De Navorscher: Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tuschen allen, die iets weten, iets te vragen hebben of iets kunnen oplossen, Volume 37;Volume 1887

Voorkant
G Fuldauer
1887

Vanuit het boek

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 78 - Men kan zich voorstellen, wat de arme knaap daaronder te lijden had, en hoe het konvooi hem in 't vervolg gespaard werd". Yinkevacantie, »0nder de vogelarijen, die langs den Hollandschen duinkant in eere zijn, bekleedt het vinken een voorname plaats. Hoe algemeen men reeds van oudsher daarmede...
Pagina 89 - Par la nonchalance des supérieurs, les moines y devinrent si frippons, qu'ils sembloient avoir mis, comme Épicure, toute leur félicité au palais, aux levres, aux oreilles et au ventre; de sorte qu'ils n'avoient rien de la religion que Ie masque et que les cérémonies. S'ils assistoient au service divin , ce n'estoit qu'avec des grimaces d'un Sardanapale, ou des postures de ba teleur.
Pagina 156 - Hal besloten. Met den grootsten spoed ging men aan het werk en reeds in November konden de teekeningen aan de Vroedschap worden aangeboden. Er werd eene keuze gelaten tusschen gekanteelde gevels met frontespice , tusschen één en twee gewelven en andere zaken welke op de kosten van invloed konden zijn. De Vroedschap koos echter over het algemeen het beste en duurste en besloot in den volgenden zin : 174 't patroon dat doen maken was bij den Meesters Metselaer ende Timmerman van de forme daer nae...
Pagina 600 - Snoeck). Beschrijving van de enkele en dubbele Vroedschaps- of Stadhuispenningen der stad 's-Hertogenbosch van 1704 tot 1793.
Pagina 609 - L'uniforme est définitivement réglé ainsi qu'il suit : « Habit bleu de roi, doublure blanche, parement et collet écarlate, et passepoil blanc, revers...
Pagina 78 - Athenaeum te Amsterdam, ofschoon pas in September begonnen, met 1° October weder voor veertien dagen gestaakt werden, ten einde Professoren noch Studenten het vermaak van het vinken zouden missen. Het was, zoo ik mg wel herinner, eerst met 1816, na de invoering der nieuwe bepalingen omtrent het Hooger onderwijs, dat de zoogenaamde Vinkevacantie werd afgeschaft
Pagina 155 - Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst", vangen aan inet zeer fraaie afteekeniugen der Haarlemsche Vleeschhal (Pluten J — III), opgemeten en geteekend door AG de Geus.
Pagina 479 - De Leermeester der Zeden, vertoont in Horatius' Zinnebeelden, Lierzangen, enz., het Lof van 't Landleven en Bespiegeling op 't Leven der Menschen, verheelt in de 4 getijden des Jaars".
Pagina 156 - In het lange en breedo werd deze zaak besproken, en, »op alles wel rijpelicken gelet wesende", besloot .men overeenkomstig het voorstel van burgemeesteren, en ging met den grootsten spoed aan het werk; want reeds in November konden de teekeningen aan de Vroedschap worden aangeboden. Er werd eene keuze gelaten tusschen gekanteelde gevels en gevels met frontespies, tusschen één en twee gewelven, en andere zaken, welke op de kosten van invloed konden zijn. De Vroedschap koos echter over het algemeen...
Pagina 43 - De Lijdsaamheid en het Gelove der Heiligen onder so vele Sware en Bittere vervolgingen, die Gods Kerke nu alomme moet uitstaan, en wel meest in Vrankrijk.

Bibliografische gegevens