Pagina-afbeeldingen
PDF

het minst dat wy voor dat Keurvorstendom gedaan hebben; - maar zoo volslagen, is het alleen het voorwerp van onze oplettenheit geworden, dat niets ons zelven aangaande, in aanmerking kan komen: - hoe veronagtzamend hebben wy niet afgezien van alles wat ons eertyds dierbaar was! - de Koophandel, het leven en de ziel deezer Koninkryken, is geheel verwaarloost ! men denkt 'er niet om. - De Eer van de Britsche Vlag, en het Oppergezagh ter Zee, is een ydele naam, en de betekenis er van, niet meer waardig dat ze in agt genomen worde; - de schamperste kleinigheeden, de wreedste mishandelingen , en alle soorten van beledigingen, die de Spaansche trotsheit, en gierigheit uitdenken kunnen, moeten wy met de schandelykste toegevenheit, geduidiglyk afwaghten. ,, Oazen handel in de Westindien is schier eheel te niet; onze Kolonien in het uitere gevaar, en dagelyks bedreigd door den onweerstanelyken Vyand onzer landen: zy schreeuwen luidkeels om bescherming en wraak: helaas! hoe doof zyn wy ! hoe onevoeligh, hoe onbekwaam om op te wa## uit dien doodslaap, daar we sedert lang in gevallen zyn! - als het ons dan nogh eens ter ooren komt, en wy de verdrukking van die arme luiden niet langer ongemerkt kunnen aanzien, dan verklaaren we een Oorlogh, welke in zulker maniere gevoelt word, dat het eer na Spiegelgeveghten, # G

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

gelyk 't behoorde; - maar hoe wreed en schandelyk zyne roemrugtige ondernemingen te loorgegaan zyn, kan niemant onkundig van wezen.

#n 't kort, de Minister, toen aan het roer van Staat, had vry wat andere zaken in zyn hooft, als 't vernederen van den Spaanschen hoogmoed: - Hy noemde dit de Negotie Oorlogb, en liet den Koopluiden de zorgh om dien voort te zetten: - de naam was in zoo verre niet kwalyk genoomen , en de uitwerking toonde, dat er meer tegens den Vyand verright wierd, door de Scheepen welken de Koopluiden uitrustten, dan door de geheele Koninklyke Scheepsmaght. , ,

Tans kwam de schynbaare reede van dee

- M 3 ZG

ze bedryveloosheit aan den dagh; - ik zegh Schynbaare, om dat de Minister niet luy zynde in 't behartigen van zyn eigen belangh, verheffing, en zekerheit, ongeffeld, indien hy zyn eigen voordeel hadde kunnen vinden in het voordeel van de Natie, niets anders zoude bedoeld hebben; maar zyne afhankelykheit hem een anderen wegh heen leidende, was hy genootzaakt, om zoodanige maatregelen in aght te neemen, als, mogelyk, regtstreeks tegens zyne eigene wenschen aanliepen, indien ze anders zynen Staatzught hadden mogen beantwoorden. - Dogh om terugh te komen, - het geheim bestond hier in: De Nayver van den Nieuwen Keizer, en nogh meerder van den Koning van Pruissen, kwam op Rekening van Honover, en men moest eenige middelen vinden om dat geliefde Vlek te bewaren , het mogt dan met Groot-Brittanien gaan zoo als het konde. Een Fransch Leger in het hart van Duitsland, en de jammerhartige klaghten van de Koningin van Hongaryen, gaven een voorwendzel, om de oude Historie van een Evenwight van Maght onder de Mogentheeden weder te doen herleven: een zaak zeer wenschelyk, in zich zelven, voor alle onvermogende Staten, die beurtlinghs, dan van 't Huis van Bourbon, en dan van 't Huis van Oostenryk, geplundert en overheert worden, maar een zaak die door eene mogenheit opzig zelven niet in stand te brengen is; - GrootBrittanien alleen kon zich nooit vleien # '- * * et

[graphic]

het te doen, zelf niet in den tyd van zynen grootste rykdom; veel min kon zulk een hersenschim dan plaats hebben in den tegenswoordigen tyd. Ieder een die in staat is om te denken ziet dat op 't klaarste. Derhalven, om zoo veel mogelyk , de schreeuwende dolheit van zulk een onderneeming te smooren, wierd ons verteld, dat de Hollanders , ongetwyffeld, met ons hand aan hand, het stuk bewerken zouden: dat Rusland het meerendeel van de kosten zoude dragen: - dat Polen al den bystand die het konde, leveren zoude, en, dat Sardinien er met volle magt voor uit zoude komen. - Al die verwagtingen, uitgezondert de laatste, zyn in rook verdweenen; en die zou mogelyk meede vervloogen zyn, zoo niet het geld, dat wy de Koningin van Hongaryen verzorgde, ten meerendeele gebruikt was geworden, om de zaak tot staan te brengen, en Sardinien tot deeze zyde te doen overhellen. Het volk dus gevleid, en wys gemaakt zynde, dat al wat er geschiedde, alleen ter eere van de Natie gedaan wierd, kwam in 't eerste zeer geredelyk smaak te krygen in dit ontwerp, door 't eene Ministery ontworpen, en door het andere in stand gebraght, met een onbeschaamtheit, welke ik niet geloof dat eenig voorbeeld heeft. - Het Evenwight van Maght. - Het welzyn van de Koningin van Hongaryen, - en het te on . derbrengen van den Franschen Koning, was alles waar op gedronken wierd, en zulks van . M 4 - de

de tafel van den Pair, tot in de Bierkroeg' van den Schoenlapper; - maar hadden wy herdaght hoe wy door den laatst overleeden Keizer behandeld waren, en dat wel ter zaake van Hanover, zouden we ons weinig verplight gevonden hebben, om de zaak van zyne doghter zoo vuurigh op te vatten, en gezien, dat wy toen geen schyn van eenige reeden hadden om met Vrankryk te breeken. Zoo groot egter was onze verdwaastheit, en zoo hevigh waren wy in de belangen van Duitsland, dat de onzen in de Westindien, en het dagelyks neemen onzer Scheepen, door de Spanjaarden, geheel vergeten scheenen, ofschoon de Bankroeten tot onzent, als de warende geest van voorigen voorspoed, en het vervalle credit buitenslands, ons daelyks alom te vooren kwamen:- Wy hanelden in der waarheit, even gelyk een onzer Nieuwsschryvers eens zeide, als een Man wiens eigen huis in brand staande, het liet branden, en heen liep, om dat van een ander, ver van 't zyne afgeleegen, te gaan blusschen, en door die verkeerde barmhertigheit alles verloor wat hy bezat. Toen was het groote werk, geld en manschap te lighten, alle straaten weergalmde van trommels tot den dienst van een ander, en onze Raaden schoeiden hunne verbeelding naar die van een anderen: - een harde zaak, waarlyk ! alle voortbrengsels, en alle zegeningen van het aardryk reets onder belastingen zynde, die niet wel kon. den verhoogt worden, moest er om a: - - - IIlJ ee

[graphic]
« VorigeDoorgaan »