende met hunne geboorte, in staat zouden kunnen zyn, om eenige, de minste persoonen zelf, welken toeleg maaken, om de Stad en het Volk dienst te doen en te verpligten, op zulk een wyze te behandelen, als hy ze van schynt te beschuldigen. - Goede manieren zyn wy aan ons zelven verschuldigd, zoo wel als aan anderen, en die dezelven verzuimt te betalen, verliest al de eischen, welken hy, andersins zoude mogen hebben, op de agting en toegenegenheit van alle menschen. Een beleefde ontschuldiging neemt de wrangheit van de weigering wech, en word met even zoo weinig moeite gegeven, als eene ruuwe en stekelige bejegening: - derhalven is 't niet begrypelyk, dat zy, die altoos aan het hooft zyn van een geduurzaam tooneel van beschaaftheid, zoo verre zouden afwyken, van 't geen zy gestadig zien beoeffenen; . Dogh dit alles zyn geringe byzonderheeden, die de Persoonen van de Poëten aangaan, en welken lichtelyk te hoogh genoomen kunnen worden, door eenige zoo schynende toevallen, die egter niet zoo voorbedagtelyk zyn gebeurt : - ze gaan ook het gemeen niet zoo zeer aan, als die, welke hunne Dichtstukken betreffen: wenschelyk ware het, dat sommige luiden van voornamen rang, zich voor deeze zaak wilden inlaten, en dezelve niet overgeven

G 4 33In

[graphic]

aan de keus van hen, die uit de vrolykheit van de Stad hun bestaan vindende, de magt niet hebben moesten, om dezelve er van te versteeken, of ze er meede te begunstigen, daar het hunne pligt is, om al wat vermaaken, en aangenaam zyn kan, te bezorgen. Op gelyke wyze dan, als er nu aangesteldenzyn, om te Verbieden, dat zulke of diergelyke nieuwe Stukken, die zymeinen iets onbetamelyks of onbeschaamds in zich te hebben, niet mogen gespeeld worden, zoo zou het, na myn gedagten , niet onvoeglyk zyn, en zeer wel met de Wysheit van de Wetgevende Maght bestaan kunnen, eene diergelyke aanstelling te maken, welke bevelen en nootzaken konde, dat zoodanige Stukken, als by onderzoek bevonden zouden zyn , bekwaam te wezen, om een beschaafde en deugdzame vergadering te kunnen vermaken, en tot leering te strekken, gespeeld moesten worden. Zulk een aanstelling, onder het bestier van Heeren, gemagtigd om over Toneelwerken te oordeelen, zou de Poëten allereede om zich te beklagen, ontnemen, en een beweegmiddel zyn, om veele Heeren te doen arbeiden voor 't Toneel, welken [indien Distrario ons wel beright heeft] 'er tans geheel van verwydert blyven. Daarenboven, om den schok, welken de Autheurs gevoelen, als hunne stukken afgekeurt worden, zoo wel, als, om de eenzydigheden, en nayver in dat stuk, voor te komen, kon iederzyn Stuk zenden, zonder dat men ooit te # - Wa

« VorigeDoorgaan »