Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

,,ften lof, altoos vermengen, met het denk, beeld hunner vooringenoomenheit voor die w , en dezen Aêteur , # lang overle, den, eer zy gebooren wierden] en er aan , heghten, dat die of die het nogh heel an,,ders zouden gemaakt hebben.

,- Wat het tweede aangaat, indien dat , bewyslyk, indien dat op waarheit gegrond , ware, zou het zekerlyk van gewight zyn: , en dat is, dat 'er tans geene hekwaame Ge,,niën zouden wezen , die zich willen verle, digen om iets voor het Schouwburg te ma, ken , en dus, dat men altoos het zelve , moet zien, van 't eene Saizoen tot het an, dere, zonder dat eenig Nieuw Stuk, dat , iets is, ten toonele gebraght word? , Het laatste gedeelte van die tegenwerping , heeft zelf wel zoo veel schynbaarheit, dat , het teffens diend om het eerste te verster, ken; vooral wanneer dat uitgepluist en , voortgeplant word, door dezulken, wel, kers belang het is, of het op zich nee, men, om tegen te werken; dogh dat neem , ik voor te wederleggen, door die laatste , oogmerken aan te toonen, om dat ze een , zoo grooten belediging voor onzen tyd in, sluiten, dat het my lang verwondert heeft, , hoe anderen, voor my, zulks niet onder,,nomen hebben. , EERSTELYK, vraagen wy, of 'er tans , dan geene Geniën, waarlyk bekwaam om , goede Toneelstukken te maken, meer in , leven zyn? - Ik denk niet dat iemant F 3 32 dit

, dit met het ontkennende Neen zal beant, woorden, om dat de waarheit dat ze 'er , zyn, te wel bekent is. - Dit dan toege, staan zynde, vragen wy verder, waar by , het dan toekomen kan, dat ieder een tans , als afziet van stukken aan te geven, daar , eertyds er wel zoo veel voordeel en glorie , meede te behaalen was, dat eenige van , onze grootste mannen zich meer waardig , geagt hebben, wegens hunne bekwaamhe, den in dat stuk, als wegens de Kroonties , en Hoedbanden hunner Geslagtwapenen. , - Het komt vreemt te vooren, dat de , naam van Tooneeldichter, tans zoo verag, telyk zou wezen, dat geen Persoon van , wezentlyke bekwaamheden, zou verkiezen, , 'er mede gekent te worden! , Dogh voor dat toeval kan veel reden , gevonden worden; men hoeft slegts de , lauwe uitstellen, de stootende weigerin, gen, de oneindige moeilykheden en kwel,,lingen, die een Toneeldichter te onder, gaan heeft, wanneer hy een nieuw Stuk , ten Tooneele wil brengen, in den dagh te , stellen, en in hunne waare omstandighe, den aan te merken, om te begrypen waar, om den liefhebberen de lust vergaat. , ,, Een Persoon van aanzien zou een mal , figuur maken, indien hy , na getragt te , hebben, om de Stad en de natie te verpligt, ten , met voor het Tooneel te werken, , nogh genootzaakt zou wezen, om, niet , een dagh of vier # een , den oppas te » hebben, by het opstaan van een Begunstig- »den,

[graphic]
[ocr errors][ocr errors]

,,ke gebreeken er van te ontvouwen, agter , te verbergen, en van 't welke zy, nogh , iemant, ooit de betekenis kunnen opgeven. , Mogelyk zult gy zeggen, waarom zou, den ze zoo handelen?- is 't niet het belang , zoo van den Ondernemer als van de Acteurs , dat ze goede stukken krygen, die zekerlyk , geld in de zakken moeten brengen van den , eersten, en de anderen in 't zekere stellen , voor hunne salarissen? ,,Ik antwoord daarop dat zulks gewisselyk , hun ware intrest is: maar gierigheit en dom, heit, doen de menschen menigmaal hunne , ware belangen verwaarlozen: - de On, dernemer vleid zich zelf met het sprook, je, ja als er geen nieuwe stukken zyn, moe,,ten de kykers zich wel met de oude be, helpen; de minste zyn kenders, en het windt , nogh de derde vertooning uit ; de Ac,,teurs [ik meen die welke men als de bazen , aanmerkt, de andere hebben geen invloed , op de zaken] hun bedingloon in 't zekere, , en niet meer te wagten, nogh grooter Glo, rie te behalen hebbende, zyn lusteloos, , om nieuwe stukken in 't geheugen te pren, ten, en zich eigen te maken door beoef,,fenen. ,,Dit Mevrouw, zyn de valsche en kwa, lyk beoordeelde gronden, op welke het de , Privilegie hebbende, en de Troep, best dun, ken, om stukken, dikmaals uitnemende, , die aan hen om te beoordeelen gegeven , worden, te verwerpen; en dat zyn de hin, derpalen zoo ver als des aangaande is, # » KCD

[ocr errors]

i

[ocr errors]

, ken beletten dat bekwame luiden iets aan , de Schouwburgen aanbieden. , Niettemin, als ik opgeef, hoe weinig die , Heeren het zich bekreunen, of zy de Stad , , vermaken, en de Poeëten aanmoedigen, S , moet ik hen echter het reght doen, van te k , zeggen, dat het niet geheel en al door hun n , toedoen geweest is, dat zoo menigen prysn , waardigen en verrukkelyken stuk, nooit het , light gezien hebbe. - Daar is een veel

[ocr errors]

,,Ik vertrouw dat gy, en ieder een, hier ge, makkelyk begrypt, dat ik het Licentie Cold: , legie bedoel, aan 't hooft van 't welke zich , een aanzienlyk Persoon geplaast vind, wiens , menigvuldige zorgen voor groote zaken, ei , hem geen tyd kunnen overlaten om vorige ,,Tooneelstukken te onderzoeken, veel min,

# , om van de waarde, of geen waarde,der geeXS , nen die hem gebragt worden, te oordee3

,,len, en licentie te geven, om ze te vertoof. , nen, of reede, waarom ze niet vertoont e , zullen worden; en daar is veel meer als ee, ne enkele mogelykheit, dat zyne gequali

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »