Pagina-afbeeldingen
PDF

# gelukkig zyn: -in myne jeught waren e Juffers niet te winnen, als na langduurige aanhoudenbeit van diensten, duizenden betuigingen, en eene ongeveinsde, en standvastige opwagting: maar tans, met een Piuet a Deux, of eenig ander Spel, daar de fiere Schoone ongelukkig in overwonnen word, is ze, als Krygsgevangene van den Overwinmaar, en onderworpen, aan zulke Voorwaarden als by baar gelieft voor te schryven Hoe wyslyk hebben de Ouden twee Minneg00den van geheel verschillende wyze van doen en denken gesteld! - de eene alom teder, en waaragtig in woorden en daaden, gaf geene onbetaamelyke begeertens, was bereidwillig, nedrig, en tragtte altoos het beminde Voorwerp te vergenoegen; de andere, laagh, inbeeldig, en alleen op de voldoening van zyn eigen begeerlykheden gezet, vertrapte, trotzelyk, alle redenen die er zich tegens kantten. KAN onze Sexe dan, welker wezentlykste eigenschap is zachtheit en bevalligheit, de laatste min boven de eerste schatten, en zelf de Natuur verzaken ! gewisselyk neen, ten zy, wanneer nachtloperyen, alle behoorlyke nadenkingen wech neemen, of, nootlottige benodigtheeden dezelven buitenkragt brengen. “g HET KoMT my te binnen, dat ik in een Boekvertrek van eene myner Nichten eens zeker Boekje gezien heb, getyteld de Kaart der Verbeelding, het was, na 't my # - 3dt

[ocr errors]

Engeland gemaakt zyn; en de Letteren en

Styl er van, beide, zoo ouderwets, dat een
hedendaagsch Lezer 'er kwalyk konde uit-
komen. Mogelyk waren dit de omstandig-
heden die my te nieuwsgieriger maakten;
in korten tyd, niet te min, geholpen door de
kennis van den eigenaar, begreep ik den in-
houd; dezelve bestond in een Verzameling
van verscheide merkwaardige Gevallen, met
goede, en passende Aanmerkingen op ieder
van dezelven, welken dienden, als een Ze-
dekundige handleiding voor den Leezer, om
'er voor zich zelven al het nuttige mogelyk
uit te halen.
MEN had er verscheide Beschryvingen in
van de Steekspeelen en Tournooien, in vroe-
gere tyden, ter eere onzer Sexe gehouden;
en van de wondere bedryven welke de lief-
de zyne slaven deed verrichten in de tegens-
woordigheit hunner Meesteressen, - voor-
namelyk, wanneer zy begunstigt waren met
een Scheirp,een Lind,ofeeneHandschoen, die
ze dan om hunnen arm, of aan hunne helmet-
ten als een uitmuntend gieraat vast bonden.
– Onder die allen was er een, daar ik myn
byzonder behagen in vond, dewyl my toe-
scheen, dat de maght van die drift, welke
men gewoon is aan een kleine Godt, die veel,
rumoer in de Wereld maakt, toe te schry-
ven, er meer in doorblonk, als in alles wat
ik tot daar toe geleezen had. - En in
de gedaghten, dat, mogelyk, onderde geenen
N Hh 2 die

die de Engelsche Spectatrice leezen, er zul- l len gevonden worden, die er even zoo als ik meede zouden voldaan zyn, zal ik er hier eenige bladzyden meede aanvullen. Ik heb in een van myne voorige Beschouwingen melding gemaakt van een Jeffery Rudel een jong Edelman, van Provence, een schoon landschap, tans aan Vrankryk behoorende, doch eertyds een van de Leenen van 't Keizerryk. Het Boek waar uit ik dit verhaal trok, beschryft hem als een van de beschaafdste, en bescheidenste Persoonen van zynen tyd. - Koning Richard de eerste van Engeland, die om zynen bekenden moed, gebynaamt was Leeuwenhart, en een gedeelte van zynejeught in Provence doorgebrag heeft, hield daar eene zeer vertrouwelyke Vriendschap met hem ; Ricbard tot de Troon gekomen zynde, zond iemand van zyn Hof, en liet hem verzoeken, dat hy dogh, hunner vriendschapshalven, wikde overkomen na Engeland, om hem aldaar te komen zien. Jeffery Rudel nam dit verzoek aan, en was de eerste die de Dichtkunst in Engeland weder deed herleven, na ze eenige honderd # in vergetelheit geraakt was. Wy heben noch Veerzen van zyn maakzel, in eenige Boekkamers van den ouden Adel, en elders in dit Koningryk; en de Heer Rhymer zegt ons, dat er nog veel meer zyn in die van den Groot Hertog van Toscanen. Toen Koning Richard zyne kruistoght deed naar 't H. Land ging deezen Jeffery -, * * * * * IIlCt

s P E CT A T R 1 c E. 4z3 met hem, en betoonde dat hy alzulken gedugten Held was in gevegten, als een beminnelyke Hoveling in tyd van Vreede. Hy wierd met dien Vorst in Duitschland '- meede gevangen, toen zy, terug kerende uit die Coristelyke stryden, verradelyk wierden aangehouden door den Aartshertogh van Oostenryk; 't geen nog lange eeuwen daar na had behooren gedaght te worden! maar de tyd vernield alles: en wy Engelschen zyn van licht vergevende imborst. - Dit doed echter niets tot myne Historie, te meer daar de tegenswoordige Nakomelinge van dat Oostenrykscbe Huis, zekerlyk, al de beledigingen die onze Voorvaderen door de haare zyn aangedaan, even zoo wel, als al de Gunstbewyzen door haar in Persoon van dit Volk ontfangen, op 't allerblykbaarste vergelden, en erkennen zal. Eindelyk weder in Vryheit gesteld wezende, kwam hy echter niet weder met den Koning herwaarts, maar ging in Bretagne, de erfbeuring van Prins Geoffry, broeder van Leeuwenhart, en Vader van den ongelukkigen Arthur, die het leven verloor, in de onlusten, veroorzaakt door de geweldadige bezitneeming van zyn oom fobn. Aldaar hoorde hy zulke wonderen van de Schoonheit, Wysheit, Geleertheit, en Deugden van de Gravinne van Tripoly, dat hy veel wezentlyker verliefde op haaren roem, als men tans gewoon is te doen, in 't volle by

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

NocH zYNE vriendschap, voor Prins Geoffry, noch de overredingen van den adel van Bretagne, die hem hooglyk achtte en bemindde, konden hem eenigen tyd langer aldaar ophouden. -. Hy huurde een Schip, en vertrok met den eersten goeden wind na Tripoly. - AAR schoon zyne hartstoght hem onverzettelyk aanpordde, om alles, buiten 't geen hy in de Wereld 't meest beminde, te verlaten, en alle gevaar te loopen, enkel om dat beminde voorwerp te zien, kwam het goed verstand, niettemin, somtydstusschen beiden, en betoogde, dat de Avontuur die hy ondernam, niet geheel vry was van 't Romansche: en de onzekerheit hoe hy op zyne aankomst aldaar zoude ontfangen worden, vervulde hem met de hevigste ontroeringen. - w, Om de naargeestigheit die hem op zyne tegenspoedige reis verzelde, zoo veel moge# was, te verzetten, gaf hy de overweeggingen van zyn hart ruimte, met ze in Lier, en Klinkdichten te uiten, doch dewyl ze alle in de # van Provence gemaakt zyn, durf ik ze niet overschryven,

zoo als die zyn: - maar, om echter te

[ocr errors]

- - - Be

[graphic]
« VorigeDoorgaan »