Pagina-afbeeldingen
PDF

haast, dat er eene andere oorzaak moest plaats hebben, en gaven hare Ouderen te kennen, dat zoo dezelve niet wech genoomen wierd, het hen onmogelyk zyn zoude haare Dogter te behouden. deeze droeve berighten hielden de Oudeluiden raad, en riepen de Opvoedster van de jonge Juffer 'er by; hetbesluit was, dat de laatste, haar voesterkind zou zien te brengen om zich des te verklaren. - Zy vleiden hun, dat, als het geheim eens ontdekt ware, de redeneringen, te meerder ingang zouden vinden, om een hartstoght, harer onwaardig, te boven te komen; en, zoo dat alles de gehoopte uitwerking niet hadde, dan de zaak toetestaan, eerder als haar, door hopelooze liefde te zien omkomen, Het viel niet zwaar voor een Persoon die in haare vroeger Jaaren ongetwyffeld eene hartstogt # had daar zytans van spreeken moest, om er op zulk een wyze van te handelen, dat ze ligtelyk ontdekken konde, wat uitwerking die op een ander had. Celemena beklapte haar zelven zonder te weten dat ze zoo deed; dogh toen ze vond dat haar geheim ontdekt was, zei ze, dat ja, ze had een zeer groote genegenheit voor Monsieur Kwaver's Persoon en ommegang opgevat, van 't begin af dat hy haar hadde onderwezen; en dat haare liefde vervolgens door hem dagelyks te zien, hoe langs hoe meer was toegenoomen, tot haar geheele hart 'er eindelyk meede vervuld was geworden; en dat zy, door 't geene zy hadde ImOC

[graphic]
[ocr errors][ocr errors]

haare Doghter wilde te kennen geven, hoe
zy Vader en Moeder de zaak had bekent ge-
maakt, en gy kunt haar verder zeggen, ver-
volgde de Moeder, dat gy getragbt bebt ons
ten voordeele van baare hartstogbt over te ha-
len; maar dat de verbaastbeit en 'tleetweezen
dat ons aankwam, toen wy hoorden boe zeer ze
baar zelf vergeten bad, met op zulk een knaap
baar oogen te laten vallen, oorzaken geweest
zyn, dat wy u niet geantwoort bebben
De Gouvernante ging aanstonds heenen
om te zien wat uitwerking dit hebben zou-
de: hoewel by haar zelven overtuigd, van
verkeerden uitslagh: de liefde van Celemena
was te kragtigh, om zoo overwonnen te wor-
den; en hoe volmaakt bereidwillig zy ook wa-
re, om aan de denkbeelden van haare Ouderen
te beantwoorden, en het misnoegen dat die

hadden wech teneemen, 't was niet bekwaam ,

om den loop haarer genegenheden te stuiten.

De volgenden dagh ondervindende dat haare moeder, niet na gewoonte in haare kamer kwam, twyffelende zy niet, of die was alzoo verontwaardigd tegens haare liefde, als verbaast en met leetwezen er over

aangedaan; tans wanhoopende aan al de ge

volgen van de beloften die haare Opvoedster
haar had doen hopen, wierd haar 't harte
zoo bovenmaten beklemt, dat het zyne na-

tuurlyke werking niet verrigten kon, en z
van tyd tot tyd in onmagt viel, daar zetel-
kens met veel moeite weder van bykwam.
Haare Moeder buiten raad, over 't gevaar
waarin dit zoo lieve kind zich bevond, #
- , " " " aat

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]

haar, in vervoering, ze had gerust te wezen, baare genegenheit zou niet tegengestaen worden: - men zou aanstonds, wyl het niet anders zyn konde, aan Monsieur Kwaver laaten weten, dat hy daar moeste komen, en hem zeggen, welken fortuin hem in de armen kwam te vallen: en, dat, zoo dra ze weder hersteld zou wezen, hun huwelyk zou voltrokken worden. De Vader even zoo verlegen als zyne Vrouw, beloofde even het zelve, echter zonder Celemena daaromtrent te kunnen gerust stellen, waarom ze beide haare beloften herhaalden, en plegtelyk verzekerden. - Men kon niet anders veronderstellen, of Monsieur Kwaver, zou de aanbieding met een uitmuntende blydschap, en onderdanige erkentenis van zyn geluk, aanneemen: hy wierd gehaald, en de Ouderen van Celemena gaven hem te kennen, dat, dewyl haare Doghter, genegenheit voor hem had opgevat, zy, hun kint, veel te veel beminde, om haare keuze te willen tegenstreven, en dus, zoo'er geen byzondere verbanden waren, die hem beletten, - zy genegen waren, om haar, met hem, een huwelyk te zien aangaan.

De verbaastheit daar hyin 't begin van dat gesprek door aangedaan wierd, straalde zichtbaarlyk uit, door zyne houding. Dogh veel oordeel bezittende, bepaalde hy die; en herkwam er geheel van, eer zynogh voleind hadden met hunne aanspraak, en zyn antwoord was al in gereedheit. -

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »