Pagina-afbeeldingen
PDF

overstreeken zynde van verren wel Schilderytjes gelyken; andere zyn overgegaan tot de Draaibank, en maken uit Yvoor allerlei snuiselaryen die ze maar bedenken: - ongetwyffeld zouden een paar Wereld Globen beter figuur maken in hunne Zykameren, als de Schroeven, Bytels, en Wielen van de Draaibanken, maar groote omwentelingen geschiedde niet op eens, en wanneer zy maar in 't begrip vallen om Werken van 't vernuft te kiezen, schoon ontrent geringe onderwerpen, en die hoger te schatten, als den optooy, speelen, en hier en daar heen te vlunderen, zullen zy, 't is ten minsten te hoopen, ook wel tot veel ernstiger en edeler oefeningen en bezigheden overadslIndien de gehuwde Dames van aanzien de Hervorming beginnen wilden, en 't gebruik wilden invoeren van Wetenschappen te bezitten, zouden de jonge Jufferen niet ophouden om haare Ouderen en Voogden te smeeken, dat zy de middelen mogten aanwenden om er meede bekwaam in te worden; en ieder tooytafel in 't Koninkryk, zou wel haast ruim zoo wel aangevuld worden met middelen, welken dienen kunnen om de zielen wezentlyke sieraaden te verkrygen, als om het hooft en andere ledematen met strikken en kwikken, een geleende zwierbyte zetten. De tegenwerping welke ik verscheiden malen daar ontrent heb hooren maken: dat de geleertheit ons te verwaant zou doen worden, is laf, en onregtmatigh in # t ZCIzelven, uit hoofde dat niets ons meerder van die zotte verwaantheden, die ons te last gelegt worden, zoude kunnen geneezen, als

eene betere kundigheit. Een schoone wel gekleede Vrouw, welke geene andere verdiensten heeft als haare uiterlyke Vertooning, beziet zich nooit in de Spiegel, of zy denkt, dat al de aanbidding die haar gedaan word, nog een veel te geringe oplettenheit voor haare bekoorlykheden is; zelf dezulken onder onze Sexe, die aan anderen 't zedigst toeschynen, ontbreekt het nooit van iets in haar zelven te vinden, dat zy meinen de allertederste onderwerping waardig te wezen. Het is enkel gebrek aan opmerking, en te leven, gelyk wy doen, in eene blinde onwetenheit van 't geen wy wezentlyk zyn, of wat ons billyker wyze in de Wereld en samenleving toekomt, dat ons die hoogmoed inboezemt: een gebrek om 't welke de geenen, die ons in onze tegenswoordigheit met de grootste vleiery behandelen, ons bespotten, uitlachen, en op 't schamperlykst misspreeken, wanneer ze op hun zelve zyn. Het is altoos erkent geworden door mannen van het beste oordeel, dat hoe dieper zy komen in de wonderbaare navorsching van de natuurkunde, hoe nedriger en min verwaand zy worden: - zy zien de ongrondelyke diepten voor zich, en teffens het onmoogelyke van de menschelyke doordringenheit om dezelve te peilen: hoe minder Zy in staat zyn om te ontdekken, hoe V 4 InCer meer zy overtuigt worden dat er zaken zyn buiten haar bereik, en zelfs buiten haar begrip: - en terwyl zulks alles hen altoos opleid tot de denkbeelden van een Almagtige Wysheit, steld het te zelver tyd Palen, aan alle opgeblaazene inbeeldingen, wegens

hun eigen verstand en vermogen, Onze wangunstige zeggen nogh, dat de geleertheit, de Sexen te na gelyk aan elkanderen maakt, en 't zou de Vrouwen slegts dienen, om # te worden, tegens die onderwerping aan de mannelyke beveelen, welke in de samenleving nodig is, indien ze ooit in staat geraakten, om tegens hen te redeneren wat zou er dan van dat gezagh worden ! Hier zal ik my beroepen op alle onpartydige Leezers, zelf onder de Mannen, en vragen, of deeze reede, op zich zelven genoomen, niet in hen, eene verwaantheit te kennen geeft, nogh min verschoonelyk, als die, voor welke zy zoo vreesagtigh schy

nen, indien ze by ons plaats kreeg. Ik zou daar tegen zeer wel kunnen bewyzen, niet alleen door myne eigene waarneemingen, maar door die van een ieder, die eenigen toelegh gemaakt heeft van de Wereld te onderzoeken, dat de Vrouwen, welken de meeste heerschzugt in de Wereld betoonen: zulke zyn, die de minste bekwaamheden door

de opvoeding verkreegen hebben. Het zou kunnen gebeuren, dat 'er gevonden zouden worden, die waarlyk door de voordeelen van een meerder kundigheit verwaten waren geworden, want men heeft# - 213TOl* aartheeden, die met niets in te toomen zyn: - maar ik durf, wegens dezulken, 'er nogh wel by staande houden , dat ze veel erger zouden geweest zyn, indien ze in de onwetenheit gelaten waren, en, dat dus te zyn een misstal is: - de natuur zal altoos dezelve zyn, en zy die een hoogmoedigen en verwaanden imborst heeft, zal die altoos doen blyken, zelf, of schoon ze nooit eene eenige volmaaktheit na lichaam of ziel bezate, om er zich iets op te kunnen laten voorstaan. Maar dewyl men van twee kwaden het minste kiezen moet, is het dan niet heel veel beter, voor een man die eene heerzugtigh en trotze Vrouw heeft, dat de menschen, wanneer men van haar te spreeken komt, zeggen; Het is een Vrouw van een uitnemend # , en groote kundigheit: maar zy weet het zelf wat al te wel: dan ze te hooren smalen, Welk een zotte Madam! Zy beeld 'er veel in; en snapt en kaakeld onophoudelyk, zonder te weten wat ze zegt; Ik durf wel vast stellen, dat 'er geen eenen Man in Groot-Brittannien is, die niet veel liever het eerste, als het laatste, zou verkiezen te hooren, van eene Vrouw daarhy meede gehuwt mogte wezen. Het is ook gewis en zeker, dat de verbetering in kennis en verstand, de booze niet erger kan maken; en, dat ze de goede, onfeilbaar, onvergelykelyk zal verbeteren. Indien, derhalven, de ouders van eene jonge Juffer haar onafgedaan, indien ik die V 5 spreek

[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »