Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

tuin der Tuillerien zyn opgegaan en qnartier voor vier uuren tusschen Nesle en Hedon. ville, omtrent 9 uuren gaans van Parys, zyn nedergekomen, en daarna met den Heer Charles alleen , ter hoogte van ruim 9000 voeten opgegaan, en 35 minuten daarna in het bosch Tour-du - Loy is nedergekomen. 2e druk. Rott.

1784. 8vo.. . 15040 C. H. Damen, Natuur- en wiskundige beschou

wing van den lugt - bol. Utr. 1784. 8vo. : 15041 Faujas de Saint-Fond, Beschryving der proef

neemingen met konstige Lugtbollen, die in ' voorleden jaar, meestendeels te Parys opgelaten zyn, enz. Uit het Fr. door M. Houttuyn. Met Pl. Amst. 1784. — Vervolg enz. Met Pl. Ibid. 1784. In een band. 8vo.

[merged small][merged small][ocr errors]

* 15042 G. Einsporns, Untersuchung , wie weit durch

Wasserwegen der Metallen Reinigkeit und Ver
mischung könne bestimmt werden, nebst einer
Prüfung der Lehre C. G. Kratzensteins von

Dünsten und Dämpffen. Erl. und Leipz. 1745. 8vo. 15043 F. Zweysporns, Beschreibung eines neuerfunde.

ne Zauerbrunnens. Nebst einer Widerlegung der
Censur G. Einsporns über Kratzensteins Theo-

rie von Dünsten. Halle 1748. 8vo. .
15044 J. G. Leidenfrost, De aquae communis non-

nullis qualitatibus tractatus. Duisb. ad Rh.1756.8vo... 15045 Dortous de Mairan, Dissertation sur la gla

ce, ou explication physique de la formation de

[ocr errors]

la glace, et de ses divers phénomènes. Paris

2749. 8vo. 15046 G. Schotti Anatomia physico - hydrostatica fon

tium ac flnminum, libris VI explicata et figuris aeri incisis exornata. Accedit in fine, appendix de vera origine Nili. Herbip. 1664. 8vo. 1

[merged small][ocr errors][merged small]

-

15047 E. van Rookhuysen en F. Bresser, Nieuwe

machine om met geringe kosten een heet vuur aan den gang te houden enz. Haarl. (1792). 8vo. c. V. C. ':'

. C. Zille'sen, Over de vuurwerken in de branderyen. Ibid. (1783). , . .

H. Walpot, Over "kopere koppelbuizen aan de brandspuiten. Ibid. (1792).

J. Reghter, Over de verbetering der zuigers tot de brandspuiten. Ibid. (1795).

C. Vonk, Over een toevoegsel aan de gewone brandspuiten. Ibid. (1388).

W. Trapman, Compositie van zeker nieuw . vertinsel. Ibid. (1791).

P. Witmond, enz. Rapporten over sluizen, (1797).

H. Schwegman, Uitvinding om een tekening op een kopere plaat overtebrengen. Haarl. (1795).

Bericht over Hahnemann's proefregt. 1794.

Bericht wegens de schriften van J. Mayow. 1794.

Tegenwoordig scheikundig gevoelen van Tromsdort en Westrumb. 1794.

[merged small][ocr errors]

i

L. F. Dellebarre, Over een achromatisch microscoop. (s. I. et a.)

C. R. Stolting, Bericht van een Selinder

of vyzel - watermoolen. (1791). Hann B. Hussem, Middel om het water aan boord

te zuiveren. Amst. 1799.

Memorie over de zuivering van bedorven water. Ibid. 1799.

van Marum, Drie berichten betreffende de !" * luchtzuivering. (Haarl. 1796 en 1797). • *

J. Lublink , de jonge. Rapport wegens het . . voorstel van Perny. (1796), . .

Pasumont, Over de hoogte van den berg Cenis. . i ' Verslag van het leven van J. Ferguson.

