Pagina-afbeeldingen
PDF

eenigste begeeren uitblonk, in het eeuwigduurende aandenken, van zyns Vaders verdiensten te eischen. Maar dit had een volstrekte andere uitwerking, op den geene die hy 'er meede te verpligten gedagt had: - de oude Krygsman, gemelyk door de jaaren, en onpasselykheden, en reets te vooren, geraakt, door het denkbeeld, dat zyne glans verduistert zoude worden, door een opkomende Star, welke zyn eerste light van hem zelf ontleend had, was zoo ver van genoegen te neemen, in dit bewys van zyn Zoons eerbied, dat hy 't eer aanmerkte als eene trotsheit: even als hadde de Zoon dit Praalbeeld van zyns Vaders daden slegts, en alleen begeert, om 'er agter te schuilen, om alsnogh uitnemender uit te blinken: want, hoe groot een blyk van eer het ook voor hem ware, het was alleen ten aanzien van zyn Zoons latere en meerdere verdiensten, gegeven. Dit denkbeeld,hoe onregtmatig het ook ware, wortelde zoo diep in zyne ziel, dat hy naar zyn lantgoed vertrok, vervuld met toorn tegens zyn Zoon, dien hy gelaste, nooit weder voor hem te verschynen, en dien hy ontkende, met de bitterste vervloekingen. De jonge Generaal was buiten maten bedroeft, over het ongenoegen dat zyn Vader tegens hem had opgevat, en vindende dat al de onderwerpingen die hy maakte, eerderdienden, om het aantezetten, dan om het wechtenemen, ver: hyin naargeestighe: 9 5 1e die, door al de eere die hem aangedaan wierd, niet was wech te neemen. Intusschen was de Princesse van Kandia, Zuster van den laatst overleede Koning, en Muy van den tegenwoordigen, zoo zeer op hem verlieft geworden, dat zy, haaren Rang vergetende, hem, haar persoon en schatten aanbood: dogh hy, ongevoelig voor haare bekoorlykheden, en geheel uitziende om zich met zynen Vader te bevredigen, wilde onder geene voorwaarden toestaan, haar te trouwen, ten warezy alvoorens, een zekere somme Gelds aan zynen Vader zond, tot vrymaking van een stuk Goeds, it geen die, tot voorzetting van zyne voorige milddadigheden jegens het Krygsvolk, op tyd en eiendom beleent had: - en moest dit gechieden op zulk een geheime wyze, dat hy niet wist, op wat wyze het hem toe gekomen WaS. De onverzoenbre grysaart ontfing het geld zeer erkentelyk, als komende, na hy dagt, van de Princes; dogh ongelukkigh naderhand beright wordende, dat zy verlieft was, op zyn Zoon, en, dat het opzyne aanmoediging geweest was, dat zy hem deeze gunst bewezen had, zoo wierd hy', in plaats van door dit nieuw bewyszynerkinderliefde bevredigt te worden, oneindig meer als ooit tegens hem verbittert; en, om van die belediging, gelyk hy 't noemde, weerwraak te hebben, kwam hy, tot het vreemste en email: ste besluit, dat ooit in 't hart van een Man is opgekomen. Opgezet door de dolheit, en doof voor alle betoogingen die hem gedaan wierden, vloog hy na de Hooftstad, en vorderde van het Reght den dood zynsZoons, ingevolgen van de Wet der Ondankbaarheit; gaf al de verpligtingen op, welke zyn Zoon hem had, als Vader en Voesterheer; en bewees, dat, toen hy nogh een nieuweling in de Oorlogszaken geweest was, hy hem gered had, met zich tusschen het dringenst gevaar dat hem bezette, in te dringen, toonende de wonden by die gelegenheit ontfangen, en noemde oneindige gevallen, waar in hy hem van den dood had bewaart: - Voor alle welke weldaden, vervolgde hy, al myne Glory, verworven, eer by nogbgebooren was, my ontrooft heeft; my de prys der roemrugtigheit ontmeemende, my dierbaarder als het leven; doende myne graauwe hairen met jammernissen ten graven daalen De jonge Generaal, weigerde eenige verdediging voorzich te maken, hatende een leven, dat ongelukkig genoeg geweest was, om hem by zynen Vader gehaat gemaakt te hebben, dus stemde hy in 't Vonnis van den Raadt, 't geen die, hoe tegens hunnen zin, genootzaakt was te geven. De Princes bekwam hier niet zoo drakennis van, of zy vloogh naar het Raadshuis, en tragtte, eerst door zagte overredingen, om het hart van den ouden Generaal te lenigen, maar

