Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

, klonken, of de uitvoering van 't geen gy. , zeide te zullen doen, maar iets meer aan , de verwagting van de wereld voldaan,zou ik, , tot de laatste toegereed geweest zyn, om uw , te verdedigen, en zou ik, alle kleinighe,den, in opzicht tot de zwakheit uwer Sexe, , om de moedigheit uwer onderneming,en den ,yver in aan uwe beloften te willen voldoen, , over 't hooft gezien, en altoos uw party , getrokken hebben; in 't denkbeeld, dat gy. , zekerlyk de vermogens had, om uw ont, werpuittevoeren, schoon alles juist niet ten , allen tyden, en ten allen opzichte, in de , vereischte volkomenheit ware: - of wel, , dat gy de uitvoering er van veel zwaarder , ondervond, als gy ze uw verbeeld had. ' ,,Maar indien dat zoo ware, dunkt my, , zou het Uw wel gepast hebben, er een , zedige verontschuldiging van te maken: ,-- het minste dat gy hadde, moeten , doen, was uw onvermogen te bekennen, , vergiffenis te vragen aan 't gemeen, wel, kers goed vertrouwen gy door uwe belof, ten beledigd had, en, dat gy, tans ziende, , de Paal van uwen loopbaan niet te zullen , kunnen bereiken, en dat het uw onmoge, lyk zynde, het gemeen met zaken van we, zentlyke aangelegentheit te onderhouden, , derhalven verzogt, dat uwe lezeren, in , 't algemeen, hen geliefden te vernoe, gen, met de dingen, welke onder het be, reik van uwe vermogens waren. , Om rechtstreeks met uw te handelen, » moet ik je zeggen, dat het beste, 't geen - - - - 29 IOC).

[graphic]
[ocr errors][merged small]

, P. S. Om te toonen dat geen kwaadaar, digheit de bovenstaande regels heeft doen , opstellen, word uw de vryheit gelaten, , om er gebruik van te maken, of niet; ,- myn oogmerk is niet om uw ten toon , te stellen, maar wel om uw te berispen; , derhalven zal 't my vernoegen, indien gy K 3 » dee

« VorigeDoorgaan »