Weldenkende burgers en Oranjeliefhebbers: Patriotten en Prinsgezinden in Leiden, 1775-1795

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2014 - 397 pagina's

†De Patriotten en Prinsgezinden in Leiden hadden aan het eind van de achttiende eeuw een belangrijk aandeel in de politieke onrust die was ontstaan na de verloren Vierde Engelse Oorlog. Deze politieke stromingen verschilden diepgaand van mening over maatschappelijke kwesties. Ook onder de aanhangers van deze stromingen was er vaak sprake van onenigheid. De strijd werd vooral met woorden uitgevochten, al kwamen er uiteindelijk ook wapens aan te pas. Gebruikmakend van de theorie van de collectieve actie van de Amerikaanse socioloog Tilly onderzocht Erik de Jong welke groeperingen en organisaties bij deze conflicten waren betrokken, welke doeleinden zij nastreefden en wat de redenen waren waarom zij in actie kwamen. Die acties bestonden voornamelijk uit het indienen van verzoekschriften bij de autoriteiten en het organiseren van demonstraties. Eťn van de gevolgen was dat op den duur meer groepen uit de stedelijke samenleving betrokken raakten bij de politieke besluitvorming.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
7
Inleiding
9
Patriotten en Prinsgezinden
19
Leidse conflicten en de theorie van de collectieve actie
47
Textielstad in verval
63
Stadsbestuur en stedelijke instellingen
80
Belangengroepen en belangenorganisaties
104
Vorming en mobilisering van de oppositie
121
Prinsgezinden aan de macht
274
In de schaduw van de Franse Revolutie
298
Conclusie
323
Schema stadsbestuur Leiden
344
Schema theorie collectieve actie
346
Samenvatting
347
Summary
351
Lijst van afkortingen
355

De strijd om de Schutterij
163
Het oproer
169
Mobilisering acties en verdeeldheid
191
Nieuwe organisaties en geconstitueerden
212
Patriotten aan het bewind
233
Groeiende tegenstellingen en radicalisering
253
Bronnen en bibliografie
357
Personenregister
392
104
393
169
394
392
395
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens