Pagina-afbeeldingen
PDF

man; - ik kan zeer wel leven van myne Winsten: en voor geen honderd duizend guldens wil ik myne ## verkopen. Niets kon hier een grooter bewys strekken van de liefde welk deze tedere Vader en Moeder voor hun kind hadden, als dat zy die trotsheit, tegens de waardigheit van dat kind zelve, ongemerkt lieten doorgaan, en hunne lakayen niet gelastten, om dien inbeeldigen beest terdeure uit te schoppen, dogh de vrees voor haren toestand, vermogt hier 't meest. En de Vader gaf er geen ander antwoord op, als, 't is wel Heer Kwaver, ik zal uw eisch eens in bedenken neemen, en als g morgen wederkomt, U 'er nader over# Wy behoeven niet te zeggen welken stuiting zulk een gedragh veroorzaakte by Persoonen van hunn rang en vermogen; nogh hoe zeer het hunne droefheit over den toestand der zaken voor haar kind vermeerderde, daar zy haar zoo verliefd zagen op een Kerei, wiens vuile baatzught al zoo veragtelyk was, als de laagheit zyner geboorte: - Niettemin, hoe zouden zy haar kennis geven van het onverschillige, 'tgeen hy voor haar Persoon deed zien, met zich zelven op zoo hoogen prys te stellen? -'t was echter van te veel vooruitzicht haar geen kennis 'er van te geven. - Zy deden het, met alle mogelyke bescheidenheit, verhalende alles wat er voorgevallen was, hoe ze hem hadden doen verzoeken, hadden afgewagt, aangesprooken, en verzekert, dat ze, gemerkt de keus van haar lieve kind op # - ge

[ocr errors]

geplaatst was, het huwelyk gaarne zien zouden, en wat hy daar op had geantwoort, met de maniere van doen, en alles wat die samenspraak verzeld had: - onvermindert al het welke, zy verzekerde , het huwelyk niet te zullen hinderen nogh beletten. CELEMENA hoorde dat Verhaal, veel minder ontroert als zy, gedagt hadden: zy viel niet in flaauwte, schreide niet, maar, na eenige stilte, bedankte zy haren Vader voor dit bewys van deeze zyne ongehoorde Vaderlyke liefde, en bad hem , dewyl hy willig was om alles aan de begeertens van een man toe te geven, welken, gelyk zy gaarne erkende, geheel niets verdienden, dat zy, morgen, in 't vertrek mogt verstooken wezen, daar hy zou gesprooken worden, en zelf mogte hooren wat er omgaan zoude. Dit verzoek wierd aanstonds toegestaan: en men gaf order als Monsieur Kwaver kwam, hem te brengen in zekere Kamer, die enkel met een dun beschot van Celemena's Kamer afgescheiden was. Zy had dien dagh haar bed verlaten, 't geen zy in lang te vooren niet hadde kunnen doen, en zat met haare Voedster zoo digt tegens het Schot als moelyk was, zoo dat ze alles wat er geprooken wierd even zoo wel konde hooren of ze in de Kamer zelf geweest waren. WEL Heer KWAVER , zei den ouden Heer, my dunkt dat gy gisteren gesprooken bebt van een Prys daar gy uwe Vryheit op

[ocr errors]

duizend Guldens, - waarlyk het is wat te - veel,

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

ik ken my zelve, en zal geen jota afgaan van

myne conditien: wil je er toe ove gaan 't is wel, dan zal ik je doghter trouwen, en een goed man voor haar weezen: - wil je niet, zoo is de zaak geheel afgedaan. CELEMENA hoorde het eerste niet, of zy zond haare Voedster om haar Vader te verzoeken eens in haare Kamer te komen, en zich voor zyne voeten werpende, en zyne knien omvattende meteene vervoering die hem verbaasde, zei ze, Och! myn beer, om al de liefde en tederheit die gy my ooit bebt toegedragen, en om dit laatste bewys, datgy ermy wel van hebt willen geven, bezweer ik U, niet te dulden dat dien onwaarden Kerel, ons langer beledigd; het smert my in myne Ziel, ooit eenige goede gedagten voor hem gehad te bebhen. - Verjaag hem, dat bid ik u, uit uw gezight. - Hy zoeke een Vrouw zyner waardig. Celemena is gelukkig ben te kennen, en nu beviger te veragten, als zy hem bemint heeft. Maar myn lieve kind zei de Vader, zyt gy er van verzekert, en zal 't u naderhand niet rouwen dus afgebrooken te hebben ? NOOIT, nooit myn heer, herhaalde zy met drift, en uwe beveelen om my met hem te vereenen, zouden tans my ongelukkiger maken, als uwe weigering over twee dagen het zoude hebben kunnen doen. Ongetwyffeld was deeze Vader vervoerd van blydschap door zulk een onverwagte d: , - ver5%.

[graphic]

EEE-mm"

verandering, en terugh gaande naar de Speel-
man, die hy voor de Spiegel vond, bezigh
met een van zyne Stukjes te reurien. Zei
hy dien, Heer Kwaver, de klugt is gespeeld:
men bad gezegt Celemena moest eens met een
Grapje wat vermaakt, en aan 't lagcben ge-
bragt worden , en uwe bekende inbeelding,
bad men 'er bekwaam toe gedagt, dat was 't
kort en lang van de Historie, en de zaak zyn
beslagb gehad hebbende, kon by nu been gaan,
en er zelf om lachen zoo by 't goed vond, zy
bad dat reeds gedaan, en was er door genezen.
De Muzikant, hoe opgeblazen met zich
zelven, wierd daar meede eensslags ter ne-
der geploft, en even als de opgeblazenheit
in de eerste aanblikken van zyn nootzake-
lyk wezen, zich te ver uitzetten, zoo was
nu zyne verbaastheit zoo groot of hem de
donder getroffen had, maar toen hy iets al
stamelende uitbrengen wilde, sneed de Va-
der hem dat schielyk af, met hem zeer kort
en bondig te zeggen, dat, dewyl nogh hy,
nogh zyne Doghter, niet voornemens waren
om een tweede Bedryf van die klugt te
zien speelen, hy 'er niet langer nodig was,
maar te huis kon gaan dromen van een Da-
me met tien zakken Ryders, en een groot fa-
milie goed. - Jan laat de Speelman eens uit.
met trok hy de Bell: de andere zei zoo iets
binnensmonds, en ging gelyk men zegt
druipstaartende heen, in overlegh wat hy 't
makkelykst vinden zou , zich te verhangen
of zyne domme harsenen lugt te geven ; -
Welk een fortuin zoo ontslag aanwezig:

« VorigeDoorgaan »