Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

[Van verre gevolgt, is ze omtrent van dezen inhoud.]

De HOOP is Lyders troost, Gewis Is zy in droefenis, en rampen, De hulp, die in gereedbeit is, En 't middel, dat men aan kan klampen.

De Hoop steld den gevangen vry; Gunt den verwonnenen Victorie;

Maakt kranken wel, en droeven bly; Verdrukten, helpt ze aan eer en glorie,

Ze is 't Manna dat de Hemel geeft, Een sterke Burght, ten onzen baten

Voorzien, met wat men nodigb heeft, Om zich, in noot, op te verlaten.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

,,JULIUS CEZAR , had nooit den slagh , van Pharsalien gewonnen, ware hy niet , op 't sterkste door deeze Hartstoght ge, dreeven geweest; – en was CATO 'er niet , geheel van ontdaan geweest , hy had , voortgegaan, in alle pogingen aan te wen, den, tot behoudenis van de Vryheit zyn's , Vaderlanders, en , mogelyk, had hy 'er

, in geslaaght. , ALEXANDER de Groote, was er zoo , van ingenoomen, dat , toen hy tot Op,,per-Veldheer van de Vereende Maghten , van Grieken tegens de Persiaanen gekoo,,ren wierd, hy zyne geheele Koninkryk , van Macedonien onder zyne Officieren uit-, deelde, gevendeSteeden aan deezen, Vlek,,ken aan anderen, en geheele Provintien, , aan dezulken, welken hy dezelven waar,,digh agtte om hunne verdiensten. Par, inenio, een van die welken dus door deeze - , ongemeene goedheit bevoordeeld wierden, , ontfing ze met verwondering: - en vroeg , den Koning wat hy voor zichzelven be, hield? – De HOOP! antwoordde die , Vorst, te kennen gevende, dat hy ze ver ,,boven het genot van alles stelde; - en , waarlyk zyne navolgende Glorien toonen » genoegzaam , dat het met billykheit ges O 5 , schied

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

st

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »