Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[graphic]
[ocr errors]

E TE VEEEE

De Wanden van het Hof zyn over al ver- guld, Maar wie dien Glans verrast, en derwaarts word getoogen, Vind het een Toverkring, in 't ronde aangevuld, Met booze Geesten, en Bezweerders, die, in d'00gen, Van wie ze niet en kend, geheel bekoor. lyk zyn: Dogb die, door vuil bedrogb, d'Onnozelen misleiden, De Deugd doen wankelen, en, met gemaakten schyn, Van Vriendschap, onvermoeit, elkanders Val bereiden.

Maar al de ondoorgrondelyke geheimen van Staat, en de nogh ondoorgrondelyker dieptens van 't hart der Grooten, houden my te lang op; Hy, die alleen alles ziet, kent derzelver gedaghten; de tyd zelf, kan die niet ontdekken : want schoon hy alle bedryven in 't light steld, blyven de beweegredenen 'er van niet te min verborgen, en zullen het voor altoos blyven.

De Sehryvers van den volgenden Brief, niettemin, moeten dien aangaande een groot denkbeeld van my hebben: ik vrees echter dat zy wel haast van denkbeeld veranderen zullen, wanneer zy ondervind: - at

dat een Vraagh, die hen wel toeschynen kan, van zoo eenvoudigen aard te zyn, dat ze geheel makkelyk is te beantwoorden, in de wezentlykheit, voor my, veel te diepzinnig is om ze te kunnen begrypen.

[merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »