Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

X-SX33E onmatige drift tot speelen, welke in deeze laatste Jaaren zoo D algemeen doorgebrooken is, heb-c #X-X3 ben wy reets in een onzer voorige Stukjes voor gehad, maar dewyl dat kwaad in plaats van te verminderen, daaglyks meer en meer zich uitbreid, zal de volgende Brief, welke die zotheit, en de dolheit er van, in eene belachlyke Schildery ten toon steld, de geenen die er schuldig aan zyn, mogelyk, zich deswegens doen schaamen.

Aan de SPECTA TRI c E. i ME vR o Uw,

,, Al had ik geene andere redenen, als om ,,Uw myne erkentenis te betuigen, voor de , edelmoedige yver, welke gy aanwend, om , ons wezentlyk beminnelyk te maken, zou , ik niet langer kunnen nalaten U te schryII. Deel. VI, Stukje, Dd ven,

[ocr errors]

VA

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

, ren spreeken: wy hebben hier deezen naght , partyen gebad. - Ik begreep niet wat ,,hy zeggen wilde, nogh wat er gebeurt , was. - Ik wilde echter niet vragen, maar

, liet myn naam, en zei, ik zou wel eens

, weder komen.

- ,,Van daar ging ik na de Winkels, en

[ocr errors]

, koght het een en 't ander dat ik nodigh , had; van daar keerde ik tot mynent, spys, de, en tegens drie uuren ging ik weder na , myne Vrindin, zynde geduurig zeer naden, kende geweest, ontrent 't geen haar hadde , mogen overkomen, en wat of de kneght , dogh gemeent had met de Partyen die er , geweest waren. - ,,Myn goed geluk gaf dat ik niet weder , te ongelegener tyd kwame, en ik vond de ,,Dame onder 't gebruiken van Chocolaat;

,,zy had een Kop er van in de eene hand,

[ocr errors]

TRA+++++ELE

[ocr errors]

, en met de andere was zy zeer bezigh in 't

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »