Történelmi tár, Volumes 17-18

Voorkant
A Társulat, 1871
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Rédei Ferencs levele Erdély rendeihez
59
évWWL 1 Budai Szinán passa levele Barcsai Ákoshoz Jenó
62
liédci László hódolatlevelo Barcsai Akoshoz
63
Barcsai Akoshoz Huszt jan 24 G6 2 Ugyanahoz G7 3 Ugyanahoz Várad és a partium ügyében
67
Ugyanahoz
68
Barcsai Ákoshoz
70
ugyanahoz Huszt jul 16
88
ugyanahoz Hunzt jul 24
89
ugyanahoz Huszt jal 26
90
Károly Ádámhoz Huszt aug 1
91
Wesselényi nádorhoz Huszt aug 14
92
Zichy Istvánhoz Huszt aug 14
93
Sz Jób vára oltalmazóiboz Huszt aug 5
94
Barcsai Ákoshoz Huszt aug 22
95
Wesselényi Ferenczhez Huszt aug 23
96
Unger Márton ezredeshez Huszt aug 11
97
Kemény Jinoshoz Huszt aug 21
98
Bethlen Jánoshoz Barcsai Gáspárhoz Lázár György höz Huszt aug 21
99
Beszermény Istvánhoz Huszt aug 31
101
Barcsai Ákoshoz Huszt aug 31
102
Kemény Jánoshoz Huszt sept 1
103
Bánffy Zsigmondhoz Huszt sept 3
104
Ugyanaz Barcsai Akoshoz Huszt sept 3
107
Sz Jób várába szolgáihoz Huszt sept 2
108
ugyanazokhoz Huszt sept 4
110
Wesselényi nádorhoz Huszt sopt 3
112
ugyanahoz Huszt sept 4
113
Bethlen Jánoshoz Husztsept il
114
Károly Ádámhoz Huszt sept 16
115
Wesselényi nádorhoz Huszt sept 17
116
Gr Homonnai Györgyhöz Huszt sept 17
117
Perény Imréhez Huszt sept 17
118
Pethö Zsigmondhoz Huszt sept 17
119
Promniczhoz Huszt sept 29
120
Barcsai Ákoshoz Huszt sept 23
121
Wesselényi nádorhoz Huszt sept 19
122
Barcsai Ákoshoz
123
Számüzött lengyeleknek Huszt sept 1
124
Lázár Istvánnak Dobolyi mezö пот 8
125
Barcsai Ákosnak пот 9
126
ugyanahoz Huszt пот 22
127
Szinán passához Huszt пот 21
129
szentjóbi tiszhúhez Hbzt dec 24
132
N Várad feladási pontjai aug 27
133
Rédei László Szinán passának Hiuzt Г ес 26
135
Rédei László Erlélyország renleihez Huszt jan 5
136
Ugyanaz Szelepchényi Györjryhöz Sziget íebr 3
137
Károly Adamhoz Sárköz mart 7
138
General Heisternak Sŕrköz mart 7
140
Szinán passának Hunzt mart 16
142
Haller Gábornak Küküllö febr 24
143
Kemény Jánosnak Töredék
144
Kemény Jánosnak Küküllö febr 24
146
ngyauahoz Huszt mart 3
147
ugyanahoz Kóvár mart 5
148
ugyanahoz Huszt mart 20 14g 71 n ugyanahoz Huszt mart 26
150
ugyanahoz Huszt máj 2
152
ugyanahoz Huszt jun 1
154
ugyanahoz Huszt jun 9
155
ugyanahoz Huszt jul 8
156
ugyanahoz Eperjes aug 29
157
Heister Generálnak Huszt mart 18
158
n Heister Generálnak ós Szentpéteri Istvánnak Huszt mart 18
159
Ugyanaz Rákóczy Fereucznek Huszt jun 6
160
Mikes Mihálynak Huszt jun 16
161
Ugyanaz Tököly Istvánnak Szunyogh Juliusnak Henkelyné Vizkeletynó asszonyoknak Eperjes jun 18
162
Ugyanaz atyjának és anyjának Eperjes jun 18
163
Wesselényi Pálnak Eperjes jun 18
164
Homonnai Györgynek Eperjesjun 18
165
Tököly Henkely és Szunyogh Juliusnak Eperjes jun 26
166
Eperjes városának Huszt jul 8
167
atyjának Bolyi tábor aug 18
179
íi atyjának Görbcd oct 6
181
Ugyanannak Kemény Jánossal értekezése oct 5