maar die, in zyne hardnekkigheit voort-
gaande, zoo zwoer ze hem, dat hy dan kon-
de staat maken, om zeer kort, zyn onschul-
digen Zoon te zullen volgen; zy beschul-
dighde den ouden Krygsman van de snood-
ste ondankbaarheit tegens haar, als zynde
haar verplight voor de vrykoping zyner lan-
den; daar hy tans tragtte, om haar te bero-
ven, van 't dierbaarste dat zy in de wereld
had.
Haar aanklagt was veel te wel gegrond,
om ontkend te kunnen worden; en den Raadt
was genootzaakt om haar eisch in te willigen.
De jonge Held, die met de grootste on-
verschillighelt zyn eigen vonnis aan gehoort
had, kon dat van zyn'Vader niet wederstaan,
en by zich overwegende, wat er te doen
stond, om hem te redden, wierd die op zyn
beurt de aanklager van de Princes: -- hy
braght by, dat, hebbende zedert eenigen tyd
getragt, om zyne genegentheden te winnen,
zy eene belofte van hem had weten af te
persen, van haar te zullen trouwen, als
voorgevende dat haar leven van die inwilli-
ging afhing; en, dat, na zy hem tot haren
wille gebragt had, zy, zeer ondankbaarlyk,
een geheim, 't geen hy haar hooglyk aan be-
trouwd hadde, bekend had gemaakt, van 't
welke de gevolgen geweest waren, dat zy-
nen Vader er door tegens hem vergramt
was, 't geen nu de oorzaak hunner beider
ondergang stond te wezen.
In dit geval erkende de verliefde Princes
zich

l

[ocr errors]

zich schuldigh, en wenste niet meer, als te gelyk met haren beminden, dogh wreeden vrind, na 't uiterlyk scheen, te sterven; en niemant van de straffen deezer wet vry zynde, wierd zy, even gelyk de anderen, verwezen, om den dood te ondergaan. De magt om zulk een droeven Schouwspel voor te komen, was geheel en al in handen van den ouden Generaal; zoo dra die de aanklagt tegens zyn Zoon herriep, kon hy die, van de Princes tegens hem gedaan, meede bekomen, en zy vergiffenis verkrygen van haren beminden: - maar al de redenen door den Raad ten dien einde bygebragt, zelf geene traanen nog gebeeden, door deeze naare omstandigheden hen afgeperst,vermogten iets op zyn ongevoelig harte; en deeze drie doorlugtige Persoonen waren op 't punt van hun nootlot te ondergaan, wanneer een Jonge Maagd, de dogter van den ouden Generaal, in de Raadkamer kwam binnen loopen, en met luider stem uitriep: bouw op, bouw op 3 laat ik eens geboort worden; - zoo deezen moeten sterven, dan moeten nog anderen schuldigen gestraft worden. DeTrawanten wierden daar op terugh geroepen, met de Verwezenen: - ieder verwagtte met ongeduld, wat er van dit nieuwe voorval komen zoude, wanneer de maagd, met eenen onverschrokken moed, begon te redenen, als volgt. Ik meen zeize, dat de Wet tegens ondankbaarheit al de geene veroordeeld die er schul

digh

« VorigeDoorgaan »