Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

van het verschulde in de Dankbaarheit, en de omschryving ervan, is alzoo grooten geheim , als het vinden van den filosofischen steen. .

Deeze overweging is my opgekomen door een Brief, tans op onze tafel leggende, en de Uitgever van deeze Maandelykscbe Beschouwingen, zegt my, dat hem dien, sedert eenige dagen, is ter hand gesteld, door een Persoon, die eerder een verschynzel als een levendighmensch geleek: – ik zal den Brief myne Lezers meededeelen, niet alleen om dat het een stuk is van eenen zeer zonderlingen aart, maar ook, om dat hy gelegenheit gegeven heeft tot eenige opmerkingen, daar, mogelyk, geene van onze publycque Schryvers, tot nogh toe, opgevallen zyn, en, om dat hy dienen kan tot opheldering van denkbeelden, welken tans, verward, en onduidelyk schynen.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]

, den, welken deezen Brief inhoud.

,,Weet dan, goede Spectatrices, zonder , verdere ceremonien, dat ik, tot myn on, geluk, (dit blykt tot hier toe by den uit,,komst) bekent wierd met een jonge Juffer, , die alles bezit wat in een mensch aanbid, denswaardig kan genaamt worden. - te , vergeefsch zoude ik tragten om Uw deeze , Engel te beschryven, want geene woorden , kunnen haar afbeelden zoo als zy is. Ik , moet egter tragten Uw een Schets er van , te geven, en haare uitnemenheden als met , de vinger aanwyzende, aan Uw overla, ten , om die denkbeelden tot in 't vol, maakte toe voort te zetten. - Haare oo, gen. - Die harten roovers ! schynen met , heure betoverende zachtheit onze wen, schen aan te moedigen, daar ze, terzel, ver tyd, het stoutste hart met schrik ver, vullen : - haar Vel is van glansryker , wit als de eerstgevallen Sneeuw, door 't , welke, gelyk Shakespear zegt, het zuivere , en geestryk bloed, in en uit vloed, en er , meer of minder blos op verwekt;-ronds, om haren weergaloozen mond, dartelen , duizend minnegootjes en bevalligheden, , geduurig, al lachende af en aan: - def, tigheit, verschoolen onder het uitzicht , van de tederste onnozelheit, heeft haaren , zetel op het eerbaar weezen: - haar , hair, haare handen, haren hals, haar wel , gevormde leest, zouden ieder den verbaas, den beschouwer v#ken , dogh iets is

- 2 er

-l -- -- T - Ex

[ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »