Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

zich te gedragen heeft by het opkomen van on

weder. Uit het Hoogd. Met een plaat. 's Gravenh. "1779.

S. J. Brugmans, Over een zwavelachtige nevel den 24 Juni 1783 in de Provintie van Stad en Lande en naburige landen waargenomen. Gron.

1785. 15051 G. Vrolik, Over de onmogelykheid cener grens

scheiding tusschen dieren en planten. 8vo, e. V. C.

Ejusdem Iets over de ademhaling en dierlyke warmte..

Ejusdem De gedachten van Camper en Hunter, over het nut der holle beenen in vogels nader overwogen. Amst. 1803.

Ejusdem Redevoering over het veilige, dat in de koepokinenting, ook voor het volgend leven gelegen is, en haaren voordeeligen invloed op de sterfte. Ibid. 1807.

L. A. van Meerten, Over de ontploffing van het buskruid: in toepassing op het ongeluk te Leyden. 's Hage 1807. .

A. van der Hart, Memorie nopens de werken, die met de Amsterdamsche geoctroyeerde cement zyn gemaakt. Amst. 1796.

Vier natuurkundige verhandelingen (van Priestley, Jacquet, Volta en Forgana). Leyd. 1977

W. van Barneveld, Over het regenwater, 't welk met loodstof bezwangerd is. (1803). O

A. van Bemmelen, Onderzoek omtrent het
ontvlammen van den Phosphorus in het zooge-
Daamd ijdel der luchtpomp. Leyd. 1803.
A. v. Linden van den Heuvel, Redevoering

," bij eenė prijs - uitdeeling bij de wiskundige leer. school in den Haag 1808.

P. A. Driessen, Verhandeling over de zec. • Iets over de betreklyke waarde de verschillende i takken van menschlyke kennis en kunst. ... . Verslag van 's lands nieuwe Stoom - Machine . te Hellevoetsluis. Met een plaat. Haarl. 1802.

J. Cuthbertson, Description of an improved air-pump. Amst. 1787.

Ejusdem en. J. Champneys, Verzameling van

eenige fraaie proeven voor de tafel - lugtpomp. . .. Ibid. 1770. . 15052 H. Baker, Het Microscoop gemakkelyk gemaakt,'

of beschryving van de beste en nieuwste micros.copen en van derzelver behandeling. Als mede een berigt van de ontdekkingen gedaan met de

vergrootglazen. Met Pl. Uit het Eng. Ibid. 1744.8vo. 15053 Ejusdem Nuttig gebruik van het Mikroskoop,

of handleiding tot nieuwe waarneemingen omtrent de configaralien en krystallen der zouten, de

takschieting der Metaalen enz. enz. Hier agter is - gevoegt de historie der Polypen. Uit het Eng.

Met af beeld. 2e druk. Ibid. 1770. 8vo. 15054 W. van Barneveld, Redevoering etc. (s. l. et a.) om 8vo. 15055 J. Bernouilli Opera omnia. IV Tomi. Laus, et

Gen. 1742. 4to. 15056 J. Berzelius, Jahres - Bericht über die Forte

schritte der physischen Wissenschaften. Aus dem Schwed. von C. G. Gmelin. IX Jahrgänge. Tüb..

1822-1830, 8vo. 15057 R. Boyle , Exercitationes de atmosphaeris cor

poo

poram 'consistentium,' deque mira subtilitate, determinata natura et insigni vi effluvioram, Sub. junctis experimentis novis, ostendentibus, posso partes ignis et flammae reddi stabiles ponderabilesque, una cum detecta penetrabilitate, vitri a

ponderabilibus flammae. L. B. 1676. 8vo. 15058 de la Chapelle, Verslag van de verbaazende

· historien der zogenaamde buikspreekers, nu on. langs in Fraukrijk voorgevallen, Arast, en Harl:

1774. 8vo. 15059 Ejusdem De scaphander, of de konst om in

de diepste wateren drijvende te gaan en allerhan

de werk te verrigten. Ibid. 1777. 8vo. 15060 J. E. Doornik, Wijsgeerig - nataurkundige vere

handelingen. Arnh. 1816. 8vo. 15061 J. C. Eschenbach, Realitas monadum corpo

rum ex natura corporis demonstrata et contra objectiones recentius formatas vindicata. Wisma

1749. 4to. ' 15062 L. Euler , Brieven over der voornaamste onders

werpen de Natuurkunde en Wijsbegeerte. Voli gens de laatste Hoogd, en Fransche uitgave ver

taald. IIl Deelen. 2e druk. Leyd. 1785-1786. 8vo. 15063 C.W. Eysenhardt, De structura renum obser

vationes microscopicae. Berol. 1818. 410, 15064 F. Fontana, Opuscules, physiques et chymiques.

