Beknopte geschiedenis van Friesland, in hoofdtrekken: bevattende een overzigt van de lotgevallen der Friezen en van de voornaamste gebeurtenissen, gedurende bijna tweeduizend jaren in dit land voorgevallen

Voorkant
W. Eekhoff, 1851 - 508 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 451 - Lijk az Gods sinne swiet uus wrad oerschijnt, Like as God's sun sweetly our world o'ershines, Her warmtme in Ijeacht in groed in libben schinkt ; Her warmth and light and growth and life sends...
Pagina 145 - ... redelijk van hart als een Christen: want hij had eene goede meening, om vrij en friesch te wezen en het land in goeden staat te brengen en te houden. Hij toch was liever bij zijn ploeg gebleven , dan dat hij geoorloogd had.
Pagina 94 - It aade Friesche Terp of Kronyk der Geschiedenissen van de Vrije Friesen ; met Bijvoegsels en Aanteekeningen van j. VAN LEEUWEN, Leeuwarden 1834, 480 bladz.
Pagina 132 - ... bevatte. De uitvoering daarvan werd opgedragen aan een opperste Geregtshof, waarvoor te Leeuwarden naast het Blokhuis eene Kanselarij werd gebouwd. Ook werd er eene Munt opgerigt in deze zelfde stad, welke daardoor het aanzien van Hoofdstad van Friesland bekwam.
Pagina 26 - ... ingang, waar het de overleveringen der vaderen, den roem des volks bestrijden kwam, zóó onwillig onderwierp zich het volk aan der geestelijken woord en aan der Franken magt. Bij dien strijd en zijne gevolgen , hier bij Utrecht vooral in die vroege eeuwen gestreden...
Pagina 2 - Weinige volken van Europa kunnen op hoogere oudheid, eervoller afkomst en roemrijker geschiedenis bogen dan de Friezen. Zeldzaam en merkwaardig toch is het voorbeeld van een volk , dat gedurende achttien eeuwen zijn naam onveranderd bleef dragen, zijn eigen land bleef behouden, en dat zijne vrijheid, volksbestaan, taal, karakter en zeden zoo lang mogt bewaard zien.
Pagina 401 - Friesche volksleven schildert, en, altoos wisselende naar den eisch des onderwerps , tusschen allerlei onderwerpen heerlijke lessen van levenswijsheid strooit; terwijl hij in alles een meesterschap over de taal betoont, zoo als nog niemand hare kracht en schoonheid had aan den dag gebragt. Daérom vereeren de Friezen hunnen GYSBERT, als hun dichter bij uitnemendheid...
Pagina 40 - ... aan Friesland gaf, en den zegepraal aan het Christendom verzekerde, maar met behoud der vrijheid, der eigenaardigheid des volks. En die bleef ook later behouden en vertoonde zich steeds krachtig en scherp tegenover alles wat van Frankischen oorsprong of Frankischen zin was. Van daar die strijd tegen de graven van Holland zoo hardnekkig gevoerd, die afgunstige bewaring hunner regten tegenover den bisschop van Utrecht. Maar ook van daar die afkeer tegen de Friezen bij de Frankisch gezinde...
Pagina 130 - Reeds had hij dit zes jaren lang beproefd, door onderhandelingen en het heimelijk ondersteunen van de zwakkere partij der Schieringers , toen deze eindelijk, in 1498, openlijk zijne hulp inriepen tegen de Vetkoopers, die de Groningers tot steun hadden. Zóó hoog waren toen de partijschappen gestegen, dat men tot zulk een wanhopig middel overging, en (even als driehonderd jaren later) om zijne partij te doen zegepralen, liever vrijheid en vaderland prijs gaf aan vreemden, dan zich onderling te verstaan...

Bibliografische gegevens