183
Ugyanaz atyjának September
186
Wesselényi nádornak Huszt sept 9
189
Ц Kemény Jánosnak Várallya sept 15
190
Kemény Jánosnénak Várallya sept 15
191
Kemény Jánosnak Somkút sept 17
192
Kemény Fercneznek Tótfalu sept 18
193
Kemény Jánosnak Huszt oct 8
194
Monteeueuliusnak Huszt oct 10
195
Kemény Jánosnénak Sŕrköz octob 18
196
Haller Gábornak Sárköz oct 18
197
Kemény Jánosnak Józsefháza octob 21
198
Bethlen Farkasnak Huszt nov 6
199
Izenetek
201
Hírek
202
Ugyanaz Generál Heisternak Huszt nov 7 2O3 115 Kemény Jánosnak Huszt nov 14
204
Kemény Simonnak Huszt nov 20
205
r Petki Istvánnak és Bethlen Jánosnak Huszt nov 23
208
Kemény Simonnak Huszt nov 23
209
Magyarorsz Kanczellárnak Huszt dec 7
210
ugyanannak Huszt dec 10
211
Kemény Jánosnak Huszt dec 18
212
Bethlen Jánosnak Huszt dec 18
213
Rédoi László Apafihoz Huszt febr 29
224
Kemény Simon Rédei Lászlóhoz Medgyes febr 1
225
Rédei László Kemény Simonnak febr 7
226
Kemény Simonnak Huszt febr 1 tí
227
Ugyanannak Nyaláb mart 24
228
Apafi fejedelemnek Huszt april 7
229
két Csáky Töküly Kapi Gábor Rédei Pál és az eperjesi bírónak
230
Ugyanaz Kucsuk Memhet passának Huszt jul 23
233
Apafi fejedelemnek Huszt jul 22
234
Palatinus úrnak Eperjes febr G
235
Apafi fejedelem Rédei Lászlóhoz Keresztesi tábor jul 6
236
Rédei László Kemény Simonnak Huszt jul 25
237
Ugyanaz Gr Csáky Istvánnak Huszt aug 19
238
Limitatio collationis militum germanorum S Mattis facta 2
239
Nova Posoniensia
241
Rédei László Apafi fejedelemnek Huszt sept 1
242
Ugyanaz Bocskai Istvánnak Huszt sept 7
243
if gr Csáky Istvánnak Huszt sept 7
244
Ritth Colonellusnak Huszt sept 8
245
Memoriale Szentgyörgyi Ferencz váczi püspökkel tartott értc kezésröl april 6
246
Római Császár levele Szentgyörgyi váczi püspökhöz Pozsony jun 6
251
Snejde General Apafinak Kolosvár jul S
252
Az erdélyi követek kivánságai a fóvezérhez
254
Az erdélyi követek második supplicátiójok a fövezérhez
256
Apaü Boldizsár s rabtársai reversálisa Kemóny Tinos részérr
3
KobóMsgyarországi RR I Lipót királyhoz Tokaj jul 21 73
18
ugyanahoz Piskolt jul 8 80
26
Kemény János panasza és rabtársai felelete 29
29
IV
40
Károly Ádámnak és Heiszter generálnak Huszt
52
ugyanahoz Sz Jób jul 4 85
85
a Váradban bennszorultakhoz Huszt jul 22 86
86
Kemény János levele Rédei Fcrenczhcz és Lászlóhoz Bikszád
125
130
130
Rédei László levele Petki Béldi Gilányi Basa Tamás és Kún
154
214
203
Erre válasz 214
214
A konstantinápolyi orator levele a római császárhoz april 28 215
215
Királyi elóterjesztvény a pozsonyi országgyüléshez 221
221
Istvánhoz Sziget mart 1 258
258
Hadi jelentés I Lipóthoz a szt gothárdi ütközetról 260
260
Memoriale 264
264
Törökorszŕgi levél név nélkUl Konstantinápoly nov 10 1662 266
266
Rédei László Apafihoz ? Sziget jan 1 1663 267
267
Balásfi levelének tartalma Rédei Lászlóhoz 268
268

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens