Pagina-afbeeldingen
PDF

strengste regtvaardigheit, de tederste barmhertigheit, kan er een schyn van krygen; en, of het schoon een wonderspreukschyne, de omstandigheeden kunnen zoo invallen, dat, om wezentlyk dankbaar te wezen, men een weinig ondankbaar moet zyn. Ik gedenk hier, eens in zeker Boekvertrek, by eene myner Vrinden, een Werkje gevonden te hebben, getyteld, de Historie van Kreten, in het welke, onder een groote menigte byzonderheeden, eene, boven allen zeer opmerkenswaardig, zich in myn geheugen prentte. - Beaumont en Fletschef moeten even zoo gedagt hebben als ik, om datze, uit die zelve zaak, het onderwerp getrokken hebben, voor een Toneelspel, bekent onder den tytel van de Wetten van Kandia. De historie is deeze, Eens op een tyd (in wat eeuw is onbekent) regeerde er een Koning, die zoo zeer de ondankbaarheit haatte, dat hy een Wet maakte, volgens welke, de geenen, die zich er aan verzondigden, met de dood gestraft wierden, de Wet bepaalde nogh, dat, als het Vonnis eens gewezen was, er tot geen hoger regtbank konde beroepen worden, nogh kwytschelding verleent, anders, als voor, en door den aanklager zelve: . Ik vind niet dat er eenige aanklagtgeschiedde, geduurende het leven van dezen goe- n den Koning, ook stierf hy korts daar aan, nalatende zyn zoon en erfgenaam, nogh een

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

dien naam eerder kenden, dan door zynen Rang, of volgens den naam zyner voorvaderen.

Lang bezat hy deezen trap van eere eenig en alleen, tot den hemel hem een mededinger verwekte in zyn eigen Zoon; de jongeling die hyin Veldslagen groot gebraght had , wierd in 't kort zoo uitmuntende in oorlogszaken, dat hy in staat was, om al de ontwerpen van zyn Vader, met gewenst gevolg uit te voeren: - Zyn moed was in niets minder, en zyne werkzaamheit en jeugdige kragten vry meer, als die van onzen ouden Held ; - in twee Veldtogten had hy zich by uitnemendheit doen kennen: - en in de derde, toen de Venetianen al hunne kragten by een gezameld hadden, onder het gebied van den Zoon hunner Doge, verkreeg onzen Jongen Kandiaan, eene glory, die voor altoos gegrondvest wierd.

De Kandiaanscbe troupen waren in twee Legers verdeeld, het eene wierd geleid door den ouden Generaal, en het anderen door zyn Zoon; de Vader had werks genoeg om staande te blyven, terwyl de Zoon, zyne tegenstrevers geheel vernielde, en voortgaande, de overige van hunne makkers zoodanig floeg, dat de Venetiaansche krygsgevangen Overstens zelfs erkenden, zyne Victorie zoo volslagen te wezen, dat de Republicq geen hoop over bleef, om het hooft in lang weder op te steeken, maar ge- | * - nOOt

[ocr errors]
[ocr errors]

- de Vader wist, en erkende de verdiensten van zyn Zoon, dogh meinde, dat zyne zoo lang verdiende Glory 'er aan op te offeren, een al te groote laagheit zoude wezen; en de Zoon, die op het minste bevel van zymen waarden Vader, gaarne zyn leven zoude opgeoffert hebben, kon niet op zich zelven # , om van zyn reght, als Krygsman af te staan, hoe bereidhyanders ware, om aan de beveelen van zyn Vader te gehoorzamen. Zy verscheenen beide voor den Raad, en de# ieder eenen eisch: - de Vaderbraght zyne laugduurige diensten hervoor, en de Zoon beriep zich op zyne nogh bloeiende Glorypalmen, en het Heil den Kandianen toegebraght: 't geen bevestigd wierd, door Gezanten, welken op 't zelve oogenblik aangediend wierden, om den vreede aan te bieden; en bekent was by het geheele Leger. Het pleit was dra voldongen; - de jonge Held wierd voor den Verlosser zynes Vaderlands verklaart, en verzogt om zynen eisch te doen: - Waarop hy, om het misnoegen, 't geen hy dugtte zynen Vader door dit geding gegeven te hebben, te verzoenen, verzogt, dat men een Standbeeld van zyne Vader mogtte oprightten, en op het Voetstuk alle deszelven loflyke daden laten afbeelden, en omschryyen. - De gantsche # was in beweging, en overlaadde zyne Vader liefde met een onbe# lof, 't was grootsch, dagt men, daar y te vragen had, wat hem behaagde, dat zyn - . CC

[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »