Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

En word bet bloed gestremt, Dan is men even als geboeid En heeft het bart beklemt, Hier ziet men bullen in den droom, Daar duivels, spook, gespens. Helaas ! hoe reddeloos, hoe loom, Bevind zicb zulk een Mensch. En is het bloed weer dun en vlugh, Dan vliegt men door het Veld, En keert vernoegt, en wel, te rugb Terwyl geen ding ons kweld. Maar die met Zinkings is belaan, , Verzinkt, of stort ter meer , Van steiltens, die by moet begaan, . En weet geen heen noch weer. Maar, indien hy die gedaghten verschuldigd is aan den Rabbyn, mogt hy hem wel het reght gedaan hebben, of liever aan de Wereld, van 't daar niet by te laten, maar verder voort te gaan,en te zien, hoe hy verklaart, dat schoon deeze Humeuren een invloed op de Ziel hebben, (welke, gelyk hy zeght, niet volkomen vry is van het Lighaam) wy noghtans, zonder dat de Ziel in den slaap werkzaam ware, die voorkennisse van de gevaren daar ons gestel vatbaar voor is, niet zouden hebben. Hier op, kan zekerlyk geantwoort worden, dat de droomen, te meerendeele, zoo ingewikkeld zyn, dat ze eerder de uitwerkzelen schynen van ontroerde Harfsenen, dan eenige waarschouwingen uit den Hemel. - 2 Ik gevoel hoe veel gewigt deze tegenwerping inzich heeft, en zou met myn eigen verstand tot dezelve overgaan, indien den # -, €g

[ocr errors]

den Filosophischen Rabyn my niet op den reghten wegh geleidde. -Hyerkent, dat de neerslagtigheit, en de verwarring van deeze nagtlyke verbeeldingen, veelmaals, eerder dienen om het brein af te leiden, indien er al te naauw opgelet word, als om het iets te berichten,'t zy van 't geen wy zyn, zullen, of zouden zyn; maar dit, zegt hy, is toe te schryven, aan de kragteloosheit of zwakheit van die werktuigen, in welke het geheugen van het geene wy gezien hebben, behoort te berusten, ten einde om ons weder by te komen, met een versche vertegenswoordiging, als wy ontwaakt zyn: - zoo dat, 't geen de Ziel volkomen en verëenigtin zich behoud,aan de zinnen, verdeeld, wild, en verward, te vooren komt, of indien 'er al eene byzondere vorming van gedagten in de denkbeelden vald, schynen ze als in een mist, en door te traghten, om die klaarder te doen worden, verdwynen ze geheelyk uit het geheugen. - -Hy versterkt die redenering met verscheide anderen, maar # hy in dezelven gebruik maakt, van veele duistere spreekwyzen, had ik toen, noghtyd nog geduld, om ze zoo te doorlopen, als vereischt wierd, om 'er een volkomen denkbeeld van te krygen, dogh begreep ik genoeg, na my toen daght, dat hy 'er zeer geleerdelyk over handelde. -- Tyd en ondervinding alleen, kunnen ons overtuigen, waar in wy gebrekkig zyn: ik -heb ze tans genoeg om te ontdekken, dat ik in een zaak getreeden ben, die niet alleen ve: - - afafgetrokken voor myis, om te durven onderneemen die te ontzwachtelen, maar daarenboven, mogelyk, onverstaanbaar voor de geenen tot welker verbetering deeze Beschouwingen geschreeven worden, - alles wat ik wilde doen gelooven, is, de uitnemenheit, en waardigheit van de Ziel: op dat ieder ze op die juiste waarde schatte, van niet toe te laten, dat de zinnen, zoo veel het lichaam overheerden, dat het daaden beginge, die het onsterflyke wezen, zynen inwoonder, onwaardig zyn: - want ten aanzien van de voorzeggingen welken de droomen opgeven, en, of dezelven voortkomen uit eenig eigen vermogen, dat de Ziel in zich zelven heeft, of uit een onmiddelyke mededeeling van het opperwezen, of van eenig daar toe geschikt geestelyk wezen, wy hebben des niets in 't byzonder te verklaren, noch onze voorbygaande aanmerkingen er eenigsins meede op te houden; dewyl overtuigd te zyn, dat wy zielen hebben, welken na de dood in wezen blyven, en in de volstrekte omstandigheit zyn, om als dan, voor altoos gelukkig of rampzalig te wezen, genoeg is, om ons yverend te maken, tot het doen van zulke zaken, welke ons bekwaam kunnen maken, om deezen staat te # hopen, en, zoo ver in ons is, te vermyden, al 't geen ens in gevaar zoude mogen brengen, van in de andere te geraaken. . . . . . . . - Het gelooven, derhalven, van bovennatuurlyke verschyningen, de oplettenheit welke wy hebben voor droomen, die # " - - - Cn

[graphic]
« VorigeDoorgaan »