W. van Barneveld, De. Galvanische vloei

stoffe. (s. a. et l.) '. Over het electriek vermogen van den Torpedo sa of Beef - rog..

G. Vrolik , De onmogelykheid eener grens."' scheiding tusschen dieren en planten.

Ejusdem Over de eenvormige werking der nate is war in het voortbrengen van plantgewassen. (s.

a. et l.) C.;* . Ejusdem Over het, nut der knevels by vier

voelige dieren. Amst. 1800. is . ' Iets over de betreklyke waarde der verschilleniii de takken van menschlyke kennis en kunst. 15048 B. Bosma, Redenvoering over de natuurkunde.

Amst. 1762., 8yo, eoy G .. '

W.A. Bachiene, Redenvoering over de nauwo * verbintenisse der stårre- en aardryks-kunde. Utr. 3765. r. o .,'

P.

P. Steenstra, Redenvoering over den aard der natuurkunde. Amst. 1775.

J. Pringle, Redenvoering over de verschillende soorten der lagt. Uit het Eng. Franek. 1776.

J. de Gelder, Redevoering over den waren aart en de voortreffelykheid der wiskunst. In den · Haag 1806.

J. Buys, Verhandeling over de nataarkunde,

(1818). 15049 J. Cuthbertson, Beschryving van eene verbeterde

luchtpomp enz. Uit het Eng. door J. R. Deiman. Amst. 1788. 8vo. e. V. C.

Cattaud, Over de oorzaak en uitwerkselen van het licht en de warmte der zonne. enz. Uit het Fr. Amst. 1791. .

J. H. van Swinden, Over den dampkring der zon, of het zodiakaal licht. (1786).

M. van Marum, Verslag der proefnemingen van), op bet brandblussehen genomen: benevens eene beschryving der draagbare brandspuit. 1805.

W. van Barneveld, De zamenstelling van het water op Lavoiseriaansche gronden verklaard. Ib. 1791.

J. R. Deiman , Over den steen - en metaalregen. Ibid., 1804... .

J. della Lena, Over de eigenschappen en inkleevende kragten der vaste ontvlambaare aarde. enz. Ibid. 1802. .. i . **

J. P. van Cappelle , Over het verband der wiskunde en oude letteren. · ..

... Ejusdem Cajus Plinius Secundus geschetsto !: !: Ejusdem Over de afleiding des blixems by de ouden. 1811. . . .

:) · W. van Barneveld, Het onweersyuur in zyne richting en uitwerksels nagespoord. Ainst. 1780.

. C. R. Stolting, Bericht wegens een sylinder 1'. of vyzelwatermoolen. 1791. ii.. 15050 A. van Stipriaan Luiscius, Over een mid

del om rottend , bedoryen en stinkend water van alle bederf, onaangenamen reuk en smaak te zui

veren. Haarl. (1805). 8vo. e. V. C. . : .......J. Cantzlaar, Over een nieuwen controleur

of lucht - thermometer. Middelb. 1816. pus. A. L. Haan, Proeven met den Papiniaanschen

pot. Uit het Lat. Amst. 1775.. : J. Cuthbertson, Beschryving van eene ver

· beterde lucht - pomp. Uit het Eng. door J. R.

Deiman. Ibid. 1788. .. .. . pri...,, Ejusdem Description and directions for using ..' & lwo feet disstance measurer. Rott. 1793. 3. ' C. Cuypers, Verslag van zekere behandeling,

''waardoor glaze schyven voor electrizeer machines pre bekwaam worden gemaakt, om by vogtige luchis: gesteldheid electrike kragt optewekken, enz. 's Gra

venh. 1738.
: John, Cuthbertson, Brief aan C. Cuypers.

(over voorgaande). Ainst. 1778. . goue rien . Ejusdem Proeven met plaaten van verschillen

de soorten van metaal, bekend onder de naam

van Galvanische. Rott. 1801. ini goals verme" J. P. van Cappelle, Over de regelmatige win

den. (1808). is in Onderrigtingen omtrent de wyże, op welke men

« VorigeDoorgaan »