Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

een en met het andere uitvoeren zullen; ,, maar helaas! 't is een van de Vrouwelyke ziektens geworden, en ieder huishoudster, merkt haar Theegereedschap tans aan, als een reght, dat ze met het huwen verkree. gen heeft, en haar zoo onwedersprekelyk toebehoort, als haren trouwring.

Gy, begrypt zekerlyk wel, Mevrouw, dat het handeldryvende gedeelte onder de „natie, by die practycq grootelyks moet

komen te lyden, en voornamelyk de luiden die open winkel hebben. Staa my niet, temin toe, dat ik UEd. de byzondere har

de omstandigheeden, die wy mannen, van ,, die Klassen, daarontrent moeten ondervin„den, wat nader magh ontleeden.

De eerste zaak die de modere Vrouw „doed, na zy 's morgens haar gordynen „en oogen geopent heeft, is, dat ze de Schel

roert, om haar meid te doen boven komen: die ze dan vraagt of het Theewater kookt. Indien 'er eenig toeval gebeurt is, 't geen ,, die gewightige zaak verhindert heeft,

dan weergalmt het huis van kyven en bedrei„gen; maar alles gereed zynde, word 'er „ fchielyk een onderrok aangeschooten en de nagtmantel om den hals geslagen, en Madame verschynt in haar Leuningstoeltje, zet haar voor haar tafel in Cuerpo (a), en plaatst al haar Werktuigen rondsom haar heenen, drinkt, laat cenigen tyd

» Ver

(a) Dat is ongekleed, en of men zeide in het kleed van de natuur, de naakte huid.

„ verloopen - drinkt weder, - en zoo, en

wederom zoo, - intusschen staat de meid, niet wetende wat postuur zy houden, of wat ze met haare armen doen zal, af te

waghten, wanneer ze weder wat water op » de Trekpot, en eenige druppelen in het kopje van haar Dame schenken zal.

In minder als een uur kan zulk een ont„byt niet volbraght worden; de meid neemt

dan alles meede na de Keuken; zet 'er zich „toe, om de nogh niet afgetrokken Thee

[of wel versche die zy gelegentheid gehad heeft van te vinden) met even dezelve ftatie en gratie te zitten slurpen, als ze haar Meestresse heeft zien doen; met dat onderscheid, dat ze haar zelven te bedienen heeft, 't geen dan ook wel vereischt, dat ze 'er ten minsten niet minder tyd meede doorbrenge, en niet verongelykt werde, met 'er in gestoort te worden: zoo dat, tusschen die twee, de Vrouw en haar meid, den geheelen morgen gedeeld is; en zeer gelukkigh is den armen man , als hy tus. schen tweën en drieën, een mond vol ee. ten op zyn tafel krygen magh. „De maaltyd is boven en beneeden niet zoo dra geeindigt, of de Theetafel moet ,, aanstonds weer te voorschyn komen: een vrindelyk Gebuurtje komt in, om een

uurtje te kallen: - twee maken geen ge„zelschap, en de meid de handen vol heb,

bende met boterhammetjes te maken, roept „men een van de Winkelknegts, om aanstonds ,, aan Juffrouw die, of dings, te gaan vragen

[ocr errors]
[ocr errors]

»

of ze gelieft van de Party te zyn: - de arme man moet intusschen zyn eigen win», kelknegt wezen, en gebeurt het dat twee Kalanten te gelyk inkomen

verlieft hy gemeenlyk de eene, door gebrek van ge. noegsame handryking, om ze beiden te ge. lyk te kunnen bedienen.

Dikinaals gebeurt het, dat als de Theèdrinksters haar versnapering ophebben, dạt, „eer de Thee bagagie nogh opgeruiint is, 'er nog de eene of andere goede kennis het gezelschap komt vermeerderen: - dié moet dan ook nogh Thee hebben; na die komt nogh wel eene andere, en deeze is in 't zelve geval; de vierde en volgende even zoo; de kainer word met der tyd geheel vol, en het gezelschap blyft veeltyds nogh lang na de kaarslen al ontstoken zyn, indien 't niet in 't langste der dagen is.

„Hier uit blykt genoeg wat tyd 'er door de Vrouwen en hare Meiden gespild word, en hoe zeer de gewoonlyke Theetafel ee,ne ongeregeldheit veroorzaakt in alle an„dere zaken; maar, Mevrouw, dat is 't niet al, een andere, nogh veel schadelyker uitwerking volgt 'er, op het te menigvuldig gebruik van die Indiaansche blaadjes.

» Het geen ik meen is te bekenden zaak , om ze niet aanstonds te raaden; egter, of eenige van uwe lezers 'er zich in misgissen » mogten, zal ik het wagen om ze te verklaren.

„Thee, 't zy Groene of Theeboey, te veel „gebruikt, veroorzaakt een verlies van krag

ten,

H 4

[ocr errors]
[ocr errors]

„ten, en flaauwte, welke de drinksters 'er ,,van, tot de nootzakelykheit brenght, om

meer aanzettende likeuren te gebruiken. De allermatigste en soberste onder de Vrouwen, vinden zig genootzaakt om Wyn, in vry tamelyke menigte,na de Thee te drin

ken; en geene hunner, zullen tans, het ,, water, zonder de daar onder begreepene , wyn, iemant aanbieden; en de Fles en Gla.

zen zyn even zoo'n eigentlyken aanhang ,, van de Theetafel als de Spoelkom.

Gelukkig zynze die geen gebruik kunnen maken van een versterking, welke, om

dat ze zoo wel niet in zyne beste soort in Engeland te bekomen is even daar,, om, oneindig meer beschadigende word voor het menschelyke gestel, als veele anderen, die te dikinaals, in deszelfs plaats gebruikt worden, wanneer men vind, dat ze te nap is

om te voldoen aan het oogmerk daar ze toe dienen moet.

„Brandewyn, Rum, en andere geestryke „gebrande Wateren, van een meer verfter,,kende kragt, ten minsten in den tyd als ze » gebruikt worden, zyn een nageregt dat op de Thee volgt; en 't is my leet te moeten zeggen, dat door hun geftadig gebruik, dezelve zoo gemeenzaam worden met ons verhemelte, dat heure prikkelende kraght niet meer in aanmerking komt; terwyl dam„pen, kolyken, en kwade magen, en ande„re ongestaltens, tot verschooning dienen voor het gebruik 'er van, in een meerder

» graad,

9

Ters 'er at, om Liken. der de Wyz

,

[ocr errors]
[ocr errors]

5. he:

[blocks in formation]

graad, als het beste gestel voor een geduurzamen tyd kan uitstaan.

Daar uit komen onnoeinelyke Kwalen, Doktors Visiten, Apothekers Rekeningen reisjes na Batb, Tunbridge, en Spa, en al wat verder dienen kan, om de rust, en 't „ genoegen van den man, te bederven, en, „Zyn bestaan en innerlyken toestand, te doen verarmen,

Hoe meer genegenheit hy dan heeft voor „ een Vrouw die zoo weinig zorge draagt voor , zyne belangen en haare welvaart, en voor haar eigen gezondheit en goede naam, hoe zwaarder het haar vallen moet, en hoe minder zy 't haar zelven zal vergeven kunnen, ,, wanneer zy, by een te late ondervinding,

eindelyk de oogen openende, op de regte ,,wyze begint te denken.

Dat gy derhalven uwen yver wilde te werk stellen tegens dien zoo grooten vyand, van het burger soort van volk, en hem uit hunne huizen verbammen, is de hartelyke wensch en beede van alle mannen, die in 't zelve geval zyn, met hem, die met de hoogste agting voor Uw en Uwe Schriften

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

MEVROUW

Frydagsstraat, den 2. Nov. 1744.

Uwen Onderdanigsten en geboorzaamsten Dienaar

JAN ZORG VOL.

« VorigeDoorgaan »