Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

van de Abdey, en overreede die met een stuk

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Het is niet onmogelyk, dat hun denkbeeld

met de zaak zelve overeenkwam , maar hoe moedigh hy zich ook bevond, op zyn eerste intreeden in die agtbaare en eerwaarde Tempel, hy zagh, zich niet zoo dra er alleen ingeslooten , of, gelyk hy naderhand bekent heeft, hy gevoelde een rillende koude door zyn geheele lichaam, welke hybe

- - greep

[ocr errors]

t eep van iets anders, als enkel door de koeleit van den naght veroorzaakt te worden. - Ieder stap welke hy deed, had een nare weerklank van den hollen grond, en schoon het er niet geheel en al duister was, om dat de Oppasser een lamp had laaten branden, voor de Deur, welke den wegh baande na de Kapel daar de Grafkelder in was, om dat het anders onmogelyk zou geweest zyn dezelve te vinden, zoo maakte de duistere glimmering die ze gaf, eerder een akelig als vermakelyk gezight, van alles wat er

mede bescheenen wierd. Hy ging voort niettemin: dogh betuigde, indien de schaamte van uitgelachen te worden hem niet wederhouden had, hy meer dan tweemaal die gezette som had willen missen, om er weder uit te wezen. Eindelyk, somtyts zyn wegh al tastende, en somtyts op 't light van de lamp af, vervorderende, kwam hy aan den ingang van de Graf-kelder. – Zyne innerlyke ontroering nam toe, maar had echter nogh zoo veel kragt niet om hem geheel te overmogen; hy ging af, en op de laatste trap gekomen zynde, boogh hy zich voorwaarts over, en stak met al zyn maght, het knipmes in den grond, maar weder willende opryzen, om uit die akelige plaats te rugh te gaan, gevoelde hy, na zyn gedaghten, zich schielyk vasthouden, en voorwaarts over rukken; de vrees daar hy reets meede bevangen was, hielp veel tot de verbaazing CD

« VorigeDoorgaan »