Pagina-afbeeldingen
PDF

TvEE - i E

soort van roofvogel, die, zonder aanzien,
welke, alle die hem naderen vermoort, en
hunne ingewanden verscheurt: - Dit is
eene zoo bekende waarheit, dat het geene
-bewyzen nodig heeft; - het is nog versch
in 't geheugen van een ieder, hoe de zoon van
een edel Lord, door twee van zyne makkers,
by hem aangezien voor zyne Vrinden, is
verleid geworden, om zyn geheelen Staat en
de erflyke goederen die hy te waghten had,
in eens te wagen : - en hoe zy, zeker van
dezelve te zullen winnen, een Regtsgeleer-
de in huis hadden, met de vereischte Docu-
menten tot den overdragt, dien ze hem on-
middelyk deeden tekenen, om hem geen tyd
te geven van de zaak nader te overwegen,
en in te zien, of hy zulk een vernielende
slagh, ook zoude kunnen ontduiken, en schoon
zynen waardigen Vader, onderright zynde
van het bedrogh 't geen ontrent zyn Zoon
gepleegt was, zoodanige voorzichtige maat-
regelen nam, dat deeze harpyen er door
genootzaakt wierden haren roof te verlaten:
zoo moet echter het geene aan één gebeurt
is, alle die het te horen komen bedagtzaam t
maken, om te weten met wien, en waar voor
men speeld,
Maar helaas! dit is het laatste voorbeeld
niet geweest van zulke gevaaren aan welke
Speelers bloot gesteld worden. - Ieder dagh
levert nieuwe voorbeelden op, en ik ben
bedugt, zal er verder opleveren, zoo lang
er eenige zyn welken toegelaten word ,
vryë

vryë oefening te hebben van een zoo genaamde uitspanningh, in zich zelf zoo verderflyk voor de samenleving. Dogh één zaak is 'er, die, myns bedunkens, onder een welbestierde Regeringsvorm, luidkeels om verbetering en hervorming roept, als hooglyk nadeelig voor den # en ten uitersten verderflyk voor het middelsoort van Inwoonderen. Het is, dat tans, verscheide Persoonen van aanzien, daar het meede verloopen is, genootzaakt zyn, om uit brood's nood, de slegtste en laagste soort van Kanailles en Landloopers aan de hand te gaan, met die, voor een gering weekgeld, toe te laten, datze ten haren huize, alle en allerlei bedrogh , tegens de onverhoedzaamen, ongestraft, te werk stellen. Men zou hier natuurlyk moeten denken, dat luiden van rang en vermogen, niet alleen vry zouden wezen, van de gehoudenheit om zulken vuigen bedrogh in 't speelen tot hunnent toe te laten, maar, dat hunne verontwaardiging, tegens de laage fielen en voddepakken die het komen te pleegen, dezelven, voor altoos uit de tegenswoordigheit van alle brave Dames moesten verbannen; en dat die, om de strikte oplettenheit welke Persoonen van rang en geboorte voor den luister, en de voorrechten die er aan verknogt zyn betoonen, zoo wel als uit medelyden, alles moesten doen, om de elen# en rampen # Van # , die edWOngen ZVn die adelyke geVOGle 1S Op te ::###" "Een op

[ocr errors]
[graphic]

Dit is het. - Ik wilde wel dat aan den voet van ieder luister, die boven ieder Speeltafel hangt, gevoegt wierden, vier vierkante Spiegels, op dat niemant van de Speelsters ontgaan konden, van haar zelven in alle haare bewegingen, en wezenstrekkingen, te moeten zien. - En ik vertrouw dat die Schildery van de grynzingen die ze somtyds ten haren ondanks maken, de oorzaak er van zoo zou doen haten, dat zy, vervolgens, een tydverdryf, zoo nadelig voor haare Persoonelyke verdiensten, verfoeien, en gehee

lyk nalaten, zouden. Ik twyffel niet, of veele Heeren zullen over dit Ontwerp lachen, maar indien zy, welkers Vrouwen, Dochteren,ofZusteren aan den Speeltafel als gespykert zyn, op de uitvoering er van wilde aandringen, zoudenze 'er het goed gebruik wel dra van ondervinden; ik denk niet dat ik hier in bedrooge zoude uitkomen : - dogh, zulks zynde, zal ik opentlyk erkennen, dat ik, tot daar toe, nogh niet wel kundig geweest ben van de neiging en inborst myner Sexe. 2 Genoeg hier van voor 't tegenwoordige. Dewyl het Spel den geest en de geaartheit bederft, is het Speelen zelve niet alleen eene ondeugd, maar de grond van veele anderen; de Brief van Philenia, welke in myne laatste belooft is, hoopen wy, zal dezulken, die haare eigen belangen niet hebben in agt genomen zooals zy wel hadden behoren te doen, doen indenken, dat het nooit te laat is om den E c 2 Baaln naam te bekomen, om welken alle Vrouwen van goed oordeel haar zelven te waardiger schatten, ook zalze een soort van beschuldiging zyn tegens de Mannen, wegens het weinige Werk dat zy maken van de bekwaamheden in de Vrouwen, en wegens de laauwe oplettenheit gehad, en genoomen, by dezulken, welker zaak en belangen het waren, om de gaven die zy in ons vinden aan te # - Ik zal myne lezeren de Vryheit ten om over de juistheit en billykheit van de Aanmerkingen, vervat in deezen Brief, te oordeelen: en van myne opmerkende Sylwel nader te weten komen, wat daaromtrent gezegt is; en, vervolgens, de verscheidene gevoelens daarover gevallen, en de denkbeelden daaromtrent geuit, ter nader ontvouwing en beantwoording weder opvatten.

[ocr errors]

,, Een van uwe voorige Beschouwingen, , waarin gy zoo aangenaam opkomt tegens , het misbruik van den tyd, behaagde my , zoo hooglyk, dat ik er my door aange, moedigd vond, om eenige ruwe denkbeel, den van myne eige vinding deswegens, 'er , by te voegen. - Gy schynt te denken, ,, dat wy, daaraan, al onze rampen, en on, geregeldheden verschuldigd zyn; en voor , my is het zeker, dat indien wy wel on,,derwezen wierden, en in onze jeught berigt, ,, van de groote waarde van den tyd, het ,, OD

[graphic]
« VorigeDoorgaan »