Reading Book for the Use of Students of the Gaelic Class in the University of Edinburgh

Voorkant
Maclachlan & Stewart, 1889
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 221 - Fingal, an Ancient Epic Poem, In Six Books : Together with several other Poems, composed by Ossian the Son of Fingal. Translated from the Galic Language, By James Macpherson.
Pagina 223 - n sgiath bhallach gu grad ; Fhreagair gach bad agus coill', Shiubhail caismeachd ro' 'n doire gun stad ; Chlisg fidh is earba san f hraoch : Leum Curtha o charraig na fuaim ; Ghluais Conal, bu chruadalach sleagh; Dh...
Pagina 178 - N uair sheall mi air gach taobh dhiom, Chan fhaodainn gun bhith smalanach, Bho 'n theirig coill is fraooh ann, 'S na daoine 'bh' ann cha mhaireann iad ; Chan 'eil fiadh r...
Pagina 236 - Tha mhiolchoin a' caoineadh gu trom Aig baile, 's chi iad a thaibhse. Tha bhogha gun taifeid, 'se lorn ; Air torn tha farum a
Pagina 176 - n bhuail an aois mi, Fhuair mi gaoid a mhaireas domh, 'Rinn milleadh air mo dheudach, 'S mo leirsinn air a dalladh orm; Chan urrainn domh bhith treubhach, Ged a chuirinn feum air, 'S ged bhiodh an ruaig am dheidh-sa, Cha dean mi ceum ro chabhagach.
Pagina 1 - Gaelic prose, which, for graceful simplicity and profound pathos, is second to nothing that I know in any language, unless indeed it be the account of the death of Socrates in Plato's Phtsdo, and some well-known chapters in the Gospel of St. John.
Pagina 203 - sa chunnaic mise Thoir am fios so thun a
Pagina 239 - N uair dh'aomas farum na seiig Fo ghuth Oisein nan caomh-rann, 'S a fhreagras aonach an deirg Sruth Chona nan toirm mall." Thuirt Carull, " 's an am o shean, Thainig a nail neart a' chuain, Mile long air tuinn o 'n ear Gu Ullin ghuirm-ghlais nan stuadh.
Pagina 233 - Tha clocha boilsge le buaidh Cromadh suas mu mhuing nan each, Nan each tha mar che air sliabh A' gilan an triath gu chli. 'S fiadhaiche na fiadh an colg, Co lidir ri iolair an neart ; Ex taxo polita est temo. Sedetur inibi super ossibus lœvigatis, Et is receptaculum hastarum est, Scutorum, gladiorum, et heroum.
Pagina 228 - Thu fin mar shneachd air an t-sliabh ; Mar che Chromla lbadh do chiabh A' casadh suas ris a' bheinn Ri dearrsa greine o 'n iar. Mar charraig ghil tha d' uchd tlth Air taobh Brano nan sruth ban.

Bibliografische gegevens