Trad. de l'Italien par Gibelin. Paris 1784. 8vo. 15065 F. A. C. Gren, Journal der Physik. VIII Bnde

für die Jahre 1790-1794. Mit Kupf. Halle und - Leipz. - Neues Journal. IV. Bode, für die Jah

re 1795–1797. Mit Kupf. Leipz. - Vollständiges Register: über Gren's Neues Journal. Mit

TIILIT

,"; Anmerk. von C. J.B. Karsten. Leipz. 1800.8vo. 15066 L. W. Gilbert, Annalen der Physik. Ange:;. fangen von F. A. C. Gren, forgesetzt von). .:;: LXXVI Bnde. Halle und Leipz. 1799–1821. Na

der fortgesetzt von J. C. Poggendorff. XVII

Bnde. Leipz. 1825-1830. Nebst Sach- en Na: men-Register zu den LXXVI Bnde. der Aunalen

... der Physik von L: W.Gelbert. Ib. 1826. 8vo. 15067 J. F. Griendelii Micrographia nova: sive no

va et curiosa variorum minutorum corporum sin- gularis cujusdam et noviter ab auctore inventi

microscopii ope adauctorum et miranda magnilu

dine repraesentatorum descriptio.Norimb.1637.4to. 15068 J. Hall, Description d'une suite d'expériences,

qui montrent, comment la compression peut modifier l'action de la chaleur. Trad. de l'Angla

· par A. Pictet. Avec fig. Gen. 1807. 8vo. 15009 H. 6. van Hall, W. Vrolik en G. J. Mul

der, Bijdragen tot de natuurkundige wetenschap

pen. IV Deelen. V D. II St. Amst. 1826-1830. 8vo. 15070 F. Hawkbee , Natuurkundige en tuigwerkelyko

ondervindingen over verscheiden onderwerpen. Behelzende een verhaal van verscheide verbaa. zende verschynzels raakende licht en trekking voorttebrengen door de wryving der ligchaamen. Enz. Uit het Eng. door P. le Clercq. Mei

Pl. Amst. 1735. 8vo. 15071 J. W. Heyman, De verstandige natuur-on

derzoeker. Op eene aangenaame wyze verscheide natuur- genees – en zedekundige stoffen onder

zoekende., III Deelen. Leid. 1754. 8vo. 15072 C. Jacobi Praecipuorum inde a Neutono conatuum, compositionem virium demonstrandi , re

toum,

censio. Gott. 1817. 4to. 15073 J. Ingenhousz, Verzameling van verhandelingen

over verschillende natuurkundige onderwerpen.. Vertaald door J. van Breda. II Deelen. 's Gravenh. 1785. 8vo. (Vid. inter Diaeteticos. post.

Sanctorium No. 13845.) 15074 Lettres, qui découvrent l'illusion des philoso

phes sur la Baguette, et qui detruisent leurs

systèmes. Paris 1696. 8vo. 15075 Lichtenberg, Magazin für das Neueste aus der

Physik und Naturgeschichte, herausgegeben von).

XI Bnde. Gotha 1781-1796. 8vo. 15076 A. Marchand, Ueber Phlogiston, elektrische • Materie, Licht, Luft und die unmittelbare Ur• sache der Bewegung. Mannh. 1787. 8vo. . 15077 La Physique de l'Écriture Sainte. Ou correspon

dance philosophique entre deux amis. Par P...

L. G. D. G. Amst, 1967. 8vo. 15078' J. B. Porta , Magiae naturalis, sive de mira

i culis rerum naturalium libri IV. Antv. 1561. 8vo. 15079 Ejusdem Magiae naturalis libri viginti. Ab ipso .

auctore adaucti et emendati: nunc mendis repur•

gati. Rothom. 1650. 8vo. . 15080 Ejusdem Magia, oft de wonderlicke wercken der

naturen. Overgestelt wten Latyn. Antw. 1566. 8vo. e. V. c.

P. T. Paracelsi De lapide Philosophorum, Drey Traetat. I. Manuale de Lapide medicinali. II. De Tinctura Physicorum. III, De Tinctura Plantarum. Strassb. 1572.

irao

« VorigeDoorgaan »