Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

, haregenegenheit niet te mynerzyde overhelde;

, dus bad by my, geene verdere moeite te wil, ien nemen. Deeze boodschap, schoon op , de beleefste wyze overgebraght, deed my , een hevige koorts aankomen, - men , dugtte voor myn leven; - de Vader en , de Doghter wierden op nieuw aangesproo,,ken; - alles te vergeefsch; echter ik , bekwam , indien men zeggen magh, dat , iemant opgekomen is, die onophoudelyk , inwendig gepynigt word : - Ik riep al , mynen moed te samen, verbeelde my vol, daan te zullen weezen, alleen met haar te , zien, schoon op eenen afstand; ik verliet , het bedde, om haar met myne oogen te , kunnen nagaan over al waar ze heenging: , - Ik had de wreede zegen van haar op , een Zondagh morgen in de Kerk aan te , treffen, en my vleiende dat zulks des na, middags weder zoo zoude gebeuren: ging , ik er weder, maar het onverbiddelyke , schepzel was er niet, daar zeeertyds, nooit

» te

[graphic]

S PE CT A T R I C E. II , te vooren er gemist ware: - Ik zogt , haar in het Park - in de Opera, , in 't Schouwburg, - op alle andere , plaatzen, en vond ze nergens ooit meer. , - In 't kort zy verkoor om haar zelven , van alles dat haar vermaken konde, te be, rooven, eerder als my dat geringe genoe, gen te laten, van het aangezigt te inogen , zien, 't geen my van allen troost berooft , heeft. - Heeft ooit zulk eene ondank, baarheit plaats gehad! Was immer noot, lot zoo hard als 't myne! - dog al wat , zy doed kan myne hartstogt niet uitdoven, , nogh kan zy zich zoo naauw verbergen, , dat ik niet somtyds een ogenblik haar te , zien kryge. - Verkleed waare ik rondsom , haar Huis, en zie haar in de koets gaan; , ik zie haar, met al die verlokkende zagt, heit in haare oogen, welke my telkens , als overreed , om myn eigene bevinding , te loochenen, en haar even zoo Goedaar, dig als Schoon te roemen. ,,Myn leeftyd heeft geene ander voor, werp ter verrigting, als haar dus na te jaa, gen; - alle dagen sluip ik in hoeken, als , een dief, en schuw het light; by nagt heb , ik den oppas tegens over de vengsters van , hare slaapkamer, en reken my gezegent, , als ik haare schaduw op de Gordynen zien , magh, wanneer zy haar ontkleed om te ,,bedde te gaan. ,,Dit, waarde. Spectatrice, is al myn doen , en laten, dit al 't vermaak daar ik vatbaar , VOOR

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Armen AMINTOR ! hy is waarlyk in droeve omstandigheden: -en zoo het mede-' lyden van de Spectatrices hem eenig goed doen kan, zoo heb ik order van myne medegenoten, om hem te zeggen, dat het voor hem zeer gaande is, dogh, tot ons leetwezen, moeten wy teffens zeggen, dat wy verbaast zyn, door 't verhaal dat hy ons geeft, van het toeneemen zyner hartstoght, dewyl wy tegemoet zien, dat het nooit iets meerder als meedelyden kan doen voortkomen. Niets is zekerder, als, dat de Juffer, in haar hart, geen geneigtheit van dien aart, als in welke hy al zyn Geluk schynt geplaatst te hebben, voor hem bevind :-men kan geen rede geven van eene zedelyke afkerigheit, nogh geene redeneeringen uivinden om die te boven te komen; - te vergeefsch hebben ware liefde en standvastigheit, verdiensten: en daarom, als reght van eifch er tegen; - te vergeesch zou een Vaders goede wil dezelven ondersteunen: - 't geeft er niet toe, of gelykheit van Jaaren, Vermogens en Geboorte, alle te samen loopen om een huwewelyk verkiesbaar te maken: - indien de inwendige nooping tot verkryging van iets dat men ontbreekt, het hart niet aan en zet, zyn alle andere zaken van geen kragt om er een aandrang toe te maken.

Dit derhalven, klaarblykelyk, de oorzaak zynde, dat Amintor afgeweezen word, behoorde hy Arpasia niet te beschuldigen over 't geene in haare magt niet is, om het te #

Cl---,

helpen: 't is even zoo weinig in haar vermogen hem te beminnen, als het in zyn magt is haar niet te minnen: - die gevoelens zyn te wederzyden ondanks hen zelven; en daar de verpligting tegens onze wil en begeren is, kan er van geen ondankbaarheit gerept worden, indien de belooningh geweigert word. - Ofschoon het voor beide te wenschen ware, dat Arpasta even zulk eene opregte en vuurige begeerte, als die van Amintor, met even dezelve gloed, voor hem, gevoelen mogte, moest hy, nu, zulks niet zyn kunnende en de natuur 'er zich tegen kantende, haar tragten te vergeten, en zich in staat te stellen om zonder baar te leven, eerder, dan zyne hartstoghten, en kwellingen, altoosduurend te maken, met de ydele hoop

van met haar te zullen leven. Veelerlei zyn de wyzen op welken eene hartstoght aangekweekt en voortgezet word, als die eens plaats gekregen heeft, maar geene zyn 'er om een hart, ondanks zynen weerzin, eene hartstoght in te planten. Al wat de Spectatrice daar toe zoude kunnen onderneemen, zou moeite te vergeefch wezen; en Amintor behoord het vrindelyker te denken, dat wy hem raden, de ydele uitzichten van zyne min niet te vervolgen, dan dat wy, met redenen, van liefde tot wederliefde, en erkentenis, ondernamen, van te willen pleiten ten zynen voordeele, om hem dus genoegen te geven, met bedrieglyke en vleiende denkbeelden van vertroostingen, # - alle

[ocr errors]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »