Pagina-afbeeldingen
PDF

zyme belangen beantwoorden moet; en,
zoo zyne Brittische Majesteit er niet in
voorzien hadde, zou het maar zeer weinig
moeite gekost hebben, om den Koning van
Sardinien te onder te brengen, en langs dien
wegh in Italien meester te worden van al de
Heerschappyen die de Koningin van Honga-
ryen daar bezit. - De Oostenryksche Erf-
goederen in Duitsland hadden # vol-
, en waren een prooy geworden; Port
# zelve nootlot hebben #
gaan, dan Vlaanderen, en die alle opgeslokt
zynde, zouden de Vereenigde Nederlanden
onder die triumfeerende magten hebben
moeten buigen, en Groot- Brittanien ze
verde alleen af te wa:# # #
- Wat kon Groot- Brittanien dan beter
doen, of gedaan hebben, als te maken,
dat die oogmerken gestuit, en 't kwaad in
zyn opkomen gesmoort wierd, eer geheel
Europa verwoest, en deeze Ryken, als on-
der dien puin begraven werden?
- - 4 -- O ' s , is". "A, Y toe te ro L, f;Toi

ENG#o:E DAME-, Een shellen loop Van # de tyd van al de oude overwinnende Helden geeft ons geen eenen voorbeeld van zulke veroveringenoop. - Alde feiten van Wapenen van oog#adis van Gaalen, Don Ballian van Grieken, de zeven Kampongters, en van hun Gilde, waren alle maar # by deezer! - Wel, - wel, -ide fransehen en Spandaarden zyn Tygers in loosheit en kragh- , gen! - maar, 'dunkt dat de Oostenryker

te, de

[ocr errors][ocr errors]
[graphic]

hebben, hunnen gang gaan, zonder zich te ontrusten. - De Hollanders insgelyks, hebben een Fransch Leger in hunne nabuurschap gezien, en hebben het wechneemen van Menen, Yperen, en Furnes weten voor te komen, zonder zeer groote ongerustheit te betoonen: - de zoetheeden van eenen onafgebrooken Koophandel, zyn, in het tegenswoordige, voor hun van duizendmaal meer verlokkend aanbelang, dat al de bullebaks Historien van de gedroomde algemeene Oppermagt, hen voor het toekomende zou kunnen verzetten. - Zy kunnen niet begrypen, waarom ze van een wezentlyg goed, dat ze daaglyks genieten, zouden afstaan, voor eeneydele harsenschim, eene te zoekene Glorie voor het toekomende: of, om hun vermogen, en Koophandel te wagen, enkel om dat de Schaal van Magt, tusschen de Huizen van Bourbon en Oostenryk, niet aan de eene of andere zyde kome over te slaan. - Het is waar, tot nakoming van hunne Verbintenissen, hebben ze, eindelyk, de Koningin van Hongaryeneenigen bystand gegeeven, maar de menigvuldige eischen, en de lange uitstellen die ze gemaakt hebben, toonden klaarlyk, met hoe veel onwilligheit zy er toe gedrongen wierden, en hoe schoorvoetende zy waren om met Vrankryk te breeken. Daarenboven, Mevrouw, is het altoos een vaste stelling geweest, dat Engeland nooit. Oorlogen op 't vaste Land voeren moeste als Bondgenoot met de Duitschers, ...JI Deel III. Stukje, M tGOl

ten ware, dat het er alvoorens toe verzoght wierde. - Hoe ver zyn wy dan niet van dien regel voor ons gedragh afgeweken, sedert de belangen van Hanover teffens de Belangen van # geworden zyn ! en

hoe weinig mogelykheit is er voor ons, om een Land met eenige toegenegenheit aan te zien, welkers Bontgenootschap ons zoo duur komt te staan, en om wiens wille, wy zulke zwaare slagen hebben moeten lyden, op de tederste plaatzen van onze Vryheit en Glorie.

De HANovERscHE DAME. Zoo schielyk niet, Mevrouw, bedaar : - indien al 't geen gy zegt, op wezentlykheit gegrond ware, ['t geen ik in geenen deele toestaan kan,] zou nogh moeten bewezen worden, hoe, en waarin, uwe Vryheit en Glory heeft komen te lyden, door eenige oplettenheit die uw Ministery voor ons zoude mogen gehad hebben.

De ENGELSCHE DAME. 'T is my leet, Mevrouw, genootzaakt te worden, om verder te gaan, als ik voornemens was, en iets te moeten zeggen, dat, mogelyk , al wat scherp zal opgenomen worden , maar al de Vrindschap en toegevenheit welke wy gaarne aan Persoonen, op zich zelven aangezien, bewyzen zouden, moet ter zyde staan, wanneer we de eer en het reght voor ons Vaderland te betragten hebben : Dus moet ik u zeggen, Mevrouw, dat de Vryheit een wezentlyke Harsenschim is, in - , . . . €60: een Land, daar niemant op eenige Gunst te hopen heeft, indien hy zich niet wil voegen om buitenlandsche Grondregelen aan te neemen, regelreght aanloopende tegens die van zyn eigen Vaderland. - En de Glory en roem van een Koninkryk, is wel laag en jammerlyk wech gezonken, als het eene Provintie geworden is, van een klein landschap, gelyk Hanover altoos was, en nogh wezen zoude, indien Engeland tans ware gelyk het eertyds geweest is.

[graphic]

De HANovERscHE DAME. Dit alles laat zich zeggen, en ik weet het is den gemeenen kreet , maar , Mevrouw , bewys het stellige, en toon, welke wezentlyke weldaden Hanover aangekomen zyn, doordien deszelfs Keurvorst den Brittischen Throon beklommen heeft.

De ENGELsCHE DAME. Dat kon gemakkelyk door velerlei omstandigheden geschieden; maar dewyl, niet het geene Hanover gewonnen, maar 't geen Engeland verlooren heeft, de billykheit van onze klagten moet bewyzen, zoo zal ik my zelve daar by houden. - * De Wereld ziet, met verbaastheit, de zelfsvernielende Ontwerpen, welken in deeze laatste Jaaren beoefent zyn; - onze onderwerping aan meest al de Mogentheden van Europa; - de oneindige Verbonden daar wy ingetreeden zyn; -al de Tractaten gesloten of gebrooken, zoo dikmaals als de belangen van Hanover zulks geëischt hebben , dit is M 2 . het

« VorigeDoorgaan »