Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

van het verschulde in de Dankbaarbeit, er de omschryving’er van, is alzoo grooten geheim, als hec vinden van den filosofischen steen.

Deeze overweging is my opgekomen door een' Brief, tans op onze tafel leggende, en de Uitgever van deeze Maandelykfcbe BeSchouwingen, zegt my, dat hem dien , federt eenige dagen, is ter hand gesteld, door een Persoon, die eerder een verschynzel als een levendigh mensch geleek: – ik zal den Brief myne Lezers meededeelen, niet alleen om dat het een stuk is van eenen zeer zonderlingen aart, maar ook, om dat hy gelegenheit gegeven heeft tot eenige opmerkingen, daar, mogelyk, geene van onze publycque Schryvers, tot nogh toe, op gevallen zyn, en, om dat hy dienen kan tot opheldering van denkbeelden, welken tans , verward, en onduidelyk schynen.

[ocr errors]

AAN DE SPECTATRICE.

MEVROUWEN, of HEEREN,

MEVROUW, of MYN HEER, 't Zy alleen, of een verknogt gezelschap, vrouwelyk gelyk gy voorgeeft, of mannelyk, als uit de kragt en welspreken heit van uwe Schriften, na 't my voorkomt, „ fchynt er blyken:

- zoo 'er menschelyke geneigtheit by uw plaats heeft, zult gy aangedaan worden, over de omstandighe

[ocr errors]

deo,

[ocr errors]

den, welken deezen Brief inhoud.

Weet dan, goede Spectatrices, zonder verdere ceremonien, dat ik, tot myn ongeluk, (dit blykt tot hier toe by den uit„komst) bekent wierd met een jonge Juffer, die alles bezit wat in een mensch aanbida denswaardig kan genaamt worden. - te vergeefsch zoude ik tragten om Uw deeze Engel te beschryven, want geene woorden kunnen haar af beelden zoo als zy is. Ik moet egter tragten Uw een Scheis 'er van

te geven, en haare uitnemenheden als met , de vinger aanwyzende, aan Uw overla.

om die denkbeelden tot in 't vole maakte toe voort te zetten.

Haare 00„gen. – Die harten roovers ! fchynen met

heure betoverende zachtheit onze wenfchen aan te moedigen, daar ze, terzel. ver tyd, het stoutste hart met schrik vervullen : - haar Vel is van glansryker wit als de eerstgevallen Sneeuw, door 't welke, gelyk Shakespear zegt, het zuivere en geestryk bloed, in en uit vloed, en 'er

meer of minder blos op verwekt ; – ronds„ om haren weergaloozen mond, dartelen duizend minnegootjes en bevalligheden, geduurig, al lachende af en aan: - def cigheit, verschoolen onder het uitzicht van de tederste onnozelheit, heeft haaren zetel op het eerbaar weezen:

haar ,hair, haare handen, haren hals, haar wel

gevormde leeft, zouden ieder den verbaasden beschouwer verrukken ; dogh iets is A 2

'ér

9

,'er in haaren zwier, daar de allerkragtigite:

verbeelding zich niets van schetzen kan , ,, zonder het volmaakte beeld zelve, en zy: „ne bewegingen te zien:

speeld zy fliegts met haren Waaier, of neemt zy Snuiftabak, of welke, en hoe geringe beweging ze ook make, met hare handen , of vingeren, altoos gaat die verzeld met ee,, ne uitschitterende waardigheit, en vuld het „ geheele toneel daar zy zich bevind. Wat moet zy dan niet doen, als zy in den Dans volgens maat en toon, met gepaste bewegingen, alle deftigheit en bevallig, „heit in houding en gelaat voordoed! eens heb ik haar mogen opleiden : een ogenblik, 6! Goden! hoe dra hadden myn

gehoor de maat, en myne beenen de passen , verlooren!

Myn ongeregelde houding, zou my, gewisselyk, by al de aanwezende belachlyk hebben moeten maken waren niet alle oogen zoo vast op myne aanbiddelyke Dame gevest geweest, dat niemant my nazien konde: zy, niettemin ,,zagh die alte wel, en wilde nooit weder met my danssen, dat my tot dodelyke kwelling strekte; - maar dewyl ik, aan 't einde deezes, Uw een volkomen verhaal „zal geven, van alles wat ik van deeze on

dankbare schoone heb moeten lyden moet ik in tusschen voortgaan, met het beschryven van hare volmaaktheden: Zoo’’er nogh verrukkelyker bevalligheeden in de natuur zyn ,

als die in haare

[ocr errors]

» per

„ persoonlyke, gestalte en onder het danssen

voorkomen, moeten die gezoght worden , in de vervoerende toonen van haar geluit:

- ieder woord dat zy voortbrengt is de welluidenheit zelve ; en als zy zingt, vloeit de ziel der geluitkunde van haare lippen. Pt Geen de berugte Waller „ zegt van zyne Mira, magh, dat zweer ik, „met oneindigh meerder reght, van myne aanbiddelyke ARPASIA gezegt worden. Hy, die, voor baar verstand, en won.

dre fcboonbeit dugt, En, op bet eerst gezigbt, derzelver magbt

ontvlugbt, Moet sterven, kan baar stem bem Negts

maar agterbalen. Maar 't zou een onuitvoerlyke taak we„zen, al de byzondere vermogens, die zy heeft om de menschen tot haare slaven te maken, te willen opnoemen; alleen zal ik „Uw nogh eenig denkbeeld tragten te geven „van eenige schoonheeden harer ziele, uitblinkende in haar gedragh, en wyze van

doen, om daar meede deeze fchets te voltooyen.

Žy bezit een volsage blygeestigheit , zonder het minste inmengsel van wispeltuurigheit; nooit is zy de eerste geweest om een nieuwe vinding in kleeding

na te volgen, en als zy’er toe overgegaan „is, heeft zy die nooit in de uiterstens opw gevolgt: -zy verkiest eerder kleederen

A 3

[ocr errors]

» te

1

[ocr errors][ocr errors]

te dragen die minder zyn in overeenkomst
met haare geboorte en staat, als den min-

ften schyn te geven van buitensporigheit of
inbeelding. Zy heeft eene Zedige ingeto-

genheit, dogh maakt 'er geen uitterlyk
„ gelaat van: Weinig komt ze op plaat-
„zen van openbaare uitspanningen, en nooit
als in 't gezelschap van ieinant harer

naastbestaanden, in 't kort, al haare da-
„den zyn bestiert door eene voorzichtigheit
>>
die verre haare jaren overtreft, en daar
den nyd niets op te zeggen weet.
„Dus, wezende, gelyk ik haar, dogh
zeer verschillende van 't geen zy wezent-
lyk is, geschetst heb, zal het Uw niet
vreemt dunken , dat ik op 't eerste gezight
op haar verlieft ben , nogħ, dat myne harts-
toght heeft toegenoo.nen, na mate dat ik
meerder met haar bekent ben geworden. -
Nogtans ging dat, geduurende langen tyd,
met een angstig zwygen verzeld, dat my
niet toeliet, om te openbaren wat ik ge-
voelde ; maar helaas ! daar waren geene
woorden toe nodigh, ieder gezight, al
wat ik deed, was genoegh om myn ziels-
geheim te doen kennen, en te beduiden ,
dat ik om haar stierf : - waarlyk ik leef-
de alleen in haare tegenswoordigheit, en
wanneer ik van haar afwezend was, hield
ieder my voor het verschynzel van my
„zelve. - Al myne Vrinden merkten die
,, verandering, en wel haast de oorzaak, en
't voorwerp die ze veroorzaakte. - Ży,

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »