Pagina-afbeeldingen
PDF

de kunnen afstaan, indien zulks geschied ware, zouden wy voor al de wereld een regtmatige oorzaak gehad hebben, om voor haar te yveren; een oorzaak die ons, tans nogh niet bekent is.

[merged small][graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

en veele andere Schryvers, hunne gedaghten over de '## D #Xerox& aan de Wereld hebben meede ge- deeld, verbeelik my, niettemin, om by al het geene gezeght is over dat onderwerp, 't welke zoo veele vreeslyke verwarringen in de Wereld veroorzaakt heeft, en ze verder 'er nogh in veroorzaken zal, ook het myne te mogen zeggen: - niet alleen om dat alles wat ooit kan gezeght worden, om dezelve voortekomen, nooit te dikmaals of te veel kan herhaald worden, maar insgelyks dewyl ik, met alle verschulde eerbied voor degeenen die er tot hiertoe over gehandeld hebben, van gedaghten ben, dat zy 't niet zoo uitvoerigh gedaan hebben als zy wel konden; en dat het grootste gedeelte van dezelven veel meerder eer er aan beweezen heeft, als die woedende drift verdiend. . 't GEEN ik versta met meerder eer als ze II. Deel. IV. Stukje. Q vGT

verdiend, is, dat zy 'er van spreeken, als alleen voortkomende uit, en het uitwerkzel van, eene al te vuurige liefde, of hoogagting voor het onderwerp: - en ik geloof, dat wy gemakkelyk zullen bewyzen, dat de oorsprong er van, in de meeste geallen, kan afgeleid worden, van de allerJ# plaats van de allerbeste van alle harts: --zy mag waarlyk, en zeer eigentlyk, wel het Vergift der liefde hieten; want zoo die ooit de Oorsprong er van bevon

den zal worden, kan ze 't maar zyn, van

eene laage en voorbygaande drift, en niet van die zuivere en opregte hartstoght, welke alleen den naam van liefde waardigh is. - DIT kan zekerlyk by niemant ontkent worden, die anders toestemt, dat waare liefde gegrond is op die agting welke de goede hoedanigheeden van het voorwerp in ons doed voortkomen,en ik geloof, dat er weinig voorbeelden kunnen bygebragt worden, van eene wezentlyke ongeveinsde en volstandige liefde, daar de agting geen plaats meer hadde. t IK DENK, dat men uit het voorenstaande lichtelyk zal begrypen, dat ik spreek, van die liefde, welke tusschen persoonen die reets

etrouwt zyn [ten minsten die, door wederzydsche beloften van het te zullen zyn, en verzekeringen van altoos duurende tederheit, aan elkanderen zyn verbonden,] plaats heeft. * Want wat die vreesagtigheit aangaat , welke de natuurlyke gezellin is van de # g -do - - - - - -

- , - V ' . . . . . . . .

[ocr errors]

s

[ocr errors]

niets meer te worstelen hebben: - deeze rusteloosheit van geest brengt hen om te denken, hoe en door wat middelen, zy weder ontslagen zullen worden van het geene zy verkreegen hebben; en alles wat mogelyk zyn kan, is by hen wel haast zeer waarschynlykbeit: - en by aanhoudenheit 'er op denkende word het wel zoo waar dat het geschied is, dat men er zich volslagen van bewust houd, en anderen wel in gelyke zekerheit zou willen brengen. DENKEN is een scheppende hoedanigheit in onze Ziel, en als de vrees er de beweging aan geeft, komen er wonderen voor den dagh: - het formeert voor ons zelven Schimmen en Verschynzelen, en wijze aanstonds verzelfstandigen voor anderen. Het doet 't geen wezentlyk is, in nietigheit verdwynen, en maakt van niets, wezentlyke zaken. - Bergen worden er door geflegt, en Daalen met de Heuvelen in gelyke hoogte gebraght. - het vereend de grootste strydigheden, en verdeeld de vaste en sterkst vereende lichaamen: - in een woord, het maakt of vernietigt wanneer het wil, verbystert de order van alle zaken, en voert inbeeldig uit,'tgeen in de natuur onmogelyk is.

[ocr errors]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »