Pagina-afbeeldingen
PDF

mogten in te brengen hebben, daar onze Voorouderen niet schuldighaan geweest zyn. Dogh ik vrees dat het geene Distrario, komt te dughten, maar al te wel gegrond is, en dat de Persoon die hy over zyn onder: werp geraadpleegt heeft, niets meer heeft gezeght, als hyvan anderen, in hooger rang, wel eens had hooren zeggen : - en, indien dat waar is, zal het ook vrugteloos voor ons Zyn, te hoopen, dat er eenige byzondere verbeteringen, waardig opgemerkt te worden, in de zaken van onze chouwburgen zullen gemaakt worden. Het schynt noghtans by uitnementheit vreemt, dat het een misdryf Zyn zou, op het Tooneel te doen zien, even het zelve, dat wy. in de Historie leezen, en daar ieder die ze leest, zoodanige aanmerkingen opmaken kan, en ze inzoodanigen schryfwyze op 't Papier brengen kan, als hem komt goed te dunken. S Maar mogelyk zal men het al te onbetamelyk, ofwel al te vrypostigh in my vinden,.. dat ik redeneren durf over een zaak, daar ik even weinig aan doen, als aan verbeteren kan; - 't is wel; - wy zwygen 'er van, en zullen voortgaan met den volgenden Brief die op het tapyt legt in handen te IGCIIlCIl.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

,,is, en die 't geluk van uwe eigene Sexe , zeer ter harte neemt, verwondert het my, , dat gy, tot hier toe, niet goed gedaght , hebt, ons eene berisping te geven over , het onmatig gebruik van de Thee; 't wel, ke, hoe onschuldig het ook moge schynen

[ocr errors]

, van verkwistende overdaad is, en moge-
, lyk vry schadelyker in deszelfs gevolgen,
, als die van welke de mannen, dat geen
, volmaakte guiten en doorbrengers zyn,
, gemeenlyk van beschuldigd worden.
, Dit schynt in 't eerst eene al te groo-
, te beschuldiging, maar by nader onder-
, zoek, ben ik verzekert, dat het niet meer
, als redelyk zal gevonden worden; als ik
, zal aantoonen, dat de Thee-tafel, zooals
, die in veele huisgezinnen plaats heeft,
, meer komt te kosten, als het onderhouden
, van twee. Kinderen met een Min. - Dit
, is echter het minste van al de kwaden; -
, het is de volslagen ruïne van alle huishou-

[ocr errors]

, goede vrouwelyke regering, de oorzaak , van ongeregeldheit, door 't verspillen van , die uuren, welken behoorden aangelegt te , worden, om, met ernstige en voorzichtige

, vlyt, 't geenemen door 't geval, of onzen

, arbeid verkreegen heeft, te vermeerderen, , of te verbeteren. - En was de zotheit , van tyd en geld te verkwisten met de , Theepot, enkel en alleen een kwaal die , aan de Grooten eigen ware, wat noot was ,,'t: zy weten somtyds niet wat ze met het. « - 3) CCD

i

l

, een en met het andere uitvoeren zullen 3 , maar helaas! 't is een van de Vrouwelyke , ziektens geworden, en ieder huishoudster, , merkt haar Theegereedschap tans aan, als , een reght, dat ze met het huwen verkree, gen heeft, en haar zoo onwedersprekelyk , toebehoort, als haren trouwring. , Gy, begrypt zekerlyk wel, Mevrouw, , dat het handeldryvende gedeelte onder de , natie, by die practycq grootelyks moet , komen te lyden, en voornamelyk de lui, den die open winkel hebben. Staa my niet, temin toe, dat ik UEd. de byzondere har, de omstandigheeden, die wy mannen, van , die Klassen, daarontrent moeten ondervin,,den, wat nader magh ontleeden. ,,De eerste zaak die de modese Vrouw , doed, na zy 's morgens haar gordynen ’, en oogen geopent heeft, is, dat ze de Schel , roert, om haar meid te doen boven komen: , die ze dan vraagt of het Theewater kookt. ,,Indien er eenig toeval gebeurt is, 't geen , die gewightige zaak verhindert heeft, dan , weergalmt het huis van kyven en bedrei, gen; maar alles gereed zynde, word er , schielyk een onderrok aangeschooten, , en de nagtmantel om den hals geslagen, , en Madame verschyntin haar Leuningstoel, tje, zet haar voor haar tafel in Cuerpo (a), , en plaatst al haar Werktuigenrondsom haar , heenen, - drinkt, - laat eenigen tyd ,, ver

(a) Dat is ongekleed, en of men zeide in het kleed van de natuur, de naakte huid.

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »