Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

Ik ben wel verpligt aan Mr. Politicq voor de permissie die hy my gelieft te verleenen , om zyne hekeling in stilte te houden; maar 't zou een misbruik gemaakt wezen van zulk een byzondere goedheit 'er gebruik van te maken: - de moeiten die hy genomen heeft moet niet geheel te loor gaan; en of ik bekwaam ben of niet, om 't gene hy gezeght heeft te wederleggen, het zou in allen gevalle jammer wezen, dat hy 't genoegen niet en had, van zyn Brief in druk te zien, Het Gemeen zal 't best kunnen oordee- len in hoe verre ik de gestrengheit, daar hy me meede behandeld, verdiene, of niet verdiene, en aan de uitspraak van hetzelve zal ik my gaarne gedraagen. Ik wil niet ontkennen, dat ik, in den aanvang van dit werk, gesproken heb van middelen, om myne Beschouwingen te kunnen uitstrekken, in Vrankryk, Italien, Duitsland, en andere vreemde Landen, en dat ik my toen vleide te kunnen doordringen tot de geheimen der Alcoves, Kabinetten en Legers; en meestresse te wezen van de geheimen in Europa, maar welken moesten daar meede verstaan worden? – die bekwaam en passelyk waren voor 't oogmerk van eene Spectalfi ziet, en er, na zyne wyze van denken, over oordeeld. Ik staa toe, daar zyn draaien en keeren in Staatszaken, al te # om volgens de regels van het natuurlyk verstand aan te toonen, en nooit te bevatten, als door middel van zulker berighten, als hy ontkend, dat ik ontfangen zoude, uit de Kabinetten daar ze gesponnen zyn; - en die, mogelyk, indien ze bekend waren, van zoo weinig belang zouden wezen, dat men ze wel zoude mogen vergelyken, by die knoopen, welke de Kinderen in de Schoolen, in pakgaren leggen, alleen om ze vervolgens door anderen weder los te laten maken. Dat zy zoo als het mooge; - In zoo verre de Spectatrice, of iemant anders, ook bekwaam ware , som die duistere gangen van 't Staatsbestier te doorkruipen, is de vraagh, of het niet onvoorzichtigh, en mogelyk gevaarlyk zyn zoude, dezelven te willen doorgraven, om er een gemeenen wegh van te maken. - Daar is een oud spreekwoort in den mond van allen, te weten, alle Waarbeit kan wel, maar wil niet gezegbt wezen. Daar men by voegen kan, dat veele zaken wel billyk, en nodig kunnen zyn, die egter niet # mogen: zoo het nu een van deeze zaaken mogten zyn, die van my begeert worden, zullen redelyke verstanden, de Spectatrice zeer wel weten te billyken, dat zy 'er zich niet over uitlaat.

[graphic]
[ocr errors]

In

. Indien eenige Prinsen met elkanderen, of met hunne onderzaten Kiekeboe willen speelen , wie onzer zal dan vrypostig genoeg zyn, om het Gordyn wech te schuiven, en de meenigte in te roepen, om te toonen wat er gedaan word ? - Wy gemeene luiden moeten hooren, zien, en zwyCn. Sommige geheimen hebben een kwaden uitslagh, zoo dra ze geweten worden: en, kunnen, even als de gebouwen, die door toverkonst gezeght worden opgeright te Zyn, niet te na gekomen worden, of ze verdwynen, storten in, en overstelpen den Nieuwsgierigen , of laten hem op een akeligen grond alleen. Ik voor my wil niet onderneemen te beproeven, tot hoe verre, het vermogen van onzen bescherm-engel, de Vryheit van de Drukpers , nogh gaan kan : - maar ik ben verzekert, dat hoe beter wy ons regelen in ons byzondere leven, hoe meerder opentlyke zegeningen wy te waghten hebben , en hoe meer wy in staat zullen zyn om openbaare elendens te kunnen doorstaan." De ysselyken aanwas van dartelheeden in te korten, ten minsten te berispen, de zeden te verbeteren, en de wyzen van doen en laten dezes tyds, die ieder zegt te ontaarden, en ten verderve te loopen, tegen te gaan, zyn de groote, en ook de eenige oogmerken waar toe deeze Beschouwingen geschreven worden; en de Schryfsters vlei* - - K 5 - Jen

jen zich, dat er nogh niets in is voortgebraght, of het kan in meer of minder kraght, tot dat groote oogmerk dienen. - Veele kleine Gevalletjes, 't is waar, zyn er in verspreid, maar dan moeten ze dienen, om den Regel die opgegeven was, als voorbeeldelyker wyze te verklaren, en de / schoonheit der Deugd, zoo wel als de Yslykheit van de Ondeugd, te dieper in de Ziel van den Leezer in te prenten. - Als wy eene begunstigde Drift willen uitroeijen, vereischt zulks de alleromzichtigste ehandeling ; en dat het op zulken wyze eschiedde, dat de Persoon die er meede ezet is, 'er zich over schaame, zonder gebelgd te zyn over de ontdekking ; en een middel is daar toe kragtdadiger, als em zyne eige neigingen, in het karakter van een ander te doen kennen. Dit dagt ik te moeten zeggen, tot verdediging van my zelven, en van myne konstgenooten in deeze onderneming; 't geen ik niet en twyffel, of zal opgenoomen worden, als een volslagen en voldoenend antwoord, tegens al de beschuldigingen, van Politico, voor het tegenswoordige; en teffens, om te dienen, tans nader by hem bekent zynde, om in 't vervolg in beter gedagten by hem te ZVn. 'Ik wil hem wel toestaan, dat het Publicq redelyker wyze, verlangen kan, om kennis te hebben van zaken, daar het alleen belang in heeft. Vooral in zulke landen, welken overV 1. - - heerd

« VorigeDoorgaan »