Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

Gy, daar het al door word gedaan,

Om deeze min, z00 verre wech,

Geef 't lichaam kragt ! daar legt het aan,
Om baar te zien, zoo verr' en wegh.

[ocr errors]

De Schryver van 't Werkje zegt, dat de Reis zeer veel tegenspoed had; dat zy groote stormen moesten uitstaan, waar door ze meer als eens genootzaakt waren om hier en daarin te loopen, en te vertimmeren; dat zy op andere tyden, van zulke stiltens overvallen wierden, dat het Schip als geankert lag, en geen beweging altoos scheen te hebben: maar het grootste ongeluk was, dat zy aangetast wierden door twee Turksche Gallyen, welken echter, door de dapperheit en 't groot beleid van Jeffery Rudel allen gevangen genomen wierden: niettemin had hy verscheide wonden gekreegen, van welken het gevaar, te zamen met de moeitens, en nog meer de angsten van zyn hart, hem in Hh 4 CCR

[graphic]

een langduurige ziekten deeden vallen: welken, ieder oogenblik, zyn levenslicht scheen te zullen uitdoven. ZY ontmoetten toevallig een Schip dat na de Fransche kusten van de Middelandsche Zee geschikt was, 't welke zeer naby zyn eigen land zynde, wierd hem door den Kapitein aangebooden, om over te komen; en te rugh te keeren; en zulks om redenen, dat den staat waar in hy zich tans bevond, . niet toeliet, omzyn reis en oogmerk te vervorderen; dat hy, waarschynelyk, in zyn eigen luchtstreek weder spoedig zoude herstellen, en dan, hersteld zynde, nogh op nieuw konde voortgaan naar Tripoly, en wel met allen beteren schyn van een goeden uitslagh. - MAAR dat alles, hoe gegrond het ook ware, had geen de minste uitwerking op hem, hy, geheelyk ingenomen met de volmaaktheit van de Gravin van Tripoly, nam het besluit, om de reis voort te zetten, en af te wagten wat gevolgen die hebben zoude. In 't kort, hy vervolgde zyne reis, en geene kwaade toevallen hem tans hinderlyk zynde, kwam hy in de zoo gewenschte haven zyner begeerte. - Toen men hem, voor zyn hangmad, daar hy zich krankin bevond, In kwam melden, dat men het anker had laten vallen, en de Toorens van Tripoly in 't gezight hadde, deed hy zyne ooge open, en de handen opwaarts strekkende, dankte # G

[ocr errors]

de hemel, die na zoo veel rampen, hem egter dat geluk deed genieten, van een en zelve lught in te ademen, met het zoo beminde Voorwerp dat hem tot zoo verre had doen tkomen.

IMANT die zoo veel niet door de min bezeten was, zou kunnen denken, dat dit een geringe vergenoeging was, daar hy zich in een staat vond, die hem niet toeliet om te kunnen opryzen, maar hy ontfing veel meer als hy verwagt had, of, had kunnen verwachten. - De Gravinne onderricht zynde van de aankomst van 't Schip, en van de oorzaak der Reis, en van al het geene wy kortelyk vermeld hebben, had medelyden genoeg, om den kranken Minnaar te gaan bezoeken, hartelyk wenschende, dat dit bewys haarer oplettenheit, dienen mogte, om

hem in die gezontheit te herstellen, welke hy om harent wil verlooren had: maar, he

laas! hy was te ver vervallen; - de onverbiddelyke dood triumpheerde over de zuiverste min die ooit in menschen hart geweest was. - Zyne oogen waren geslooten, alle die rondom hem waren, dagten, dat het voor eeuwig was, maar hy openende ze schielyk, toen hy hoorde, dat het Voorwerp zyner tederheit daar was, en zy hem by de hand vattende, en met de vriendelykste woorden betuigde, dat zy tot in haar hert ontroert was, door te denken, dat zoo waardig een man zich aan zulk eene geschakelde reeks

Hh 5 Van

[graphic]

van rampen had blootgesteld, alleen om by haar te komen, riep hy uit, haar gretiglyk aanziende, als wilde hy haar Beeltenis met zich na de eeuwigheit meede voeren, al myn leet, is meer als dubbeld voldaan met u te zien. Hy eindigde die uitdrukking met een vuurige kus op haare hand, en stierf.

,,Zulk een ongemeen voorbeeld van ongeveinsde liefde, zou, gewisselyk, alle Vrouwen

van edelmoedige denking aandoen; maar

[ocr errors]

IK wENSTE wel dat deeze Historie een beter uiteinde had, en dat, tot aanmoedi

v - " , ging

ging van zulke Minnaars als myn Provinciaal, dezelve voltrokken ware met een luisterryke en gelukkige Bruiloft, liever als met eene allerstatigste en pragtigste Begraffenis. - Maar het eenige oogmerk waarom ik dezelve heb plaats gegeven, was, om de Jufferschap te doen zien, wat vermogen zy op de Mannen hebben zouden, indien ze toeleiden, om zulk een gedrag te houden, en daar door zulk eene roem te verkrygen, als de Gravinne van Tripoly had. - Zoo 'er eenige onder myne Sexe gevonden worden, welke gaarne zoo veel bemind wierden, als zy was, die kan ik op 't hoogst aanraden, datze slegts toelegge, om het even waardig te weezen.

ONDER DE PAPIEREN die ons van tyd tot tyd werden toegezonden, vinden wy 't volgende Beright, 't geen wy hier nog plaat

zen kunnen.

B E R I G H T.

- Alzoo in vroeger tyden, de denkbeelden over 'T BEVALLIGE van de schoone Sexe, by de Mannen, en Vrouwen, op 't meest verscheelden, de Mannen stellende, dat, de inneemende bekoorlykheden, in 't Natuurlyk Schoon gelegen waren; waar tegens veele Vrouwen, die er geheel niet, of maar weinig van bezaten, kwamen te denken, altoos schoon genoeg te weezen, zulks zy zelf de moeite niet nemen wilde, om door beschaafde manieren, en roemwaarde zeeden, z# G

[graphic]
« VorigeDoorgaan »