Pagina-afbeeldingen
PDF

fheerd # onder geweld en bygeloof, - daar de wil van den Vorst de eenige wet van het Volk is, enden schyn van Godsdienst over de waare triumfeert; daar alle schriften en gesprekken over staatszaken, en het gebruik van de Bybel, onder bedryging van de zwaarste straffen, verbooden is; - maar de reede waarom het Volk daar zoo zeer blind gehouden word, is voor ons klaar, een weinig onderzoek van zaken, zou daar dra ontdekken, wat misdryven het ministerschap in den Staat, en welke verheertheeden de Priesters in de Kerk begaan: - maar in een Regerings wyze, als de onze is, kunnen zulke verbiedingen geen plaats hebben: - ieder onzer, die toebrenght tot het ondersteunen van de Regeering alhier, heeft een reght, on door de Regering zelve, beschermt te worden, in alle betaamelyke onderzoek, dat hy komt te doen, tot ontdekking van ondeugende verrigtingen, zoo van die welke in de boogste Staaten des levens geplaats zyn, als van

die zich in de laagste bevinden. Toen Richard de I. gebynaamt Leeuwsbart (a), door zynen yver voor het Christendom, en volgens het voorbeeld van verscheide Koningen en Princen van dien tyd, beslooten had, na Jerusalem te gaan, om de ongeloovigen te beoorlogen, waren veele van zyne onderzaten grootelyks misnoegt, tCIn

[ocr errors]

ten aanzien van de onkosten, welken uit zulken onderneming voortkomen moesten, en die zy zeer wel tegemoet zagen, dat uit hunne beurssen zouden moeten gelight worden. - Deeze goede Koning beright zynde van hunne klaghten, en zeer bedught zynde, van het gevaar, dat hy liep, om een algemeen misnoegen van de Natie op zich te halen, bedagt een middel, om zyn oogmerk te kunnen vervorderen, zonder zyn volk te bezwaren; - hy verpandde de Stad Londen, aan de Ridders van Maltha, voor een groote zomme Gelds, welke Obligatie betaald moest worden, by vastgestelde jaarlyksche betalingen, uit zyne eigene inkomsten: - nooit wierd er ten aanzien van deezen Oorlogh eenigen impost uitgedaght, of eenige belasting over het Volkgebraght, om die onkosten te vinden; dit deed eenen Jeofry Rudal een van onze Poëeten, en die de Koning op den overtogt verzelde, dit veersje maaken.

[ocr errors]

Het zou dan hart zyn, indien zy, die vergegenoegd de kosten dragen, van Legers en Vlooten, van Onderstandgelden, Onderhandelingen, Congressen, en Ambassades, de Vryheit niet hebben zouden, om te mogen vragen, hoe, en tot wat diensten hunne gelden gebruikt zyn. - Het Volk van Engeland is altoos bekent geweest, van zeer vasthoudende te wezen, omtrent hunne Vryheit ten deezen opzichten, en Godt behoedé het, dat ooit dien roemrugten geest van nayver, welke in zoo veele gevallen, het invoeren van de willekeurige magt belet heeft, zoude verlooren worden, en niet altoos zoude werkzaam blyven, tegens allen toelegh, onder wat gedaante, naam of schyn, die ook voorkome, om de vryheit van dit Volk te onderdrukken. ) De maght om Vreede of Oorlogh te maken, is zekerlyk in handen gesteld, van hem dien op den Throon gezeten is; - het is 't ontwyffelbaar voorreght van de Kroon; en droevig zouden dagh zyn, op welken een van de twee andere Staten van het Koningryk onderneemen zouden, 'er de hand aan te slaan. - Nootlottige uitkomsten zyn deswegens bekent, en wel zulken, dat ik hoop, ze zullen in alle volgende tyden, tot bakens en voorbeelden strekken; - maar hoe groot en uitgestrekt die magt ook zy, dezelve beneemt # eenen Eugelsman het reght, om te onderzoeken, door zynen representant, als Lid in 't Parlement gezeten, wat beweegredenen den Souverein hebben * - magh,

magh, om een Oorlogh te verklaren, of eene Vreede te sluiten. Het is een erkende stelregel, dat de Koning zelve geen kwaad doen kan: - welke misslagen er ook in 't stuk van Regeeren voorvallen, zyn geheiligde persoon is altoos buiten betrekking, maar ik weet niet dat 'er een wet is, en ken er geen reede voor, welke ons beletten zoude, om het gedragh van zyne Staatslieden, Admiralen, en Generaalen, niet te onderzoeken, wanneer ze verdagt worden, nadeelige maatregelen genoomen te hebben, tegens de eer en de belangen van het Koningryk. ' - De laagste persoon heeft al zoo grooten reght, als de hoogst vermoogendste, om een voldoenend verslagh te verwaghten, in allen zaken, die het gemeenebest aangaan. - Hy heeft er zyn Al, even zoo wel in als de allerrykste, en 't is in het zelve geval, en gevaar, als het hunne, en in geval er Moffelary of valsche speelders streeken plaats hebben, by hen die de Bank houden, en de kaart keeren, moet hy het zyne, even als de anderen het haare verliezen. Dit is zoo regtmatig, zoo natuurlyk, en zoo overeenkomstig met die vrydom, waar op onze Regering is gegrond, voor ons, en onze nakomelingen, dat degeenen welke ondernoomen hebben, er iets tegens aan te vangen, zoo verkeerdelyk # en gezeght hebben, dat er klaarlyk uit bleek, hoe ze zich de zaak zelve schaamden, schoon, - *- ZC ze zich hadden laten overhalen, om er voor op te komen. Maar, of deeze nieuwsgierigheit niet alleen verschoonelyk, maar pryzslyk is, zoo kunnen er echter wel redenen zyn, die het onpasselyk maken, gelyk ik voorens gezeght heb, voor iemant die op zich zou willen neemen om 't gemeen daar in te voldoen, of schoon hy de beste bewysmiddelen, en grootste bekwaamheden, er toe in hadde. Deeze onderdeeling kan nogh dienen om Mr. Politicq te overtuigen, dat de Spectatrin ce niet zoo volslagen onverschillig, en onevoelig is, omtrent de gemeene Zaak, als y zich heeft ingebeeld; en zoo hy erkent, ['t geen hy niet ontkennen kan,] dat de deugd het heerlykste beschutzel voor de Vryheit is, zoo moet hy te zelver tyd erkennen, dat eene poging, om de Zeeden: van ieder in 't byzonder te verbeteren, de eerste stap is, welke gedaan kan worden, om eemen algemeenen Yver te ontvonken, tot handhaving, en vastzetting van die voorreghten, welke onze voorvaderen ons met hun bloed gekogt hebben, en van welke wy de verbintenissen weder vernieuwt hebben, ten kosten van onze bezittingen. ) deeze voet, heb ik deeze Beschouwingen derhalven van den aanvang af, geschikt, en zal er niet van afgaan, zoo lang ze vervolgen zullen: - maar dit verzeker ik myme Leezers, en Mr. Politicq in 't byzonder,

[graphic]

- dat, wanneer iets nieuws, dat nergens Ver

« VorigeDoorgaan »